wsh logo

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

 

O STUDIACH

Studia maja charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Podczas studiów słuchacze zdobywają przygotowanie merytoryczne z zakresu medycznych podstaw zaburzeń ze spektrum autyzmu, psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, funkcjonowania szkolnego uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz poznają metody i narzędzia diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego złotego standardu diagnostycznego ADI-R i ADOS.

Program studiów i wymiar godzinowy zajęć na kierunku jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym:

 • umiejętności analizy metodyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • planowania, realizowania i interpretowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • określania zasad współorganizowania zajęć dydaktycznych przez nauczyciela wspierającego ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi,
 • realizowania zajęć specjalistycznych i wszechstronnej interdyscyplinarnej rehabilitacji oraz określanie metodyki zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • planowania i realizowania metodyki treningów umiejętności społecznych, metodyki zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
 • umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • planowanie i realizowanie doradztwa zawodowego oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby posiadające przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (absolwenci kierunków: pedagogika specjalna, surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej (do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Informacje dodatkowe:

Absolwenci kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) realizują studia w trybie przyśpieszonym – w 2 semestry!

PROGRAM STUDIÓW

 • Wybrane zagadnienia z neurologii
 • Podstawy psychiatrii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zespole Aspergera
 • Problemy diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera
 • Zasady diagnozy psychopedagogicznej uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Funkcjonowanie szkolne ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego – ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE
 • Elementy metody SI w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Edukacja i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Wsparcie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w dorosłym życiu
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Trening umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

 

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA
Program studiów 390 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów

3 semestry

(WAŻNE! Absolwenci kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) realizują studia w trybie przyśpieszonym – w 2 semestry!)

Praktyki 180 godzin dla osób nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
120 godzin dla osób posiadających uprawnienia w zakresie pedagogiki specjalnej
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content