wsh logo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

O STUDIACH

Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkole, obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji pedagogicznych, psychologów oraz osób, które pracują lub zamierzając podjąć pracę na stanowiskach, gdzie wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Studia realizowane są w trzech wariantach programowych:

 • przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu
 • przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej,
 • przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

 

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie przygotowanie do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • pogłębi wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań nauczyciela
 • uzyska kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • skonfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką pracy w placówce oświatowej

WSPÓŁPRACA

logo fundacja

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera) posiadający zdobyte w toku dotychczasowej edukacji i/lub praktyki zawodowej przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych,
 • absolwenci co najmniej studiów pierwszego stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela praktyczniej nauki zawodu,
 • osoby związane z branżą szkoleniową i edukacyjną, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy oraz uczeniem się,
 • osoby zatrudnione lub planujące podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego

PROGRAM STUDIÓW

 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Dydaktyka ogólna
 • Pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
 • Emisja głosu
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • Warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
 • Wybrane zagadnienia z pedeutologii
 • Rola diagnozy, kontroli i i oceniania w pracy dydaktycznej
 • Psychologia osobowości
 • Konstruowanie planów i programów kształcenia
 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody kształcenia
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówce oświatowej
 • Warsztat pracy nauczyciela 
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Znaczenie języka, jako narzędzia pracy nauczyciela

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
Program studiów390 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów3 semestry
Praktyki
150 godz.
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1400 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
FakturaOsoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content