wsh logo

PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

O STUDIACH

Program studiów koncentruje się wokół tematyki pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami. Podczas zajęć słuchacze kierunku poznają przyczyny, przejawy i etapy kryzysu psychicznego, a także dowiedzą się, jaka jest rola kryzysu w życiu człowieka. Podczas studiów słuchacze zapoznają się z formami i metodami interwencji kryzysowej, jako jednej z form pomocy psychologicznej, służącej odzyskaniu równowagi przez osobę dotkniętą kryzysem. Interwencja kryzysowa stanowi pomoc psychologiczną, która powinna być zastosowana w jak najszybszym czasie. Program studiów ma na celu rozbudzenie wrażliwości na współczesne problemy społeczne związane z powstawaniem kryzysów oraz kształtowanie umiejętności dokonywania krytycznej analizy i oceny zjawisk społecznych.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • nabędzie interdyscyplinarną wiedzy z zakresu form udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych
 • zdobędzie praktyczne umiejętności podejmowania efektywnego wsparcia osób w kryzysie – dzieci, młodzieży, dorosłych
 • będzie przygotowany do zarządzania stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

ADRESACI STUDIÓW

 • nauczyciele i pedagodzy szkolni, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych
 • pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi (społeczni i zawodowi), policjanci, strażnicy miejscy
 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych poszukujących dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających pracę interwencyjną na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie, jak również na rzecz społeczności lokalnej

PROGRAM STUDIÓW

 • Trening interpersonalny
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Psychologia osobowości
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Psychologia stresu
 • Psychologia kryzysu
 • Elementy psychopatologii i psychoterapii
 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej: modele, zasady, proces interwencji
 • Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia kryzysem suicydalnym
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby, śmierci i żałoby
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
 • Interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrof i kataklizmów
 • Techniki relaksacji i redukcji stresu
 • Trening radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
 • Identyfikacja własnych zasobów i kryzysów w pracy interwenta

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content