wsh logo

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Program kształcenia na specjalności psychologia wychowawcza skoncentrowany jest na problematyce rozwoju dzieci i młodzieży widzianym w perspektywie wychowania, jego celów i strategii. Wychowanie jako integralny element włączania człowieka w życie społeczne odwołuje się w psychologii do podstawowych różnic indywidualnych,  emocjonalnych obszarów jego funkcjonowania, barier rozwojowych, ograniczeń wychowawczych i perspektyw samorealizacji. Studia mają na tej specjalności wymiar praktyczny, przygotowują do pracy z dzieckiem, młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju społecznego funkcjonowania.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • psychologia wychowania,
  • diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
  • pomoc i interwencja psychologiczna
  • interwencja psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wychowania
  • konstruowanie programów wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
  • wspomaganie rozwoju w procesie wychowania

Perspektywy zawodowe:

 Absolwenci specjalności psychologia wychowawcza są przygotowani do pracy w szkołach (po uzyskaniu kwalifikacji regulowanych odrębnymi przepisami w zakresie przygotowania pedagogicznego) różnego typu świetlicach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zdobyte wykształcenie przydatne jest do pracy w organizacjach pozarządowych realizujących programy wychowawcze, rozwojowe, psychoedukacyjne, profilaktyczne. Absolwent specjalności psychologia wychowawcza może również podjąć zatrudnienie w placówkach wspierających seniorów, rodzinnych domach dziecka, placówkach socjalizacyjnych, grupach samopomocowych dla młodzieży, dorosłych oraz w uniwersytetach trzeciego wieku.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content