wsh logo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do efektywnego pełnienia różnorodnych funkcji w sektorze publicznym poprzez dostarczenie im wszechstronnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu administracji, prawa, ekonomii oraz zarządzania publicznego. Słuchacze kierunku poznają istotę i funkcje administracji publicznej, w tym zadania polskiej administracji publicznej wynikające z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Program studiów podyplomowych ma ponadto na celu wzmocnienie  kompetencji zawodowych  oraz  praktycznych umiejętności uczestników w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego oraz efektywnego planowania, organizowania, koordynowania i oceny działań administracji publicznej, uwzględniając przy tym potrzeby społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej), posiadających wyższe wykształcenie bez względu na ukończony kierunek studiów oraz osób zainteresowanych karierą zawodową w administracji publicznej, działach administracji prywatnej i organizacjach pozarządowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość sprostania wysokim wymaganiom związanym z uzyskaniem zatrudnienia w nowoczesnej administracji. Absolwent studiów podyplomowych posiada aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji  rządowej  i  samorządowej  oraz umiejętność  wykorzystania  tej  wiedzy w pracy  zawodowej w  różnych  sektorach  administracji  publicznej  oraz  do  stosowania  prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent kierunku studiów podyplomowych ma solidne podstawy, aby zostać urzędnikiem średniego i wyższego szczebla. Posiada także kwalifikacje do pracy w instytucjach gospodarki budżetowej, spółkach prawa handlowego, bankach, fundacjach lub jako konsultant do spraw prawa publicznego, gospodarczego, administracyjnego. Z łatwością odnajdzie się również w firmach, w których wymagana jest rzetelna wiedza z pogranicza prawa, socjologii, zarządzania i administracji.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             185 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Prawoznawstwo i proces legislacyjny

Samorząd terytorialny – organizacja i funkcjonowanie

Prawo konstytucyjne

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Prawo administracyjne – część ogólna

Prawo administracyjne – część materialna

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych w administracji

Krajowa administracja skarbowa

Podatki i opłaty samorządowe

Kontrola i nadzór administracji publicznej

E-administracja – aspekty prawne

Finanse publiczne i prawo finansowe

Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej

Postępowanie administracyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1600 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content