wsh logo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe MBA zostały zaprojektowane, aby rozwijać umiejętności przywódcze, strategiczne myślenie i wiedzę biznesową. Celem studiów podyplomowych  jest przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania w dynamicznym środowisku biznesowym poprzez m.in. rozwój praktycznych umiejętności i kompetencji menedżerskich, rozwiązywanie potencjalnych problemów w zarządzaniu organizacją, analizowanie bieżących trendów w nowoczesnym zarządzaniu, nabycie umiejętności skutecznego podejmowania decyzji pod presją czasu lub w warunkach niepewności, przygotowanie do zarządzania zmianą w organizacji, nabycie zdolności twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz nawiązanie kontaktów zawodowych z innymi uczestnikami studiów (networking).

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe MBA są przeznaczone dla profesjonalistów posiadających doświadczenie zawodowe, którzy pragną rozwijać swoją karierę w świecie biznesu. Program jest skierowany zarówno do osób już pracujących w środowisku biznesowym, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć nowe perspektywy, jak i dla tych, którzy planują zmianę kierunku kariery lub rozwój własnej firmy. Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów wyższych kierunków ekonomicznych oraz kierunków nieekonomicznych, a w szczególności: kandydaci do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, członkowie organów statutowych spółek prawa handlowego, dyrektorzy spółek handlowych, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiciele kadry kierowniczej i menedżerskiej wszystkich szczebli, doradcy biznesowi, pracownicy chcący przyśpieszyć rozwój kariery zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych MBA wyróżnia się wszechstronnym podejściem do zarządzania, zdolnością do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych oraz umiejętnością skutecznego rozwiązywania problemów. Jest liderem, który potrafi inspirować i motywować innych, posiadającym głęboką wiedzę branżową oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Absolwent programu studiów podyplomowych MBA jest przygotowany na wyzwania współczesnego biznesu i wyposażony w narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu w różnorodnych obszarach zawodowych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             300 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                       2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym co najmniej średniego szczebla zarządzania.

Komunikacja w biznesie – sesja integracyjna
MODUŁ I – PRAWO I EKONOMIA
Ekonomia menedżerska
Prawo gospodarcze
Prawo spółek handlowych
Rola regulacji AML w biznesie
MODUŁ II – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Finanse przedsiębiorstw i optymalizacja kosztów działalności
Rachunkowość zarządcza i controlling
Analiza finansowa przedsiębiorstw
MODUŁ III – ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJI
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie procesami i jakością
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie projektami
Design Thinking
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
MODUŁ IV – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Kierowanie i przywództwo
Budowanie efektywnych zespołów
Zarządzanie konfliktem
Coaching i mentoring w zarządzaniu zasobami ludzkimi
MODUŁ V – MARKETING
Komunikacja marketingowa
Zarządzanie marką
Digital marketing
MODUŁ VI – ROZWÓJ OSOBISTY
Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu
Budowanie potencjału lidera
Wystąpienia publiczne i technik zarządzania wizerunkiem w relacjach biznesowych
Personal Branding
Personal Performance Training
Negocjacje biznesowe
MODUŁ VII – GRA BIZNESOWA
Gra biznesowa
MODUŁ VIII – PROJEKT
Projekt dyplomowy

Uczestnicy studiów mają możliwość skorzystania z dodatkowego 3-dniowego szkolenia przygotowującego do korzystania z nowoczesnego narzędzia opartego o wiedzę o mózgu, które można wykorzystać w rekrutacjach, budowie zespołów, awansach, weryfikacji swoich preferencji w byciu liderem oraz wielu innych sytuacjach związanych z życiem zawodowym oraz prywatnym.

Cena: 4500 zł + VAT (cena regularna 3-dniowego kursu z certyfikacją 5 300 zł+ VAT, rabat 800zł dla słuchaczy studiów MBA w AHNS Radom)

Więcej o PRISM – sprawdź!

