wsh logo

EDUKACJA, REHABILITACJA I TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

O STUDIACH

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają uzyskanie uprawnień do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 453). Uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki oraz metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia podyplomowe kompleksowo przygotowują uczestników do efektywnego wspierania rozwoju, uczenia się oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie, którzy chcą nabyć kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Odbiorcami studiów podyplomowych są osoby pracujące w obszarze edukacji, rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz innych dziedzinach związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent kierunku studiów podyplomowych posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (nauczyciel wspomagający). Ponadto absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje wychowawcy/ pedagoga/ doradcy zawodowego w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz uprawnienia pedagoga specjalnego (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). Absolwent może podjąć pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą również w specjalnych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, poradniach specjalistycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach pomocy społecznej.

Stanowisko pedagoga specjalnego może zajmować osoba, która ukończyła:
– jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
– jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
– jednolite studia magiaterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             450 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                       3 semestry
Pratyka zawodowa                         180 godz. (z zakresu oligofrenopedagogiki) + 120 godz. (z zakresu spektrum autyzmu)
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne. Na studia mogą zostać przyjęci również studenci studiów jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej, którzy zaliczyli VII semestr studiów.

Podstawy pedagogiki specjalnej

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Pedagogiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Psychologiczne podstawy  wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Podstawowe regulacje prawne funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Podstawy psychologii klinicznej

Elementy psychopatologii

Rozwijanie kompetencji społecznych i niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Tworzenie IPET-u i WOPF-u

Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Elementy arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej i rehabilitacji osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Metody wspierające terapię i edukację osób z ASD

Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy osób z ASD

Doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób z ASD

Funkcjonowanie osób z ASD w dorosłym życiu

Trening umiejętności interpersonalnych

Trening umiejętności społecznych

Metodyka pracy w edukacji włączającej

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)

Metoda integracji sensorycznej (SI)

Praktyki zawodowe

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1500 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content