wsh logo

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE

O STUDIACH

Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć słuchacze rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr i płac oraz zdobywają wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę, która usprawni działalność organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika
 • nabędzie wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w miejscu pracy
 • dowie się, jak zapobiegać konfliktom w pracy i rozwiązywać sytuacje kryzysowe
 • będzie przygotowany do obsługi działu kadrowo-płacowego w firmie
 • będzie mógł podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji państwowej i samorządowej

WSPÓŁPRACA

zus logo

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby przygotowujące się do pracy w obszarze kadr i płac
 • osoby na co dzień stosujące prawo pracy lub zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi
 • osoby pracujące w agencjach HR
 • osoby, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej

PROGRAM STUDIÓW

 • Wprowadzenie do prawa pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 • Nawiązanie, ustanie i zmiana stosunku pracy
 • Zbiorowe prawo pracy
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Organy nadzoru państwowego i społecznego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
 • Dokumentacja pracownicza
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
 • Systemy czasu pracy i urlopy pracownicze
 • Legalizacja pracy i zatrudnianie cudzoziemców
 • Dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy
 • Wybrane zagadnienia z psychologii pracy
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych: program Comarch ERP OPTIMA
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych: program PŁATNIK
 • SZKOLENIE: Lista płac 2023 – rozliczanie wynagrodzeń w praktyce

WYKŁADOWCY

Prawnik i wykładowca akademicki. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W Dzienniku Gazecie Prawnej prowadził Tygodnik Kadrowy. Pracował w firmie Wolters Kluwer, wydawcy programu prawniczego LEX. Jest autorem ponad 300 artykułów i publikacji prawniczych, m.in.: Mobbing i dyskryminacja – sposoby przeciwdziałania, Prawo pracy dla menedżera. Współpracował z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –  samodzielnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz podmiotów administracji publicznej oraz prywatnych. Posiada wieloletnie doświadczenie (od 2008 r.) jako doradca i szkoleniowiec dla wielu instytucji, zarówno publicznych jak i prywatnych (Leclerc, PZL Świdnik, PKP, Gedeon Richter, OBI, Velux, Decorglass, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urząd ds. Cudzoziemców, urzędy wojewódzkie oraz marszałkowskie). Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Lex Alphabet.

Adwokat, specjalista ds. kadr. Absolwent UMCS w Lublinie i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy, restrukturyzacją zatrudnienia oraz procesami przejścia zakładu pracy lub jego części na innego. Pracodawcę. Reprezentuje klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz cywilnego. Wykładowca z zakresu prawa pracy w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce m.in. na kursach „Kadry i płace w praktyce” oraz „Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych”. Autor materiałów dydaktycznych.

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt dydaktyczny na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Specjalista z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, systemów zabezpieczenia społecznego, analizy rynku pracy w Polsce, obowiązków pracodawców wobec ZUS, systemów emerytalnych. Autor publikacji naukowych, m.in.: „Polski rynek ubezpieczeń”, „Zabezpieczenie emerytalne w teorii i praktyce”, „Pracownicze programy emerytalne”, „Emploee pension schemes as part of the  reformed pension system in Poland”, „Wpływ rozwiązań systemu emerytalnego na poziom dochodów na okres starości”, „Techniki realizacji zabezpieczenia społecznego”, „Udział Polski w otwartej metodzie koordynacji zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej”.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, radca prawny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i postepowania cywilnego.

Doktor nauk technicznych. Posiada doświadczenie zawodowe jako manager, ekspert gospodarczo-biznesowy i wykładowca. Jest specjalistką z zakresu nowych technologii, ekspertką ds. funduszy europejskich i analiz gospodarczo-biznesowych w ramach PO IG, PO IR, PO WER oraz innych regionalnych programów. Od 2014 roku jako ekspert i recenzent współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i wojewódzkimi Urzędami Marszałkowskimi. Laureatka światowych nagród z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych technologii. Wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących transferu wiedzy, nowych technologii i innowacji.

Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z obszarów: prawo pracy, wynagrodzenia. Wykładowca/egzaminator w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oddział w Lublinie. Trener z firmach doradczo-szkoleniowych. Były kierownik Działu Personalnego w Makro Cash and Carry Polska S.A. i w F.H. Meblohurt w Lublinie. Właścicielka firmy DKS Partner Elżbieta Denis zajmującej się outsourcingiem kadr i płac, poradami z prawa pracy, szkoleniami, audytami kadr i płac, projektami HR.

Specjalista ds. wdrożeń systemów ERP, konsultant systemów Comarch ERP XL oraz Optima KiP Plus. Specjalizuje się w obrębie modułów księgowych i kadrowo-płacowych.

Prezesem zarządu firmy Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. Ekspert z zakresu audytu, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrażania norm ISO: Approved Whistleblowing Compliance Officer – AWCO oraz audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001:2017, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, audytor II stopnia PIKW, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według ISO 45001:2018, certyfikowany księgowy CIK.

Psycholog, dr nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, coach ICC, wykładowca, trener, doradca zawodowy, edukator i trener w zakresie kształtowania kompetencji zwiększających osobistą skuteczność w życiu zawodowym i osobistym oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Poza uczelniami praktyczne doświadczenie zdobywała na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego i doradcy zawodowego. Realizowała również różnorodne projekty edukacyjne i biznesowe skierowane do młodzieży, specjalistów i managerów. Jest prezesem fundacji Instytut Psychologii i Psychoterapii zajmującej się edukacją psychologiczną i świadczeniem usług pomocowych dedykowanych różnym odbiorcom. Prowadzi również własną praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE
Program studiów200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
FakturaOsoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content