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)
  list motywacyjny (scharakteryzowanie celów zawodowych i motywacji do podjęcia studiów MBA)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 4500 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  WYKŁADOWCY W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

  prof. AHNS dr Leszek Mellibruda

  Psycholog społeczny i biznesu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Postdoctoral – fellowship Johns Hopkins University (Baltimore, USA). Kierował Laboratorium Stresu i Psychofizjologii w Katedrze Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ. Przez 8 lat Radca Ministra w Urzędzie Służby Cywilnej i Kancelarii Premiera (do 2007r.) odpowiedzialny za wdrażanie najlepszych rozwiązań biznesowych w administracji rządowej i samorządowej – wykładowca i trener Studium Zarządzania dla Dyrektorów Generalnych ministerstw i urzędów centralnych. Były wykładowca i trener Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, b.doradca Ministra Edukacji Narodowej (2012-2013). Prowadził warsztaty dla Kadry kierowniczej : Ministerstwa Sprawiedliwości, Nauki i Informatyzacji, Skarbu, Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki, Pomorskiego Urzędu Wojewódzki, oraz dla służb zespolonych (Inspektoraty Ochrony Środowiska w Kielcach i Białymstoku).
  Współpracował jako doradca z samorządami środowisk prawniczych (Krajową Radą Radców Prawnych, Krajową Radą Komorniczą) oraz Sędziami Sądu Okręgowego w Poznaniu i w Warszawie – Seminarium we współpracy z Leviatan: „Psychologiczne wymiary konfliktów sądowych, czyli dlaczego niektóre osoby w czasach turbulencji wymagają ‘mentalnych protez’ w ocenie rzeczywistości” (2015 r.). Autor 3 modułów e-learningu: „Doskonalenie komunikacji prawnika z jego klientem” (2017). oraz Krajową Izbą Inżynierów Budownictwa (największy w Europie sondaż 110tys inżynierów :”Etyka i odpowiedzialność zawodowa”, 2017)
  Mentor, coach i trener umiejętności managerskich i biznesowych.
  Współpracownik Polsat News, TVN24. W okresie 2010-2012 felietonista cotygodniowej niedzielnej audycji w radiu TOKFM. Właściciel Active Business Mind, Psychologia biznesu – firmy szkoleniowo – konsultingowej współpracującej z managerami i ludźmi z biznesu i administracji.

  prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

  Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych, członek PKA
  Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizacja: zarządzanie kapitałem ludzkim oraz psychologia organizacji. Nauczyciel akademicki, autorka licznych programów studiów podyplomowych i wykładowca EMBA, MBA HR oraz MBA w ochronie zdrowia. Doradca personalny, konsultant, trener.

  Pełnione funkcje:
  – Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów, Wydział Inżynierii Zarządzania PB
  – Kierownik studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Menedżerskich studiów podyplomowych dla inżynierów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
  – W latach 2013 – 2015 kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego
  – Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Akademia Zarządzania”; w latach 2012 – 2015 zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”
  -Autorka licznych prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących, między innymi, nowych koncepcji zarządzania ludźmi, a zwłaszcza zarządzania talentami, zarządzania relacjami, motywowania i budowania zaangażowania pracowników, zarządzania kompetencjami zawodowymi, roli intuicji i kreatywności w zarządzaniu.
  – Członek rad naukowych licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, w tym International Conference on Computer Systems and Industrial Management Applications, Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENTIME „Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – ryzyko i wyzwania”, Konferencji „Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego”.

  dr Marta Czerwiec

  Senior Managing Consultant w CleverBrains
  Doktor nauk o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doświadczony konsultant biznesowy i coach. Wykładowca Executive MBA na AHNS w Radomiu i Akademii WSB. Absolwentka Akademii Coachingu w Londynie. Trener i pierwszy certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping w Polsce. Zajmuje się planowaniem, implementacją i monitorowaniem strategicznych procesów zarządczych, a w szczególności procesów z obszaru HR. Interesuje się narzędziami dla biznesu opartymi o najnowsze odkrycia neurobiologii, wykorzystując je w obszarze zarządzania organizacją. Publikuje w języku polskim i angielskim, jest autorem kilkunastu prac z zakresu zarządzania.

