wsh logo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA/ NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

CEL STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela/ nauczyciela psychologa zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 890). Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań nauczyciela. Ponadto celem studiów jest ulepszanie zdolności do pracy z różnorodnymi grupami uczniów, aby absolwenci mogli skutecznie wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny swoich uczniów.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych kierunków studiów, posiadających zdobyte w toku dotychczasowej edukacji i/lub praktyki zawodowej przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. Studia adresowane są również do abso0lwentów psychologii (studia pierwszego i drugiego stopnia), którzy chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa. Ponadto odbiorcami studiów mogą być osoby związane z branżą szkoleniową i edukacyjną, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy oraz uczeniem się, a także osoby zatrudnione lub planujące podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, co daje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent studiów wykazuje się znajomością teorii i praktyk nauczania oraz umiejętnością dostosowywania metod dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów. Jest gotowy do uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego zgodnie z nowoczesnymi metodami, umiejętnie komunikuje się zarówno z uczniami, jak i innymi osobami uczestniczącymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wykazuje empatię, otwartość, wrażliwość etyczną, refleksyjność, realizuje postawy prospołeczne i ma poczucie odpowiedzialności. Jest gotowy do pracy w dynamicznym środowisku szkolnym, angażując się w rozwój swoich uczniów i wspierając ich w osiąganiu sukcesów zarówno szkolnych, jak i osobistych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             390 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                       2 semestry

Praktyka zawodowa                           150 godz.

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Pedagogika ogólna

Pedagogika szkolna

Elementy pedagogiki specjalnej

Psychologia społeczna

Psychologia rozwojowa

Psychologia wychowania z elementami psychologii różnic indywidualnych

Prawo oświatowe

Diagnoza pedagogiczna

Trening efektywnego uczenia się

Dydaktyka ogólna

Znaczenie języka, jako narzędzia pracy nauczyciela

Metodyka pracy z uczniem zdolnym

Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Emisja głosu

Wybrane zagadnienia z pedeutologii

Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej

Konstruowanie programów nauczania

Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela

Dydaktyka przedmiotu nauczania w szkole

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela/nauczyciela psychologa

Etyka zawodu nauczyciela/nauczyciela psychologa

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Promocja zdrowia psychicznego

Diagnoza psychologiczna w pracy psychologa szkolnego

Praktyki zawodowe

 

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 1500 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content