wsh logo

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do kompleksowego wykonywania obowiązków na stanowiskach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi oraz dostarczenie narzędzi i praktycznej wiedzy, która pozwoli usprawnić działalność organizacji oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Zdobywana podczas studiów wiedza pomoże w kształtowaniu indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w miejscu pracy. Ponadto studia pozwalają na wypracowanie umiejętności zapobiegania konfliktom w miejscu pracy, a w sytuacjach kryzysowych na skuteczne rozwiązywanie problemów w zakresie prawa pracy.

ADRESACI STUDIÓW

Adresaci studiów to pracownicy działów kadr, działacze związków zawodowych, pracodawcy, osoby na co dzień stosujące prawo pracy lub zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi, a także osoby pracujące w agencjach doradztwa HR. Oferta skierowana jest również do firm, urzędów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych i instytucji, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych dysponuje pogłębioną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem personelem i polityką płacową. Posiada również umiejętność wykładni przepisów z zakresu prawa pracy oraz jest otwarty na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym. Potrafi aplikować wiedzę prawną do rozwiązywania problemów związanych z prawem pracy oraz korzystać z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych w procesie obsługi kadrowo-płacowej. Absolwent studiów podyplomowych to osoba przygotowana do obsługi kadr i płac, posiadająca rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych. Jest przygotowany do pracy w dziale kadr, działach HR, biurach płacowych, firmach audytorskich oraz instytucjach ubezpieczeniowych, gdzie może efektywnie wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                       2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Wprowadzenie do prawa pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią

Nawiązanie, ustanie i zmiana stosunku pracy

Zbiorowe i procesowe prawo pracy

System ubezpieczeń społecznych

Dokumentacja pracownicza

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

Wynagrodzenie ze stosunku pracy i ochrona wynagrodzenia

Systemy czasu pracy i urlopy pracownicze

Legalizacja pracy i zatrudnianie cudzoziemców

Dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy

Alternatywne formy zatrudnienia i zasady ich rozliczania

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy

Obsługa programów kadrowo-płacowych: program Comarch ERP OPTIMA

Obsługa programów kadrowo-płacowych: program PŁATNIK

Lista płac – rozliczanie wynagrodzeń w praktyce

zus logo

 

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1600 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content