wsh logo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do kompetentnego pełnienia funkcji kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania instytucjami administracji publicznej, dzięki umiejętnościom zastosowania wiedzy teoretycznej i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją. Celem studiów podyplomowych jest również doskonalenie umiejętności menedżerskich, przywódczych i komunikacyjnych uczestników oraz nabycie wiedzy z dziedzin pokrewnych zarządzaniu: rachunkowości, marketingu, IT. Zdobywana podczas studiów podyplomowych wiedza pomoże uczestnikom w kształtowaniu indywidualnych i zbiorowych procesów pracy oraz wykorzystaniu kapitału ludzkiego w administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących zdobyć kwalifikacje odpowiednie dla kadry zarządzającej w administracji publicznej oraz osób zatrudnionych na niższych szczeblach administracji publicznej. Studia podyplomowe są przeznaczone również dla osób zainteresowanych karierą w administracji publicznej, agencjach rządowych, samorządach lokalnych, jak również dla tych, którzy chcą rozwijać się w sektorze prywatnym, szczególnie w firmach świadczących usługi dla sektora publicznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych posiada umiejętności zarządzania, analizy sytuacji, myślenia strategicznego oraz podejmowania decyzji w kontekście administracyjnym. Absolwent studiów podyplomowych może pełnić funkcje menedżerskie, kierownicze, jak również zajmować się doradztwem czy audytem w administracji. Ponadto, posiada umiejętność współpracy z różnorodnymi grupami interesariuszy oraz zdolności komunikacyjne, co czyni go wartościowym członkiem zespołu zarządzającego w dowolnej organizacji. Absolwent studiów podyplomowych posiada praktyczną wiedzę dotyczącą kluczowych regulacji prawnych i jest gotowy do samodzielnego występowania przed organami administracji publicznej, podejmowania oraz uczestniczenia w czynnościach prawnych mających miejsce w obrocie gospodarczym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             180 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                        2 semestry

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Komunikacja w organizacji

Warsztaty menedżerskie

Rozwój organizacji

Prawo cywilne z umowami w administracji

Prawo zamówień publicznych

Prawo pracy

Postępowanie administracyjne

System informacyjno-decyzyjny organizacji

Projekty UE w instytucjach administracji publicznej – aspekty praktyczne

Kierowanie zasobami ludzkimi

Prawo administracyjne Unii Europejskiej

Prawo gospodarcze

Postępowanie administracyjne

Narzędzia informatyczne w administracji

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 1600 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content