wsh logo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej (przedszkolny/szkolny specjalista – organizator edukacji włączającej w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej), zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 453). Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz planowania, realizacji i monitoringu działań wspierających w edukacji integracyjnej i włączającej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli, absolwentów wyższych studiów na kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym oraz osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w placówkach systemu oświaty, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska przedszkolnego lub szkolnego specjalisty organizującego i realizującego zadania edukacji włączającej  w placówkach oświatowych ogólnodostępnych i integracyjnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonania funkcjonalnej charakterystyki dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i określenia potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań kształcenia dzieci i uczniów. Wykazuje się umiejętnością przeprowadzenia diagnozy edukacyjnej potrzeb dziecka i ucznia oraz diagnozy relacji społecznych w grupie rówieśniczej, określania obszarów i wskazań terapeutycznych dla dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planowania, realizacji i monitoringu działań wspierających. Absolwent studiów podyplomowych potrafi projektować programy wychowawcze dla zróżnicowanych grup dzieci i uczniów, programy kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami, a także programy kształtowania postaw wobec dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami i relacji rówieśniczych w grupach integracyjnych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             395 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                       3 semestry
Praktyka zawodowa                          120 godz.
Tryb studiów                                     hybrydowo (zajęcia na uczelni i online – w proporcji 50/50) lub online (max. dwa zjazdy w semestrze na uczelni, pozostałe zajęcia – online)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Psychologia rozwojowa w pracy z dzieckiem i uczniem ze SPE

Psychologia kliniczna w pracy z dzieckiem i uczniem ze SPE

Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka w pracy z dzieckiem i uczniem ze SPE

Psychologiczne podstawy rehabilitacji i resocjalizacji w pracy z dzieckiem i uczniem ze SPE

Podstawy pedagogiki specjalnej

Regulacje prawne w zakresie kształcenia dzieci i uczniów ze SPE

Wsparcie rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

Dydaktyka specjalna

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Teorie edukacji integracyjnej i włączającej

Teoretyczne założenia edukacji integracyjnej i włączającej

Rozwiązania organizacyjno-prawne w edukacji włączającej i integracyjnej

Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wpierających

Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania uczniów ze SPE

Kontrola i ocenianie w klasie włączającej – ocenianie wspierające uczenie się

Technologowie wspomagające w pracy z uczniami ze SPE

Motywowanie do uczenia się uczniów ze SPE

Zachowania ryzykowne w grupie uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Konstruowanie i ewaluacja programów wychowawczych w edukacji integracyjnej i włączającej

Praktyki zawodowe

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1500 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content