wsh logo

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

O STUDIACH

Program studiów przygotowuje do aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W trakcie studiów omówione zostaną możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych przedsiębiorców w oparciu o finansowanie projektów ze środków europejskich. Studia mają wysoce praktyczny charakter i umożliwiają słuchaczom nabycie umiejętności sporządzania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz ich ewaluacji, rozliczania, monitorowania oraz oceny od względem merytorycznym i formalnym. Kadra prowadząca to specjaliści/praktycy z zakresu funduszy unijnych m.in. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

CELE STUDIÓW

 • dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej
 • nabycie umiejętności zastosowania środków unijnych w zadaniach w samorządach terytorialnych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i innych organizacjach publicznych i prywatnych
 • przygotowanie do samodzielnego opracowywania wniosków aplikacyjnych oraz zdobycie wiedzy uwzględniającej aspekty techniczne, organizacyjne i prawne zarządzania projektem

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych
 • właściciele i menedżerowie małych i średnich firm
 • osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy lub doradztwem unijnym oraz pracownicy organizacji pozarządowych
 • absolwenci studiów wyższych, którzy swoją przyszłość wiążą z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej
 • Fundusze, programy i inicjatywy Unii Europejskiej
 • Wnioskowanie o fundusze i zasady finansowania
 • Zasady pisania projektów miękkich
 • Zasady pisania projektów twardych
 • Studium wykonalności
 • Procedura odwoławcza
 • Zamówienia publiczne wobec projektów unijnych i pomoc publiczna
 • Zarządzanie, realizacja i monitorowanie projektu
 • System kontroli środków unijnych
 • Rozliczanie projektów unijnych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1800 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content