wsh logo

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

O STUDIACH

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku psychologia.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zrozumienie ludzkich zachowań, procesów poznawczych i emocjonalnych w kontekście transportu. Program studiów opiera się głównie na problematyce psychologii zachowań użytkowników dróg, jakimi są kierowcy. Studia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat interakcji między użytkownikami ruchu drogowego, a środkami transportu oraz dostarczenie narzędzi i strategii, które mogą poprawić bezpieczeństwo. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodyki badań kierowców, kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego i metod prewencji absolwent będzie przygotowany do identyfikowania problemów wpływających na jakość prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym, a co za tym idzie uzyska kompetencje w zakresie orzekania o dopuszczeniu kierowcy do ruchu drogowego. Program studiów uwzględnia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki psychologicznej, a także elementy wiedzy z dziedzin pokrewnych, warunkując pełną kompetencję w ocenie możliwości zawodowych człowieka i opiniowanie zdarzeń o charakterze ekstremalnym.

Psycholog transportu jest osobą mającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia transportu” jest uprawniony do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, a także innych grup zawodowych. W ramach zajęć słuchacze uczestniczą w warsztatach z metodyki badania kierowców, obejmującą m.in.

 • test koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • test koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie krzyżowym
 • test antycypacji wzrokowo ruchowej
 • test szybkości i adekwatność reakcji
 • test uwagi i spostrzegawczości
 • test sprawności intelektualnej
 • kwestionariusz dojrzałości społecznej i emocjonalnej

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do psychologów pragnących poszerzyć zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pragnących ubiegać się o uprawnienia do działań diagnostyczno-orzeczniczych w dziedzinie psychologii transportu. Adresatami studiów są również socjolodzy, inżynierowie transportu, projektanci infrastruktury, menedżerowie transportu oraz inni specjaliści związani z sektorem transportowym. Dodatkowo, studia te mogą być atrakcyjne dla osób pracujących w organizacjach transportowych, agencjach rządowych zajmujących się transportem, firmach projektowych oraz konsultingowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych to specjalista przygotowany do orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań przez osoby prowadzące pojazd oraz prowadzenia działalności psychoedukacyjnej (programy i szkolenia dla kierowców naruszających przepisy obowiązujące w ruchu drogowym). Reprezentuje właściwą postawę wobec oceny różnych doniesień naukowych w psychologii transportu, zwłaszcza dotyczących zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Posiada także umiejętności badawcze, które pozwalają mu prowadzić badania dotyczące preferencji, potrzeb i zachowań podróżujących, a także oceniać skuteczność działań podejmowanych w obszarze psychologii transportu. Potrafi efektywnie współpracować z innymi specjalistami oraz społecznością, w celu promowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Absolwent kierunku może ubiegać się o wpis na listę psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia działalności  gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             160 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                       2 semestry

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Wstęp do psychologii transportu

Wpływ procesów poznawczych na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym

Stres i agresja kierowców zagrożeniem w ruchu drogowym

Prowadzenie pojazdów a substancje psychoaktywne

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ryzyko w ruchu drogowym

Policyjno-prawne aspekty ruchu drogowego

Etyka w zawodzie psychologa transportu

Interwencja kryzysowa

Autoprezentacja i budowanie własnej marki personalnej

Warsztat pracy psychologa transportu – metody diagnostyczne, aparatura wykorzystywana w badaniach kierowców, działalność orzecznicza

Diagnoza psychologiczna kierowców – praktyka

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 1800 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content