  Jej zainteresowania naukowe to zarządzanie strategiczne, procesy organizacyjne, przywództwo oraz coaching. Specjalizuje się w: Prowadzeniu ludzi i organizacji przez procesy zmian, pracy z narzędziami HR w obszarze rozwoju pracowników, rozwoju menedżerów oraz osób aspirujących do tej roli.

   

  dr Krzysztof Kałucki, MBA

  Socjolog , certyfikowany trener sprzedaży, aktywny negocjator, manager.
  Od ponad 22 lat w Sprzedaży. Zarządzał zespołami sprzedażowymi oraz pracował na samodzielnych stanowiskach w firmach ogólnopolskich, europejskich oraz globalnych korporacjach. Posiada doświadczenie w pracy z każdym kanałem dystrybucji, w tym od 20 lat bezpośrednio związany z kanałem Modern Trade. Spędził ponad tysiąc godzin na bezpośrednich negocjacjach z sieciami krajowymi i międzynarodowymi. Autor książek nt. Key Account Management i negocjacji. Instruktor Narciarstwa Alpejskiego, miłośnik sztuk walki i uczestnik ekstremalnych biegów OCR.

  Wykształcenie
  – SGH Warszawa Kolegium Zarządzania i Finansów – doktorat (rozprawa z zakresu przygotowania do negocjacji w key account management)
  – PAN/The Institute of Psychology of Polish Academy of Science : studia doktoranckie
  – Executive MBA – PAN/ Vienna Institute for International Economic Studies
  – Uniwersytet Jagielloński – Socjologia

  Praktyka zawodowa
  – KAM Instytut – Dyrektor Zarządzający od 11.2018
  – Imperial Tobacco Polska S.A. – National Key Account Manager
  – Polski Tytoń S.A. – National Key Account Manager
  – Star Foods S.A. – Area Sales Manager

  Wykłady eksperckie:
  – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania – wykłady z negocjacji
  – Akademia Sztuki Wojennej – wykłady z negocjacji na MBA
  – Uniwersytet SWPS – wykłady eksperckie z negocjacji
  – SGH Warszawa – wykłady eksperckie z zakresu negocjacji
  – Wyższa Szkoła Biznesu o. Dąbrowa Górnicza – wykłady na EMBA z negocjacji

  dr Paweł Daszczuk, MBA

  Adwokat i doktor nauk prawnych oraz adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration.
  W latach 2003-2008 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w latach 2007-2009 rachunkowość i finanse. W 2008 r. odbył studia prawnicze w ramach programu Sokrates Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.
  W 2008 r. obronił pracę magisterską za którą został nagrodzony III nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
  W roku 2012 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów. Od 2013 r. prowadzi razem ze wspólnikami kancelarię adwokacką DSP Daszczuk Siembida Pękalski Dyś z siedzibą w Lublinie. Od 2017 r. jest recenzentem czasopisma Młoda Palestra wydawanego przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w zakresie artykułów z prawa gospodarczego. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie. Prowadzi również szkolenia dla aplikantów adwokackich oraz adwokatów, w tym z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Współautor publikacji zbiorowych wydanych pod redakcją Prof. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. Pozakodeksowe umowy handlowe oraz Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo. Opracował dla Systemu Informacji Prawnej LEX procedury związane z łączeniem i podziałem spółek.
  Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, karnym gospodarczym i karnym skarbowym. Główne zakres specjalizacji to obsługa prawna przedsiębiorców. Posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z różnych sektorów gospodarki. Zajmuje się również bieżącym doradztwem przy prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym pozyskaniem finansowania.

  dr Katarzyna Adamiak

  Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, ekspertka Business Centre Club ds. klastrów i szkolnictwa wyższego.
  Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w 2015 roku w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Przepływ informacji w strukturach klastrowych na przykładzie klastrów działających w Polsce”. Zagadnieniem klastrów i kooperencji w ramach obszaru zarządzania strategicznego zajmuje się od 2007. Posiada doświadczenie w projektowaniu badań naukowych, była kierownikiem badań jakościowych oraz ilościowych. Aktywnie bierze udział w licznych konferencjach, podczas których niejednokrotnie publikowała wyniki prowadzonych badań. Jest ekspertem ds. oceny wniosków w ramach programów PO WER i POIR dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od ponad 4 lat adiunkt i wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu nauk o zarządzaniu w języku polskim oraz w języku angielskim. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W ramach pełnionej funkcji współtworzy programy kształcenia oraz jest współodpowiedzialna za zarządzanie Wydziałem.

