wsh logo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

O STUDIACH

Studia MBA (Master of Business Administration) są jednymi z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich w obszarze zarządzania oraz biznesu.  Program studiów jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia zasobu kompetencji współczesnych menedżerów.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem, w oparciu o wiedzę zdobywaną od uznanych praktyków, coachów i trenerów biznesu.  Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Program MBA koncentruje się na rozwoju umiejętności zarządzania w praktyce, integrując wiedzę oraz postęp kariery, jednocześnie umożliwia słuchaczom rozwój zawodowy, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

MBA to idealna propozycja dla profesjonalistów, gdyż daje możliwość skonfrontowania zdobywanej na studiach wiedzy z własnym doświadczeniem zawodowym. Dodatkową korzyścią z podjęcia studiów jest fakt, iż oprócz pogłębionej wiedzy wyniesionej z zajęć, program studiów daje szansę na nawiązanie kontaktów biznesowych.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

WSPÓŁPRACA

CELE STUDIÓW

– pogłębienie wiedzy o zarządzaniu oraz podniesienie kompetencji menedżerskich i przywódczych osób, które zajmują stanowiska kierownicze,
– nabycie umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe,
– analizowanie bieżących trendów w nowoczesnym zarzadzaniu,
– nabycie umiejętności skutecznego podejmowania decyzji, w tym pod presją czasu lub w warunkach niepewności,
– przygotowanie do podejmowania nowych wyzwań zawodowych na dotychczasowych bądź nowych stanowiskach pracy,
– przygotowanie do zarządzania zmianą w organizacji,
– nabycie zdolności twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
– nawiązanie kontaktów zawodowych z innymi uczestnikami studiów (networking)

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych, zarówno kierunków ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, a w szczególności:
– kandydaci do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
– członkowie organów statutowych spółek prawa handlowego,
– dyrektorzy spółek handlowych,
– właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
– przedstawiciele kadry kierowniczej i menedżerskiej wszystkich szczebli,
– doradcy biznesowi,
– osoby, które chcą przyśpieszyć rozwój kariery zawodowej.

PROGRAM STUDIÓW

MODUŁ I – PRAWO I EKONOMIA
Ekonomia menedżerska
Prawo gospodarcze
Prawo finansowe

MODUŁ II – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza i controlling
Analiza finansowa

MODUŁ III – ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJI
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie procesami i jakością
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie projektami
Design Thinking

MODUŁ IV – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Kierowanie i przywództwo
Budowanie efektywnych zespołów
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie konfliktem
Coaching i mentoring w zarządzaniu zasobami ludzkimi

MODUŁ V – MARKETING
Marketing i zarzadzanie marketingowe
Zarządzanie marką
E-marketing i social media

MODUŁ VI – ROZWÓJ OSOBISTY
Psychologia w zarządzaniu
Budowanie potencjału lidera
Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku
Personal Branding

MODUŁ VII – GRA BIZNESOWA
Gra biznesowa

MODUŁ VII – PROJEKT
Projekt dyplomowy

MODUŁ VIII – PERSONAL PERFORMANCE TRAINING (szkolenie certyfikowane)

 

Uczestnicy studiów mają możliwość skorzystania z dodatkowego 3-dniowego szkolenia przygotowującego do korzystania z nowoczesnego narzędzia opartego o wiedzę o mózgu, które można wykorzystać w rekrutacjach, budowie zespołów, awansach, weryfikacji swoich preferencji w byciu liderem oraz wielu innych sytuacjach związanych z życiem zawodowym oraz prywatnym.

Cena: 4500 zł + VAT (cena regularna 3-dniowego kursu z certyfikacją 5 300 zł+ VAT, rabat 800zł dla słuchaczy studiów MBA w AHNS Radom)

Więcej o PRISM – sprawdź!

 


ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
Program studiów 300 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Język wykładowy język polski
Tryb studiów

do wyboru:

  • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
  • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
  • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
  • czesne za semestr: 4500 zł
  • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Kwesturą: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content