wsh logo

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów do efektywnego zarządzania procesami kontrolnymi w organizacjach oraz koordynowania działań związanych z kontrolą zarządczą w celu optymalizacji działania przedsiębiorstwa. Studia podyplomowe pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych systemom kontroli zarządczej. Ponadto celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności analizy danych i informacji zarządczych w celu identyfikacji problemów, trendów oraz możliwości optymalizacji kosztów i efektywności działania przedsiębiorstwa. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych przygotuje uczestników do współpracy z różnymi działami organizacji oraz do prezentacji wyników kontroli zarządczej przed kierownictwem i interesariuszami.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników administracji publicznej, osób pełniących role kierownicze lub zarządcze, pracowników działów analitycznych i doradczych, a także osób zainteresowanych zmianą lub rozwinięciem swojej ścieżki zawodowej w kierunku kontroli zarządczej. Ponadto odbiorcami kierunku mogą być pracownicy działów administracyjno-biurowych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o obszar zarządzania i kontroli.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych posiada umiejętności ułatwiające skuteczne wdrożeniei monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci studiów podyplomowych posiadają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej. Po ukończeniu studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym absolwent uzyskuje kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, potwierdzone certyfikatem Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów
i Kontrolerów Wewnętrznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             220 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                       2 semestry

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Zarządzanie organizacją

Rachunkowość jednostki sektora finansów publicznych

Organizacja zarządzania, jakość zarządzania

Środowisko wewnętrzne

Zarządzanie ryzykiem organizacji

Czynności kontrolne

Zamówienia publiczne

Informacja i komunikacja w jednostce

Monitoring

Mierniki w kontroli zarządczej

Kierunek realizowany we współpracy z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW): https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją (zgodnie z § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 2000 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content