wsh logo

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ

O STUDIACH

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

WSPÓŁPRACA

Kierunek realizowany we współpracy z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW): https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją (zgodnie z § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.
Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych systemom kontroli zarządczej.

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy administracji publicznej
 • osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem
 • audytorzy wewnętrzni

PROGRAM STUDIÓW

 Moduł I – Zarządzanie organizacją

Podstawy zarządzania organizacją
Cel działalności organizacji
Uwarunkowania działalności osób prawnych i fizycznych, prawo przedsiębiorców
Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych,
ustawa o finansach publicznych
Kontrola zarządcza według ustawy o finansach publicznych, standardy
kontroli zarządczej
Systemy kontroli wewnętrznej
System prawa wewnętrznego
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna

Moduł II – Rachunkowość jednostki sektora finansów publicznych

Rachunkowość finansowa
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość podatkowa
Budżet jednostki sektora finansów publicznych
Przychody i dochody budżetu
Budżet zadaniowy, rachunkowość zarządcza
Wieloletnia prognoza finansowa
Sprawozdanie finansowe
Inwentaryzacja

Moduł III – Organizacja zarządzania, jakość zarządzania

Zarządzanie zespołem
Zarządzenie procesami
Zarządzanie zmianą, TQM, LIN, Keizen
Systemy zarządzania jakością
Normy ISO jako narzędzie zarządzania
Wdrożenie norm ISO – porządek organizacyjny
Utrzymania porządku organizacyjnego
Organizacja pracy
Regulamin pracy, systemy motywacji

Moduł IV – Środowisko wewnętrzne

Identyfikacja środowiska wewnętrznego
Uczciwość i wartości etyczne
Zasady służby cywilnej
Pracownicy samorządowi
Zasady zatrudniania
Wymagane kompetencje pracowników
Pożądane kwalifikacje pracowników
Przydzielanie uprawnień i odpowiedzialności
Procesy zarządzania pracownikami

Moduł V – Zarządzanie ryzykiem organizacji

System zarządzania według COSO
Oszustwa i nadużycia z wykorzystaniem stanowiska
Identyfikacja ryzyka, model ryzyka
Metody oceny ryzyka, mapa ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyko
Decydowanie o reakcji na ryzyko
Monitorowanie ryzyka
Compliance w organizacji
Organizacja zarządzania ryzykiem

Moduł VI – Czynności kontrolne

Polityka zarządzania – regulamin organizacyjny
Procedury
Integracja z oceną ryzyka
Kontrola wykonania czynności
Kontrola wykonania zadań
Kontrola wykonania dokumentów
Kontrola finansowa
Kontrola systemów informatycznych
Kontrola bezpieczeństwa informacji

Moduł VII – Zamówienia publiczne

Cel prawa zamówień publicznych
Identyfikacja potrzeb
Przygotowanie postępowania
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zastrzeżenia i wyjaśnienia
Protesty i odwołania
Informatyzacja procesu zamówień publicznych
Kontrola zamówień publicznych

Moduł VIII – Informacja i komunikacja

Informacja zdobywanie i wykorzystanie
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
Integracja informacji
Jakość informacji
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Środki komunikacji tradycyjnej
Środki komunikacji informatycznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Moduł IX – Monitoring

Czynności monitoringu bieżącego, częstotliwość
Metodologia, zasady oceny, źródła informacji
Dokumentacja, plan działania, raport
Audyt wewnętrzny.
Standardy audytu wewnętrznego
Plan audytu i program audytu
Raport audytu
Ocena jakości audytu
Samoocena kierownika

Moduł X – Mierniki w kontroli zarządczej

Mierniki oceny środowiska wewnętrznego
Mierniki oceny zarządzania ryzykiem
Mierniki oceny mechanizmów kontroli
Mierniki oceny informacji i komunikacji
Mierniki działalności
Mierniki projektu
Mierniki produktu
Mierniki efektywności
Mierniki skuteczności
Projekt systemu mierników kontroli zarządczej

Moduł XI – Seminarium projektowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Program studiów 192 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 2000 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content