wsh logo

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych. Studia podyplomowe obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywania audytów w przedmiotowym zakresie. Studia mają na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w zakresie oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz planowania i wdrażania odpowiednich środków ochrony danych. Ponadto studia dostarczają wiedzy na temat technologii stosowanych w przetwarzaniu danych osobowych oraz narzędzi i metod zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Celem studiów jest również promowanie etyki zawodowej i odpowiedzialnego podejścia do ochrony danych osobowych, w tym świadomości ryzyka naruszeń związanych z naruszeniami prywatności.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów podyplomowych mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do samodzielnego zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji. Zna przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz obowiązujące akty prawa krajowego i międzynarodowego, regulujące kwestie ochrony danych osobowych. Posiada umiejętność przeprowadzania audytów i oceny ryzyka związanych z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji, identyfikując zagrożenia i wskazując środki zaradcze mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami. Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii informatycznych i bezpieczeństwa IT, co umożliwia mu współpracę z działami IT w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Absolwent studiów podyplomowych może znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz prywatnych przedsiębiorstwach na stanowisku Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, pełnomocnika ds. cyberprzestępczości.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             220 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Prawne aspekty ochrony danych osobowych

Wstęp do pracy Inspektora Ochrony Danych

Praktyczne aspekty RODO

Ochrona tożsamości

RODO w sektorze prywatnym

Cyfrowy obieg dokumentów a RODO

Dokumentacja RODO w sektorze publicznym

Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych

Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Opracowywanie dokumentacji RODO w jednostkach publicznych

Audyt ochrony danych osobowych

RODO w biznesie

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Realizacja ustawy RODO w ramach wymiaru sprawiedliwości

RODO w oświacie

Zagrożenia w cyberprzestrzeni i ataki socjotechniczne

Dokumenty ochrony danych w firmie – przygotowanie dokumentacji RODO dla firm

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a RODO

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Kodeks postępowania dotyczący danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych

Analiza procesowa w obszarze ochrony danych osobowych

Audyt KRI a audyt RODO

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w prawie pracy

Przekazywanie danych do państw trzecich – problematyka SCC, oceny ryzyka i zawierania umów

Techniczne sposoby zabezpieczania danych osobowych – norma ISO 29151 i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Kierunek realizowany we współpracy z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

PIKW logo

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji – w przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem; absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu – profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 2000 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content