  Szymon Trzebiatowski

  Expert for Strategy, Efficiency and Business Optimisation in Instytut Biznesu Rodzinnego.
  Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu i manager. Przez prawie 25 lat związany z największym prywatnym pracodawcą w Poznaniu i Wielkopolsce, Firmą Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT (ponad 10 tys. pracowników, 12 mld zł inwestycji od 1993 roku, 18 mld zł obrotu rocznie). Lider wielu innowacyjnych projektów w zakresie przyszłościowych rozwiązań mobilności oraz nowych metod pracy dających satysfakcję pracownikom i wysoce efektywne rozwiązania organizacji. Zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, czy skutecznością scruma poza IT. Mentor talentów, coach dla przyszłych managerów. Mentor finansowy w indywidualnym programie akceleracyjnym dedykowanym polskim startupom technologicznym. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca Biznesu

   

  Paweł Cybulski

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Zastępca Szefa KAS w latach 2017-2019; przedsiębiorca, partner zarządzający w Spółce CLBB,doradca podatkowy, wykładowca, rzecznik przedsiębiorców
  Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie w latach 2006-2007 oraz 2016-2017 aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji podsekretarza stanu. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się aspektami kontroli dochodzeniowo-śledczej oraz audytem wewnętrznym. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów, w uszczelnianiu systemu podatkowego jednocześnie propagując zasadę przyjaznego działania administracji skarbowej na rzecz podatników oraz wdrażając Konstytucję Biznesu.
  Obecnie wykładowca na uczelniach wyższych we Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawie w zakresie prawa podatkowego, problematyki wykrywania i zapobiegania oszustwom gospodarczym oraz zapobiegania praniu pieniędzy. Jako przedsiębiorca zajmuje się również problematyką przedsiębiorczości w Polsce wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze administracji publicznej jak i biznesu w prowadzonych pracach eksperckich.

   

  Grzegorz Bora

  Senior Managing Consultant w CleverBrains.
  Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, coach i konsultant biznesowy. Ma za sobą 23 lata pracy w biznesie w tym zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej i medycznej. Absolwent Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na 3 kierunkach studiów podyplomowych, jako Praktyk Biznesu współpracuje z AWSB. Jego zainteresowania związane są z wykorzystaniem nauk o człowieku, szczególnie o działaniu mózgu w biznesie i rozwoju osobistym oraz z mechanizmami sprzyjającymi budowaniu kultury innowacyjności w organizacjach i budowaniu efektywnych zespołów. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.


  Specjalizuje się w:
  – Wspieraniu wszechstronnego rozwoju obecnych i przyszłych liderów
  – Budowaniu systemów kompetencji indukujących rozwój innowacyjności
  – Komunikacji w zespołach

  Małgorzata Bora

  Senior Managing Consultant w CleverBrains
  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, trener i coach. Korzysta z 19 lat doświadczeń związanych z zarządzaniem zespołami sprzedażowymi w firmach branży farmaceutycznej oraz zespołami w placówkach opieki zdrowotnej. Absolwentka Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na 3 kierunkach „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, „Coaching profesionalny – metody i praktyka” i „Zwinne Przywództwo”. Interesuje ją wszystko co wspiera rozwój organizacji zarówno w aspekcie ludzkim jak i celów, dla których są powoływane. Szkolenia i procesy coachingowe opiera o wiedzę z zakresu neurobiologii. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.

