wsh logo

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

O STUDIACH

Studia na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450).

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym:

 • wiedzy z zakresu medycznych i psychologiczno-pedagogicznych podstaw wczesnego rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • kompetencji w zakresie realizowania programów terapeutycznych stosowanych we wczesnym rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • kwalifikacji w zakresie planowania, przeprowadzenia i analizowania diagnozy funkcjonalnej,
 • przygotowania do wspierania rodziców w wychowaniu i rehabilitacji małego dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 • przygotowania do współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych, których zadaniem jest planowanie, organizowanie i koordynowanie procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby posiadające przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej (do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej małego dziecka
 • Czynniki środowiskowe i wychowawcze w rozwoju małego dziecka
 • Medyczne podstawy wczesnego wspomagania małego dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka
 • Standardy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Rehabilitacja dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych
 • Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dziecka z uszkodzonym słuchem
 • Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dziecka z uszkodzonym wzrokiem
 • Rehabilitacja i terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami mowy
 • Rehabilitacja dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
 • Metody i sposoby rewalidacji, rehabilitacji i terapii małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego
 • Programy wsparcia terapeutycznego dziecka i jego rodziny
 • Stymulacja i integracja sensoryczna
 • Diagnoza i metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przewlekle chorego oraz z niepełnosprawnością, w tym z afazją
 • Diagnoza i metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu lub wzroku
 • Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Trening umiejętności wychowawczych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Program studiów 390 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki 180 godzin dla osób nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
120 godzin dla osób posiadających uprawnienia w zakresie pedagogiki specjalnej
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1500 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content