wsh logo

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,  ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

O STUDIACH

Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą (uczniami) o obniżonej normie intelektualnej w warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego. 

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1769), w którym określono kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi. 

Stanowisko pedagoga specjalnego może zajmować osoba, która ukończyła:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu w: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach przysposabiających do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi, w szkolnictwie ogólnodostępnym oraz w nauczaniu indywidualnym, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • nabędzie kompetencje w zakresie właściwego doboru metod i strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu
 • będzie przygotowany do pracy związanej z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i rehabilitacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • uzyska kompetencje umożliwiającediagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • czynni zawodowo nauczyciele
 • pedagodzy
 • psychologowie
 • osoby pracujące z dorosłymi z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

PROGRAM STUDIÓW

 • Pedagogiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawowe regulacje prawne funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Elementy psychologii klinicznej
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Emisja i higiena głosu
 • Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu-podstawy teoretyczne (przyczyny, diagnoza, specyfika rozwojowa)
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy psychopatologii
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Studium przypadku – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych
 • Pedagogika i wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy metody SI (integracji sensorycznej) w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Metodyka pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA), ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA
Program studiów 350 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki
180 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne: 1400 zł
 • jednorazowa opłata za studia lub system ratalny – sprawdź harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content