  Specjalizuje się w:
  – Pracy indywidualnej z osobami kreującymi zmianę we własnym życiu
  – Komunikacji międzyludzkiej, szczególnie w sytuacjach uznawanych powszechnie za trudne
  – Mechanizmach wspierających skuteczne działanie oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu

  Anna Cichowska

  Dyplomowaną Coach, certyfikowany i akredytowany praktyk PRISM Brain Mapping.
  Posiada 20 letnie doświadczenie korporacyjne na stanowiskach menedżerskich.

   

  Jacek Rozenek

  Aktor teatralny i filmowy, trener i coach biznesu nowej generacji.
  Osobisty trener i coach najtęższych głów biznesu, nazywany trenerem nowej generacji.
  Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania zespołem, technik wpływu, technik antymanipulacyjnych, wystąpień publicznych i zaawansowanych technik zarządzania wrażeniem w relacjach biznesowych. W swojej karierze przeszedł wszystkie szczeble zarządzania – od specjalisty do dyrektora generalnego. Specjalizuje się w projektowaniu procesów biznesowych podnoszących efektywność organizacji nawet do 400%.

  Instruktor II st. Wschodnich Sztuk Walki
  Wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Stworzył program szkolenia i coachingu „Technika Wpływu” dla polityków.
  Reżyser dubbingu, współpracował z 20Th’ Century Fox w Los Angeles i Lucas Film w San Francisco.

   

  Jacek Lipski

  Ekspert z zakresu budowania strategii marketingowych i planowania działań w social media, WSB Merito.
  Specjalizuje się w budowaniu strategii marketingowych, marki, rozwoju biznesu oraz komunikacji marketingowej. Mam ponad 18 lat doświadczenia zdobytego po każdej stronie „marketingowej barykady”, tj. w korporacjach międzynarodowych, agencji reklamowej oraz jako konsultant, szkoleniowiec i wykładowca.
  Zrealizował ponad, 1700 godzin szkoleń, warsztatów i konsultacji, w których udział wzięło 2 655 osób z ponad 300 firm, startupów oraz instytucji, takich jak m.in.: „Akademia Biznesu UMCS”, „Akcelerator Surferzy Wiedzy”, „Dobry Pomysł” (PFR), „Genesis Startup” (Compensa), „Przedsiębiorcze Mazowsze”, „ShareOn Academy”, „Startup Art”, „Startup Małopolska” oraz „Carpathian Startup Fest 2021”, Akcelerator Łukasiewicza- Sieci Badawczej Łukasiewicz, Krakowski Park Technologiczny, Urząd Miasta Jasło, Jean Mueller Polska, Neo-Vinci oraz Vena Art. Ponadto od lipca 2019 r. jestem współpracującym ekspertem Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, a od sierpnia 2022 r. koordynuję działania marketingowe klubu Lublinianka Basketball (II liga koszykówki mężczyzn). Zdarza mi się też oceniać wnioski w konkursach innowacyjnych dla firm (m.in.: „Innowator Mazowsza” edycja 2019 oraz 2020), a także pracować jako Manager Inkubacji (Platforma Startowa Idealist).
  Posiada „Certificate in Professional Marketing – Award in Marketing” wydany przez brytyjski The Chartered Institute of Marketing oraz “Professional Diploma in Digital Strategy & Planning” wydany przez brytyjski Digital Marketing Institute, szkoliłem się także w SAR – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej („Planowanie projektu marketingowego”, „Consumer Insights”, „Projektowanie strategii komunikacji”), PTBRiO – Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii („Czy to się opłaca? Pomiar efektywności działań marketingowych”), Digital University (certyfikat „Digital Transformation Expert”), Laba („Brand Management”) oraz Sprawny Marketing („Strategia marketingowa”).

