wsh logo

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

CEL STUDIÓW

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatami. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 2578). Ponadto celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są przede wszystkim do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie, a także osób planujących założenie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych i edukacyjnych. Studia kierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów posiada kwalifikacje, które umożliwiają przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, a także przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Absolwent studiów posiada m.in. umiejętności w zakresie: przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce, ustalania priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym, wykazania umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             210 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

Trening personalny

Prawo oświatowe

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej

Przywództwo edukacyjne w szkole

Marketing i promocja szkoły

Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego

Zarządzanie personelem w oświacie metodą coachingową

Technologie informacyjne w edukacji i zarządzaniu oświatą

Wybrane zagadnienia organizacji przestrzeni edukacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera)

Finansowanie działalności oświatowej – pozyskiwanie funduszy unijnych

Organizacja systemu wsparcia psychologicznego dla uczniów w sytuacjach kryzysowych

Coaching liderski

Kierowanie zamianą i rozwiązywanie konfliktów

Metodyka tworzenia koncepcji pracy szkoły

Organizacja pracy i zarządzanie szkołą

Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1500 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content