wsh logo

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

O STUDIACH

Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz pełnomocnika ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

WSPÓŁPRACA

Kierunek realizowany we współpracy z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

PIKW logo

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji – w przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem; absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu – profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

W szczególności studia skierowane są do:

 • inspektorów ochrony danych,
 • audytorów lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
 • administratorów danych osobowych,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • pełnomocników ds. cyberprzestępczości,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

PROGRAM STUDIÓW

 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Wstęp do pracy Inspektora Ochrony Danych.
 • Praktyczne aspekty RODO
 • Ochrona tożsamości
 • RODO w sektorze prywatnym
 • Cyfrowy obieg dokumentów a RODO
 • Dokumentacja RODO w sektorze publicznym
 • Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych
 • Audyt Bezpieczeństwa Informacji
 • Opracowywanie dokumentacji RODO w jednostkach publicznych
 • Audyt ochrony danych osobowych
 • RODO w biznesie
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Realizacja ustawy RODO w ramach wymiaru sprawiedliwości
 • RODO w oświacie
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni i ataki socjotechniczne
 • Dokumenty ochrony danych w firmie – przygotowanie dokumentacji RODO dla firm
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a RODO
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • Kodeks postępowania dotyczący danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych
 • Analiza procesowa w obszarze ochrony danych osobowych
 • Audyt KRI a audyt RODO
 • Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Ochrona danych osobowych w prawie pracy
 • Przekazywanie danych do państw trzecich – problematyka SCC, oceny ryzyka i zawierania umów
 • Techniczne sposoby zabezpieczania danych osobowych – norma ISO 29151 i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Program studiów 220 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 2000 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Kwesturą: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content