wsh logo

PSYCHOLOGIA SZKOLNO-WYCHOWAWCZA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Program kształcenia na specjalności psychologia szkolno – wychowawcza skoncentrowany jest na problematyce rozwoju dzieci i młodzieży widzianym w perspektywie wychowania, jego celów i strategii. Wychowanie, jako integralny element włączania człowieka w życie społeczne odwołuje się w psychologii do podstawowych różnic indywidualnych, emocjonalnych obszarów jego funkcjonowania, barier rozwojowych, ograniczeń wychowawczych i perspektyw samorealizacji. Studia mają na tej specjalności wymiar praktyczny, przygotowują do pracy z dzieckiem, młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju społecznego funkcjonowania.  Studia koncentrują się na problematyce psychologii postrzeganej w wymiarze współczesnej szkoły, która powinna zapewnić dzieciom i młodzieży optymalne warunki edukacji. Integralnym elementem współczesnej edukacji jest wsparcie psychologiczne w szkole oraz w innych placówkach oświatowych.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

 • psychologii wychowania,
 • psychologii klinicznej
 • psychologii społecznej
 • psychopatologii
 • diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 • pomocy i interwencji psychologicznej
 • interwencji psychologicznej w rozwiązywaniu problemów wychowania
 • komunikacji interpersonalnej
 • metod terapii i wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i samorozwoju dorosłych
 • konstruowania programów wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • kształtowania umiejętności twórczych
 • wspomagania rozwoju w procesie wychowania
 • psychologia rozwoju osobowości
 • psychologia różnic indywidualnych

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności psychologia wychowawcza są przygotowani do pracy w szkołach (po uzyskaniu kwalifikacji regulowanych odrębnymi przepisami w zakresie przygotowania pedagogicznego) różnego typu świetlicach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zdobyte wykształcenie przydatne jest do pracy w organizacjach pozarządowych realizujących programy wychowawcze, rozwojowe, psychoedukacyjne, profilaktyczne. Absolwent specjalności psychologia wychowawcza może również podjąć zatrudnienie w placówkach wspierających seniorów, rodzinnych domach dziecka, placówkach socjalizacyjnych, grupach samopomocowych dla młodzieży, dorosłych oraz w uniwersytetach trzeciego wieku.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content