wsh logo

LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo kandydaci składają zaświadczenie od logopedy/ otolaryngologa / foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy. Program studiów podyplomowych ma na celu przygotowanie specjalistów do kompleksowej pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji. Uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania, terapii i profilaktyki różnorodnych dysfunkcji mowy, w tym również tych wynikających z deficytów anatomicznych i patologicznych. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych rozwiną kompetencje społeczne istotne dla budowania pozytywnych relacji terapeutycznych oraz efektywnego prowadzenia procesu terapeutycznego, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości życia pacjentów.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (głównie filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii), którzy chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy w placówkach szkolnych i służbie zdrowia. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dobrego słuchu i nienagannej wymowy.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent kierunku studiów podyplomowych posiada przygotowanie do efektywnej pracy z osobami z zaburzeniami komunikacyjnymi. Potrafi prowadzić kompleksową diagnozę problemów głosowych i mowy, projektować i realizować terapię indywidualną oraz grupową, a także podejmować działania profilaktyczne wśród różnych grup wiekowych. Jest gotowy do współpracy z zespołem terapeutycznym oraz środowiskiem pacjenta w celu osiągnięcia jak najbardziej efektywnych rezultatów terapeutycznych. Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach dla dzieci z wadami słuchu czy z niepełnosprawnością intelektualną, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach foniatrycznych i rehabilitacyjnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz prywatnych gabinetach logopedycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             600 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                       4 semestry

Praktyka zawodowa                           180 godz.

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Elementy pedagogiki specjalnej

Fonetyka i fonologia języka polskiego

Audiofonologia

Psychologia rozwojowa

Psychologia kliniczna

Biomedyczne podstawy rozwoju

Wprowadzenie do językoznawstwa

Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego

Kształtowanie się mowy dziecka – wczesna interwencja i profilaktyka logopedyczna

Podstawy edukacji muzycznej

Emisja głosu i dykcja

Dyslalia – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Technika mówienia

Afazja – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Dyzartria – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Trening słuchowy

Surdologopedia

Podstawy neurologii i psychiatrii

Profilaktyka i terapia logopedyczna w całościowych zaburzeniach rozwoju

Neuropsychologia

Jąkanie – terapia i diagnoza

Dysleksja i dysgrafia

Neurologopedia

Oligofazja – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Logorytmika

Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Praca logopedyczna z osobą autystyczną

Rehabilitacja mowy i głosu osób po laryngoektomii

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)

Gerontologopedia

Psycholingwistyka

Emisja głosu i dykcja – autokorekcja

Etyka zawodu logopedy

Warsztaty logopedyczne

Praktyki zawodowe

SloneczkoLogo

bubalogo

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: po 1800 zł za I i II semestr, po 2000 zł za III i IV semestr

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content