wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania finansami publicznymi oraz przedstawienie rachunkowości budżetowej w ujęciu systemowym, jako narzędzia do pozyskiwania informacji koniecznej do efektywnej i skutecznej kontroli zasobów. Program studiów omawia kluczowe aspekty zarządzania finansami w administracji publicznej, przygotowując absolwentów do efektywnego planowania, monitorowania oraz sprawozdawczości finansowej w instytucjach publicznych na różnych szczeblach administracji. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do realizowania działań z zakresu rachunkowości i księgowości, uwzględniających specyficzne wymagania oraz ograniczenia budżetowe instytucji publicznych.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób pracujących w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, a także w działach finansowo – księgowych urzędów administracji państwowej. Studia dedykowane są również osobom przygotowującym się do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów to specjalista wykazujący się wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, umiejętnością rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sprawozdań budżetowych i finansowych. Zna zasady i procedur audytu i kontroli w sektorze finansów publicznych oraz posiada wiedzą z zakresu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu prawa finansowego oraz samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie. Absolwent studiów podyplomowych posiada kompetencje potrzebne do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt. 5 lit. a Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych absolwent studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             200 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                       2 semestry

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Prawo budżetowe

Finanse publiczne

Dyscyplina finansów publicznych

Prawo i postępowanie podatkowe

Zamówienia publiczne

Elementy prawa i postępowania administracyjnego

Rachunkowość budżetowa – szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

Fundusze unijne

Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Kontrola podatkowa

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych

Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

Partnerstwo publiczno-prywatne

Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 1600 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content