wsh logo

LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU

O STUDIACH

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbie zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych;
 • dowie się, jak udzielać porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dziecka;
 • nabędzie umiejętności korygowania wad mowy u dzieci;
 • nabędziesz uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach dla dzieci z wadami słuchu;
 • może podjąć pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach foniatrycznych i rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach oraz prywatnych gabinetach logopedycznych;
 • zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, lingwistyki i psychologii;
 • będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z impostacji i emisji głosu z elementami rehabilitacji;

WSPÓŁPRACA

SloneczkoLogo

bubalogo

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (głównie filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii), a także osoby, posiadające przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbie zdrowia

PROGRAM STUDIÓW

 • Anatomia i fizjologia narządu głosu, mowy i słuchu
 • Foniatria
 • Audiofonologia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Wprowadzenie do językoznawstwa
 • Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 • Emisja głosu i dykcja
 • Dyslalia – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
 • Technika mówienia
 • Afazja – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
 • Dyzartria – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
 • Kształtowanie się mowy dziecka – wczesna interwencja i profilaktyka logopedyczna
 • Trening słuchowy
 • Surdologopedia
 • Podstawy neurologii i psychiatrii
 • Psycholingwistyka
 • Neuropsychologia
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych
 • Jąkanie – terapia i diagnoza
 • Dysleksja i dysgrafia
 • Wybrane zagadnienia z neurologopedii
 • Oligofazja – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Logorytmika
 • Praca logopedyczna z osobą autystyczną
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Rehabilitacja mowy i głosu osób po laryngoektomii
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Gerontologopedia
 • Etyka zawodu logopedy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATA ZA STUDIA

LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
Program studiów600 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów4 semestry
Praktyki
60 godz.
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne: semestr I i II –  po 1800zł, semestr III i IV – po 2000zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
FakturaOsoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Kwesturą: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content