wsh logo

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,  ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

O STUDIACH

Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą (uczniami) o obniżonej normie intelektualnej w warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu w: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach przysposabiających do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi, w szkolnictwie ogólnodostępnym oraz w nauczaniu indywidualnym, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych na w/w kierunku nabywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • nabędzie kompetencje w zakresie właściwego doboru metod i strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu
 • będzie przygotowany do pracy związanej z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i rehabilitacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • uzyska kompetencje umożliwiającediagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • czynni zawodowo nauczyciele
 • pedagodzy
 • psychologowie
 • osoby pracujące z dorosłymi z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

PROGRAM STUDIÓW

 • Oligofrenopedagogika z elementami ortodydaktyki
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Diagnoza funkcjonalna i indywidualne programy nauczania
 • Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • Emisja i higiena głosu
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Elementy psychologii klinicznej
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy psychopatologii
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, diagnoza, specyfika rozwojowa)
 • Dydaktyka specjalna
 • Studium przypadku – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA), ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA
Program studiów350 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów3 semestry
Praktyki
180 godz.
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne: semestr I – 1200 zł, semestr II – 1400 zł, semestr III – 1400 zł
 • jednorazowa opłata za studia lub system ratalny – sprawdź harmonogram opłat
FakturaOsoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content