wsh logo

STUDIA MENEDŻERSKIE

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania organizacją oraz doskonalenie kompetencji menedżerskich. Poprzez interdyscyplinarne podejście, program studiów ma na celu rozwijanie umiejętności analitycznych, strategicznego myślenia oraz przywództwa, które są kluczowe dla sukcesu menedżerów w dynamicznym i zmiennym środowisku biznesowym. Słuchacze przygotują się do podejmowania trafnych decyzji strategicznych oraz kształtowania indywidualnych i zbiorowych procesów pracy przy efektywnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego.  Celem studiów jest również ulepszenie kompetencji komunikacyjnych oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, marketingu czy systemów informatycznych zarządzania.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć kwalifikacje odpowiednie dla kadry menedżerskiej i awansować w karierze zawodowej. Adresatami programu studiów są zarówno osoby pracujące w sektorze biznesowym, jak i pracownicy sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, którzy pragną zdobyć nowe umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania. Program studiów kierowany jest również do tych, którzy w różnym stopniu uczestniczą w podejmowaniu decyzji w firmie oraz przedsiębiorców i właścicieli firm. Studia te będą odpowiednim kompendium wiedzy dla osób planujących założenie własnej firmy.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów to osoba posiadająca kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania organizacjami w różnych sektorach gospodarki. Posiada głęboką znajomość teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania, w tym planowania strategicznego, analizy biznesowej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania operacyjnego. Potrafi identyfikować cele organizacji oraz opracowywać strategie i plany działania w celu osiągnięcia tych celów, uwzględniając zmieniające się otoczenie biznesowe i ryzyka. Jest zdolny do analizy sytuacji, identyfikowania problemów oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji, uwzględniając różnorodne czynniki i konsekwencje. Ma rozwinięte zdolności komunikacyjne, które umożliwiają skuteczną współpracę z zespołem oraz budowanie relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Podstawy organizacji i zarządzania

Zarządzanie strategiczne

Podstawy prawne działalności gospodarczej – prawo gospodarcze

Podstawy prawne działalności gospodarczej – prawo pracy

Podstawy prawne działalności gospodarczej – prawo podatkowe

Kultura organizacyjna

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rachunkowość finansowa i zarządzanie finansami

Rachunkowość zarządcza

Marketing

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie kompetencjami

Leadership – rola przywódcy w organizacji

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zarządzanie marką

LEAN Management

Coaching i mentoring w pracy menedżera

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1800 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content