wsh logo

Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami przysposobienia obronnego i metodyką pierwszej pomocy

O STUDIACH

Program studiów realizuje standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje treści kształcenia zawarte w podstawie programowej dla przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują  do nauczania drugiego przedmiotu. Słuchacze kierunku realizują moduł zajęć omawiający zasady ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, w tym zagadnienia dotyczące użycia broni palnej. Słuchacze kierunku odbywają szkolenie na strzelnicy AHNS. Ponadto uczestniczą w zajęciach przygotowujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Studia na kierunku mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują  do nauczania drugiego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

CELE STUDIÓW

 • zdobycie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką pracy w placówce oświatowej, realizowane podczas obowiązkowych praktyk zawodowych
 • nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

ADRESACI STUDIÓW

 • nauczyciele oraz absolwenci studiów wyższych posiadający tytuł zawodowy magistra oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu,
 • nauczyciele – wychowawcy klas szkolnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych, w których występuje prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa,
 • pracownicy władz oświatowych i samorządowych, a także funkcjonariusze służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka bezpieczeństwa szkolnego,
 • pracownicy organizacji pozarządowych, które uczestniczą w działaniach ratowniczych i prowadzą edukację w zakresie bezpieczeństwa

PROGRAM STUDIÓW

 • System bezpieczeństwa państwa
 • Zasady ochrony praw człowieka i obywatela
 • Siły Zbrojne RP i struktura obronności Państwa
 • Zagrożenia czasu wojny i pokoju
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Substancje toksyczne – identyfikacja i postepowanie
 • System powiadamiania i ostrzegania alarmowego
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • Edukacja zdrowotna
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Technologie informacyjne na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania
 • Warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, użycie broni palnej – zajęcia praktyczne na strzelnicy
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z METODYKĄ PIERWSZEJ POMOCY
Program studiów 300 godz.
Czas trwania studiów 3 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Praktyki 90 godz.
Opłaty 
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne: za semestr I – 1200 zł, za semestr II – 1400 zł, za semestr III – 1400 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content