  Artur Maciorowski

  Certyfikowany trener DIMAQ, konsultant i szkoleniowiec eCode.pl, redaktor prowadzący magazynu Online Marketing.
  Od 1998 r. w branży internetowej. Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode (www.ecode.pl) edukuje, opracowuje i konsultuje strategie internetowe w zakresie promocji i sprzedaży. W portfolio m.in.: Coty Polska, Grupa ING, Bank DnB NORD, Fortis Bank/BGŻ BNP Paribas, Muzeum II Wojny Światowej, Proama, Auchan Polska i INFOR.
  Absolwent brytyjskiego programu The Chartered Institute of Marketing „Diploma in Professional Marketing” i certyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurichu.
  Od 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty, w których wzięło udział ponad 15.000 uczestników. Certyfikowany trener IAB DIMAQ, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej oraz tutor CIM „Digital Strategy” w Questus.
  Redaktor Prowadzący branżowego magazynu „Online Marketing Polska”. Autor książek: „E-marketing w Praktyce. Strategie skutecznej promocji online”, „Skuteczny e-mail marketing” oraz współautor „Wskaźników marketingowych”, „Marketing w erze technologii cyfrowych”, „Biblia e-biznesu 2”.
  Wykładowca SGH I SWPS, absolwent programu „Profes­sional Diploma in Marketing” organizowanego przez The Chartered Institute of Marketing orazcertyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurychu. Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie marketingu interaktywne­go, w których wzięło udział już ponad 10.000 uczestników. Stały współpracownik miesięcznika „Marketing w Praktyce”. Ak­tualnie Redaktor Prowadzący jedynego drukowanego tytułu branżowego “Online Marketing Polska”.

   

  Robert Kazimierski

  Twórca pierwszej na świecie metodyki komercjalizacji. Menedżer, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, ekspert ds. komercjalizacji, zarządzania zmianą, zarządzania marketingowego, zarządzania strategicznego, zarządzania komunikacją. Twórca innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu m.in. handlu, technologii, mediów, reklamy, energetyki. Szkoli biznesowo przedstawicieli wielu sektorów i branż i zawodów. Były dziennikarz, producent telewizyjny, menadżer mediów.

  Marek Kutarba

  CPO (Chief Publishing Officer) at Gremi Media S.A. / Deputy CEO Kancelarie RP sp. z o.o.
  Doświadczony menadżer, specjalista od optymalizacji kosztów działalności, budżetowania oraz szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa, z dużą wiedzą praktyczną. Od lat zajmujący się finansami, ekonomią i prawem podatkowym. Na swoim koncie ma restrukturyzacje kosztowe i projekty z zakresu projektowania systemów finansowych, zarówno małych, jak i średnich firm. Z wykształcenia prawnik. Karierę zawodową rozpoczął w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Od 1989 roku związany z rynkiem wydawniczym, najpierw jako redaktor zajmujący się tematyką podatkową i finansową, a następnie menadżer odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i budżetowe. Od 2014 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w zakresie doradztwa związanego z działalnością gospodarczą i zarządzaniem, współpracując aktywnie z sektorem wydawniczym, firmami konsultingowymi oraz kancelariami prawnymi.

  Adam Staśkiewicz

  Menadżer komercjalizacji, ekspert ds. zarządzania jakością, fizyk, ekspert ISO.
  Kierownik akredytowanego laboratorium wzorcującego (ISO 17025), Manager jakości, auditor wiodący ISO 9001:2015.
  Pełnomocnik systemu jakości. Ekspert w branży R&D w zakresie systemów pomiarowych. W swoim podejściu jakościowym łączy doświadczenie z tak różnych branż jak automotive, farmacja, lotnictwo, czy też radioaktywność. Zbierał doświadczenie pracując w kontroli jakości Toyoty w Wielkiej Brytanii. Nadzorował proces budowy cyklotronu oraz przyczynił się do zdobycia pozwolenia na produkcję wyrobów farmaceutycznych tzw. kontrastu do badań tomograficznych. Wprowadzał system zarządzania laboratorium wg normy ISO 17025 A obecnie zajmuje się testowaniem prototypów turbin lotniczych.

