wsh logo

INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI

O STUDIACH

Kierunek studiów podyplomowych Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli realizuje standardy kształcenia przygotowujące do nauczania informatyki i prowadzenia zajęć komputerowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 890) – przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć. Program studiów opiera się na podstawie programowej dla przedmiotu „Informatyka”, realizowanego w szkole podstawowej (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowej (w branżowych  szkołach  I  i  II  stopnia,  liceum,  technikum).

Studia na kierunku Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują  do nauczania drugiego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • wykazuje się specjalistyczną wiedzą z zakresu współczesnych dziedzin informatyki oraz metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania informatyki
 • posiada kwalifikacje nauczyciela przedmiotu „Informatyka” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • potrafi zaprojektować, opracować i wykorzystać multimedialne programy komputerowe w pracy z uczniami
 • potrafi samodzielnie kierować rozwojem własnym i swoich uczniów
 • jest gotowy do poszukiwania nowych zasobów zbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów

ADRESACI STUDIÓW

 • nauczyciele oraz absolwenci studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (przygotowanie pedagogiczne), zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu

PROGRAM STUDIÓW

 • Architektura i budowa komputera
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • Edytory tekstu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Elementy algorytmiki
 • Sztuczna inteligencja
 • Bazy danych
 • Bezpieczeństwo baz danych
 • Podstawy programowania (platforma Scratch, Java, Python)
 • Grafika komputerowa z podstawami animacji
 • Prezentacje multimedialne
 • Projektowanie stron internetowych
 • Elementy robotyki w nauczaniu
 • Administrowanie szkolną siecią komputerową
 • Bezpieczeństwo i organizacja pracy w pracowni komputerowej
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji dzieci z niepełnosprawnością
 • Elementy prawa oświatowego
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki (WebQuest, grywalizacja, odwrócona klasa)
 • Nowoczesne narzędzia do nauczania: Jamboard, Openboard, Padlet, Genially, Quizizz, Kahoot, Prezi, Canva, Edpuzzle

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI
Program studiów 270 godz. zajęć dydaktycznych
Praktyki 90 godz.
Czas trwania studiów 3 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1400 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content