wsh logo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania, organizowania
i realizowania procesów udzielania zamówień publicznych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania jednostkami administracji rządowej i samorządowej, prawa publicznego i prywatnego, regulującego zamówienia publiczne. Ponadto celem studiów jest kształtowanie umiejętności identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z procesami zakupowymi, wraz z skutecznym stosowaniem narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem. W ramach kierunku uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia i technologie wspierające procesy zakupowe, wykorzystywane w celu usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem zamówieniami publicznymi.

ADRESACI STUDIÓW

Studia  adresowane są do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracownicy administracji publicznej, osoby zajmujące się zawodowo przygotowaniem dokumentacji przetargowej, osoby zatrudnione w agencjach rządowych, samorządach lokalnych i innych instytucjach publicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedur zakupowych. Studia będą przydatne również dla pracowników firm z sektora prywatnego – przedsiębiorców, menedżerów i pracowników działów zakupów, zainteresowanych uczestnictwem w przetargach publicznych oraz świadczeniem usług dla sektora publicznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych wykazuje się zrozumieniem prawnego i proceduralnego kontekstu zamówień publicznych, jest zdolny do interpretacji i stosowania przepisów prawa zamówień publicznych oraz procedur z nimi związanych. Potrafi samodzielnie przygotować dokumentację przetargową, planować harmonogramy oraz skutecznie zarządzać procesem zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz osób współpracujących z administracją przy realizacji zamówień publicznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             170 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                        2 semestry

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych

Elementy prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Publiczne prawo gospodarcze i prawo spółek

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych

System zamówień publicznych w prawie UE

Zakres i tryby udzielania zamówień publicznych

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych

Przebieg, publikacja i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Przebieg, publikacja i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamówienia sektorowe

Wykonawca w zamówieniach, prawa i obowiązki

Zasady udzielania zamówień publicznych

Umowy w zamówieniach publicznych

Sprawozdawczość oraz zamówienia publiczne poza ustawą

Kontrola zamówień publicznych

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 1600 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content