wsh logo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM – KONTROLA BIZNESOWA

O STUDIACH

Studia podyplomowe dają słuchaczom możliwość:
1) zrozumienia istoty działalności organizacji, niezależnie od tego jaka to działalność,
2) pogłębienia wiedzy o rachunkowości jako usłudze w lub dla organizacji,
3) zrozumienia, jak posługiwać się informacją zgromadzoną przez rachunkowość,
4) poznania zasad i niuansów systemu podatkowego i konstrukcji przepisów podatkowych, nabycia umiejętności planowania reakcji na ryzyko podatkowe
5) zaprojektowania i wdrożenia skutecznego systemu kontroli biznesowej.

 

Słuchacze nabędą umiejętności:
1) organizacji zarządzania ryzykiem podatkowym,
2) projektowania i wdrażania kontroli biznesowej,
3) pracy w zespole i przyjmowania w nim różnych ról,
4) stosowania metodyki audytu wewnętrznego w zapewnianiu kierownika organizacji o legalności, skuteczności, efektywności zarządzania ryzykiem podatkowym,
5) zachowania sceptycyzmu zawodowego i niezależności w prowadzeniu audytu podatkowego.

 

Korzyści dla pracodawcy – wykształcenie pracowników posiadających umiejętności:
1) zapewnienia organizacji skutecznej kontroli biznesowej, o której mowa w art. 106m ustawy o VAT (ustawa o podatku od towarów i usług),
2) skutecznego zarządzania ryzykiem,
3) podejmowanie działań związanych z optymalizacją podatkową,
4) niezależnych specjalistów zapewniających o skuteczności polityki podatkowej,
5) kadry zarządzającej do podejmowania decyzji o poziomie obciążeń podatkowych.

WSPÓŁPRACA

Kierunek realizowany we współpracy z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat Audytora podatkowego II stopnia
 • prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW): https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją (zgodnie z § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej.

Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie lub aktualizacja wiedzy o:
1) obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych i podatkowych skutkach ujmowania zdarzeń gospodarczych,
2) rachunkowości finansowej w tym podatkowej,
3) znaczeniu skutecznej kontroli biznesowej,
4) znaczeniu audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego działalności organizacji,
5) mechanizmach, instrumentach i procedurach kontroli podatkowej,
6) ryzyku podatkowym w związku z niezachowaniem należytej staranności, niewłaściwym sporządzeniem dokumentacji cen transferowych i wystąpieniem innych nieprawidłowości,
7) zasadach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym o identyfikacji ryzyka, metodach oceny i analizy ryzyka podatkowego oraz zasady przygotowania i wdrażania mechanizmów skutecznej reakcji na to ryzyko.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie skutecznej kontroli biznesowej:

1) kierowników jednostek,
2) dyrektorów finansowych i skarbników ,
3) głównych księgowych i kierowników działów podatkowych,
4) pracowników biur rachunkowych,
5) osób, które chcą zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo–podatkowych.

Kandydat na studia powinien mieć podstawową wiedzę z rachunkowości.

PROGRAM STUDIÓW

MODUŁ I – Zarządzanie organizacją

– Podstawy zarządzania organizacją
– Cel działalności organizacji
– Uwarunkowania działalności osób prawnych i fizycznych
– Prawo przedsiębiorców
– Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych
– Ustawa o finansach publicznych
– Pracownik w organizacji, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
– Struktura organizacyjna

MODUŁ II – Zarządzanie ryzykiem organizacji

– System zarządzania według COSO
– Oszustwa i nadużycia z wykorzystaniem stanowiska
– Identyfikacja ryzyka, model ryzyka
– Metody oceny ryzyka
– Mapa ryzyka
– Planowanie reakcji na ryzyko
– Decydowanie o reakcji na ryzyko
– Monitorowanie ryzyka
– Compliance w organizacji

MODUŁ III – Prawo podatkowe

Podatek dochodowy
Podatek od wartości dodanej i podatek akcyzowy
Cła
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Podatek od spadków i darowizn
Podatek rolny i leśny
Podatki i opłaty lokalne
Inne daniny publiczne
Rachunkowość podatkowa

MODUŁ IV – Ordynacja podatkowa 

Zakres regulacji ordynacji podatkowej
Organy podatkowe
Relacje podatnika i organów podatkowych
Zobowiązania podatkowe
Unikanie opodatkowania
Wyłudzenia skarbowe
Postępowanie podatkowe
Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
Tajemnica skarbowa
Zaświadczenia

MODUŁ V – Zarządzanie zespołami

Zasady zarządzania organizacją
Kompetencje pracowników
Delegowanie uprawnień
Organizacja pracy
Projektowanie struktury organizacyjnej

MODUŁ VI – Ryzyko podatkowe

Ryzyko podatkowe zakupów
Ryzyko podatkowe sprzedaży
Ryzyko podatkowe logistyki
Ryzyko podatkowe produkcji
System kontroli biznesowej
Weryfikacja kontrahentów
Organizacja współpracy z dostawcami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Ewidencja transakcji i dokumentów
Standard kontroli biznesowej

MODUŁ VII – Projekt systemu kontroli biznesowej

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM – KONTROLA BIZNESOWA
Program studiów 192 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 2000 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ETAPY REKRUTACJI

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content