wsh logo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

O STUDIACH

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w przedszkolach integracyjnych, szkolnych oddziałach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej i przedszkolach realizujących program edukacji włączającej.

Program studiów i wymiar godzinowy zajęć na kierunku jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy przygotowania psychologicznego i pedagogicznego do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 • umiejętności dokonania funkcjonalnej charakterystyki dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i określenia potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań kształcenia dzieci i uczniów,
 • przeprowadzenia diagnozy edukacyjnej potrzeb dziecka i ucznia oraz diagnozy relacji społecznych w grupie rówieśniczej,
 • określania obszarów i wskazań terapeutycznych dla dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planowania, realizacji i monitoringu działań wspierających,
 • projektowania programów wychowawczych dla zróżnicowanych grup dzieci i uczniów, programów kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami, a także programów kształtowania postaw wobec dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami i relacji rówieśniczych w grupach integracyjnych.

ADRESACI STUDIÓW

 • nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska tzw. przedszkolnego lub szkolnego specjalisty – organizatora edukacji włączającej w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki
 • Podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Podstawy psychologii rehabilitacji dzieci i młodzieży
 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka i diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Teoretyczne podstawy edukacji włączającej i integracyjnej
 • Podstawy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
 • Podstawy przygotowania IPET
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych:
  – metody, formy nauczania i indywidualizacja pracy
  – przestrzeń, materiały i narzędzia
  – partnerstwo edukacyjne: uczeń-nauczyciel-rodzic-instytucje-lokalna społeczność
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami:
  – z trudnościami w uczeniu się
  – z niepełnosprawnością intelektualną
  – przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością ruchową
  – z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  – niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
  – z zaburzeniami emocjonalnymi
  – z dysfunkcją wzorku
  – z dysfunkcją słuchu
 • Organizacja edukacji włączającej
 • Programy wychowawcze stosowane w edukacji inkluzyjnej
 • Trening komunikacji interpersonalnej dla nauczyciela edukacji włączającej
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Podstawy języka migowego

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I NTEGRACYJNA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Program studiów 375 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki
120 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne: 1500 zł za semestr
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content