wsh logo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

O STUDIACH

Kierunek studiów charakteryzuje się wysoką interdyscyplinarnością łącząc w sobie wiedzę z zakresu problematyki zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku Zamówienia publiczne ma charakter wysoce praktyczny i umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Program studiów został opracowany wg wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • pogłębi wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji rządowej i samorządowej, prawa publicznego i prywatnego regulującego zamówienia publiczne,
 • nabędzie umiejętności w zakresie organizacji i przeprowadzania postepowania o udzielanie zamówienia publicznego,
 • będzie profesjonalnie przygotowany do pracy na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby biorące udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujące w sektorze finansów publicznych, odpowiadające za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawcy składający oferty w sektorze zamówień publicznych, osoby nadzorujące wydatkowanie środków publicznych, kontrolujące prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką zamówień publicznych

PROGRAM STUDIÓW

 • Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego w zamówieniach publicznych
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy prawo zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w prawie UE
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • Zamówienia sektorowe
 • Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana
 • Dokumentacja postepowania o zamówienie publiczne
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
 • Etyka i uczciwa konkurencja

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Program studiów 170 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content