wsh logo

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY – WSPOMAGANIE ROZWOJU

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy na temat psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego, a ponadto nabycie przez słuchaczy umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w okresie adolescencji. Uczestnicy studiów dowiedzą się, w jaki sposób mogą wpływać na optymalizację rozwoju swoich podopiecznych. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów, którzy będą zdolni do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych kontekstach, takich jak edukacja, zdrowie psychiczne, poradnictwo, czy praca z rodzinami. Studia mają charakter doskonalący (ukończenie studiów nie nadaje uprawnień w zawodzie psychologa/psychologa szkolnego).

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, terapeuci, opiekunowie w ośrodkach wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży, pracownicy ośrodków adopcyjnych, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, pracownicy opieki społecznej. Adresatami studiów są również rodzice, którzy chcieliby uzyskać specjalistyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych wykazuje się umiejętnością rozpoznawania, opisywania i nazywania zjawisk psychologicznych, charakterystycznych dla wieku adolescencji. Ma pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie oraz profilaktyki trudności wychowawczych. Potrafi analizować i diagnozować potrzeby oraz problemy psychiczne i emocjonalne dzieci i młodzieży, a także proponować odpowiednie interwencje i metody wsparcia. Absolwent studiów jest także świadomy istoty pracy z rodzinami oraz potrafi współpracować z innymi specjalistami w celu kompleksowej opieki nad dzieckiem czy młodzieżą.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku psychologia. Na studia mogą zostać przyjęci również studenci II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku psychologia oraz studenci V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Z uwagi na doskonalący charakter kierunku o przyjęcie na studia mogą ubiegać się również absolwenci kierunków innych niż psychologia (preferowany obszar nauk społecznych).

Patologie wśród dzieci i młodzieży

Diagnostyka i profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki, dopalacze

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Psychologia różnic indywidualnych

Psychologia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Trening efektywnego nauczania

Seksuologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia pozytywna i kreatywnego myślenia

Zaburzenia emocjonalne – depresja dziecięca

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży zachowania depresyjne, ADHD, zachowania autoagresywne

Trening zastępowania agresji (TZA)

Psychodietetyka 

Cyfrowe dzieci – etiologia, interwencja, kluczowe problemy wychowania

Psychologia stresu, kryzysu i traumy

Trening komunikacji interpersonalnej

Warsztat: Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Patologie wśród dzieci i młodzieży

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1800 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content