wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

O STUDIACH

Program studiów koncentruje się wokół problematyki finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, systemu podatkowego oraz kontroli zarządczej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności księgowych w działach finansowo-księgowych sfery budżetowej. W ramach praktycznych zajęć warsztatowych słuchacze zapoznają się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z zakresu finansów publicznych oraz nabędą umiejętności myślenia analitycznego.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zapozna się z problematyką rachunkowości budżetowej sektora finansów publicznych, a także z elementami rachunkowości zarządczej
 • pozna systematykę danin publicznych oraz zasady postępowania podatkowego
 • nabędzie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego
 • świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 5a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy i kandydaci do pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • osoby zatrudnione w instytucjach sektora finansów publicznych pragnące poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej

PROGRAM STUDIÓW

 • Prawo budżetowe
 • Finanse publiczne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Elementy prawa i postępowania administracyjnego
 • Rachunkowość budżetowa – szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych
 • Fundusze unijne
 • Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Kontrola podatkowa
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
 • Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Rachunkowość zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content