wsh logo

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników kwalifikacji niezbędnych do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program studiów dostarcza wiedzy z zakresu medycznych i psychologiczno-pedagogicznych podstaw wczesnego rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej oraz kwalifikacji w zakresie planowania, przeprowadzenia i analizowania diagnozy funkcjonalnej dziecka. Ponadto uczestnicy studiów zostaną przygotowani do wspierania rodziców w wychowaniu i rehabilitacji małego dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych, których zadaniem jest planowanie, organizowanie i koordynowanie procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej (do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). Studia przeznaczone są głównie dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów, opiekunów i innych specjalistów pracujących z małymi dziećmi
z niepełnosprawnościami.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent kierunku posiada przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             390 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                       3 semestry 
Praktyka zawodowa                        120 godz.
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej małego dziecka

Pedagogika specjalna i jej subdyscypliny

Standardy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Czynniki środowiskowe i wychowawcze w rozwoju małego dziecka

Psychiatria i neurologia dziecięca

Medyczne podstawy wczesnego wspomagania małego dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej

Wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka

Programy wsparcia terapeutycznego dziecka i jego rodziny

Rehabilitacja dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych

Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dziecka z uszkodzonym słuchem

Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dziecka z uszkodzonym wzrokiem

Rehabilitacja i terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami mowy

Rehabilitacja dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń

Metody i sposoby rewalidacji, rehabilitacji i terapii małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego

Stymulacja i integracja sensoryczna

Diagnoza i metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przewlekle chorego oraz z niepełnosprawnością, w tym z afazją

Diagnoza i metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu lub wzroku

Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

Trening umiejętności wychowawczych

Praktyki zawodowe

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1500 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content