   

  Wiesława Dróżdż, EMBA

  Doradca, szkoleniowiec i wdrażeniowiec zmian w firmach, które mają potrzebę poprawić komunikację i procesy decyzyjne. Kieruje pracą Centrum Likwidacji Barier Biznesowych.  Trener wystąpień publicznych, wykładowca, freelancer oraz doradca Public Ralations.
  Pomaga menadżerom w budowaniu eksperckiego wizerunku oraz profesjonalnej marki firmy, dzięki czemu zwiększają efektywność swojej komunikacji.
  Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w kształtowaniu polityki informacyjnej, zdobyte podczas współpracy z trzema kolejnymi ministrami finansów, reprezentując MF na stanowisku rzecznika prasowego oraz z-cy dyrektora Biura Ministra. Posiada certyfikaty coacha ACC i PCC.
  Jako trener Centrum Edukacji Resortu finansów przeszkoliła w latach 2011 – 2016 ponad 1000 pracowników administracji, między innymi z wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej oraz innych kompetencji miękkich. Posiada także doświadczenie w szkoleniach z zakresu etyki, zarządzania konfliktem i budowania marki własnej firmy. Współpracowała z Internetowym Wydawnictwem pt. „Multiferencje” i prowadziła spotkania online na kanale YouTube. Wykładowca w Uczelni Techniczno – Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w przedmiotach: psychologia menedżera, psychologia społeczna, profesjonalna komunikacja interpersonalna oraz KSAP im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w przedmiocie wystąpień publicznych on-line.

   

  Adam Górecki, MBA

  Praktyk zarządzania, przedsiębiorca, interim manager (CEO), wykładowca MBA, negocjator, konsultant.
  Przez 9 lat pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach; IKEA, Electrolux. Z prowadzonych przez niego szkoleń skorzystało już ponad 21 500 osób, w czasie ponad 3100 dni szkoleniowych. Absolwent studiów MBA oraz magisterskich w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (Polish Open University) oraz Oxford Brookes University.
  W latach 2010-2015 wykładowca Executive MBA (Master of Business Administration – na podyplomowych studiach z zarządzania strategicznego) w Wyższej Szkole Zarządzania – Polish Open University – Oxford Brookes University.
  Odpowiedzialny za prowadzenie zajęć warsztatowych z Zarządzania Strategicznego, Etyki Biznesu, Kultury Organizacji, Zarządzania Talentami, Zarządzania przez Cele, Odpowiedzialności Menedżerskiej w Podejmowaniu Decyzji a także z Doskonalenia umiejętności Psychospołecznych w Oddziałach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
  Opracował autorskie warsztaty z różnych obszarów zarządzania strategicznego, dla każdego poziomu studiów Executive MBA.
  Współpracował jako wykładowca z UKSW, Chrześcijańską Szkołą Przywództwa (Studia Podyplomowe MBA), z Francuskim Instytutem Zarządzania (FIZ) jako wykładowca, w ramach prowadzonych przez Instytut, studiów MBA.
  Projektuje tam i przeprowadza szkolenia, pomaga w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych, wspiera menedżerów i właścicieli firm w sesjach konsultingowych.
  We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadził seminaria dla kadry zarządzającej, m.in.: „Komunikacja strategii firmy. Jak przekonać pracowników do realizacji strategii firmy?”, „Zarządzanie zmianą”, „Negocjacje w biznesie” oraz „Przywództwo w procesie zmian”.

   

  dr Michał Będkowski-Kozioł

  Partner, Head of the Competition and Antitrust Department at Kochanski & Partners.
  Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego.

  Posiada doświadczenie jako doradca m.in. w takich branżach jak energetyka, transport kolejowy, usługi finansowe, przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, nieruchomości i media. Uczestniczył także w postępowaniach przed krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją Europejską, a także sądami krajowymi i unijnymi. Brał również udział w przygotowywaniu projektów legislacyjnych. Od 1999 roku pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa ochrony konkurencji, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, C.H. Beck Warszawa, wyd. 1, 2009 r., wyd. 2, 2014 r.) oraz Komentarza do ustawy Prawo energetyczne et al. (red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, C.H. Beck, Warszawa 2020). Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także Zespołu Nauk Prawnych Instytutu De Republica.
  Edukacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Magister Prawa, 1998), European Integration Law, Technische Universität Dresden, Niemcy (Studia podyplomowe, Legum Magister (LL.M.), 2000), Technische Universität Dresden (Dr iur., 2004).

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content