wsh logo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

O STUDIACH

Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem studiów jest również poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. 

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego, jak również przygotowania oferty pod zamówienia publiczne, opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego, udzielania porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego
 • zdobędzie umiejętności organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania podwładnych
 • pozna, jak identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych, zarządzać budżetem jednostki, właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami, identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym a biznesowym

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy administracji publicznej – rządowej i samorządowej – posiadający wyższe wykształcenie (licencjat, magister, inżynier)
 • osoby zainteresowane karierą zawodową w działach administracji w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych

PROGRAM STUDIÓW

 • Samorząd terytorialny – organizacja i funkcjonowanie
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Prawo administracyjne – część materialna
 • Prawo zamówień publicznych
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawoznawstwo i proces legislacyjny
 • Kontrola i nadzór administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej
 • Elementy prawa cywilnego z umowami w administracji
 • Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Krajowa administracja skarbowa

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Program studiów 185 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej 
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jendorazowa opłata za semetr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content