wsh logo

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

O STUDIACH

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają uzyskanie uprawnień do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 890). Program studiów podyplomowych umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do efektywnej edukacji, terapii oraz wsparcia osób z ASD, umożliwiając im osiągnięcie jak najwyższego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (absolwenci kierunków: pedagogika specjalna, surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej (do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskane kompetencje dają możliwość pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla uczniów z szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Absolwent studiów podyplomowych potrafi planować i realizować indywidualizowane programy edukacyjno-terapeutyczne, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości każdego ucznia z ASD. Ponadto, umie efektywnie współpracować z rodzinami osób z ASD oraz innymi specjalistami, tworząc zespoły wsparcia dla osób z tym zaburzeniem. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, terapeutycznych, a także
w organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem osób z ASD.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             390 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                       3 semestry

Praktyka zawodowa                      120 godz.

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Psychologia kliniczna i psychopatologia

Psychologiczne podstawy  wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Organizacja i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Trening umiejętności interpersonalnych

Trening umiejętności społecznych

Doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób z ASD

Funkcjonowanie osób z ASD w dorosłym życiu

Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej i rehabilitacji osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Metody wspierające terapię i edukację osób z ASD

Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy osób z ASD

Metodyka pracy w edukacji włączającej

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)

Metoda integracji sensorycznej (SI)

Praktyki zawodowe

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 1500 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content