wsh logo

KANDYDACI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dlaczego AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH w Radomiu?

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Akademia Handlowa Nauk stosowanych w Radomiu stworzyła system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im optymalne warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Działania Uczelni obejmują m.in.:

  • zmiany uregulowań prawnych (np. korzystne zapisy dotyczące wypożyczania książek z Biblioteki)
  • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
  • zmiany w infrastrukturze (likwidacja barier architektonicznych).

Najnowocześniejsza w regionie baza dydaktyczna

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu pozwala studentom zdobywać wiedzę w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań i technologii. Uczelnia dysponuje obecnie kompleksem 6 doskonale wyposażonych budynków o łącznej powierzchni ponad 5 000 m2 . Całość dopełnia komfortowa infrastruktura socjalna. Uczelnia dba o dostępność z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. Na terenie kampusów AHNS są zlokalizowane podjazdy dla wózków inwalidzkich, dedykowane miejsca parkingowe oraz dźwigi, aby studenci z niepełnosprawnościami mogli w pełni korzystać z jej bazy lokalowej. Kampus AHNS jest obecnie największą i najlepiej wyposażoną bazą dydaktyczną wśród wszystkich uczelni niepublicznych w regionie radomskim.

Bogata oferta edukacyjna

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu proponuje swoim studentom możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich. Oferuje również ponad 20 kierunków studiów podyplomowych.

System pomocy materialnej

Studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym bądź znacznym) mają możliwość otrzymania dedykowanego stypendium: STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, który należy pobrać z dokumentu dostępnego na Wirtualnym Dziekanacie – Świadczenia dla studentów na dany rok akademicki.

Pobieranie stypendium dla osób niepełnosprawnych nie wyklucza możliwości pobierania pozostałych stypendiów tj. :

  • stypendium socjalnego – dla osób w trudnej sytuacji materialnej
  • stypendium rektora – dla najlepszych studentów
  • zapomogi – jednorazowe świadczenie przyznawane w razie wystąpienia nagłej, trudnej sytuacji życiowej studenta.

Pomoc materialna dla studentów jest przyznawana ze środków Funduszu stypendialnego, utworzonego przez AHNS w Radomiu na podstawie art.409 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoba przyjęta na studia w AHNS nabywa prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej na warunkach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu z chwilą złożenia ślubowania w tej Uczelni.

Świadczenia przyznawane są na rok akademicki lub na semestr jeśli ostatnim rokiem studiów jest semestr. Świadczenia pomocy materialnej student AHNS może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 8 miesięcy lub jeśli ostatnim rokiem akademickim jest semestr – do 4 miesięcy i wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Wydarzenia na uczelni

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu utrzymuje relacje z otoczeniem poprzez swoją działalność naukową i społeczną, w której aktywnie mogą uczestniczyć studenci z niepełnosprawnościami. Jednym z przykładów takiej działalności jest cyklicznie organizowana konferencja “Niepełnosprawni – Pełnosprawni”, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Konferencja ta jest miejscem wymiany doświadczeń i poglądów naukowych na temat niepełnosprawności. W ramach corocznie organizowanego projektu pod hasłem: Niepełnosprawni – Pełnosprawni, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu pragnie zwracać uwagę społeczności akademickiej na niwelowanie barier pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Konferencja ma charakter przede wszystkim praktyczny, metodyczny i szkoleniowy. Biorą w niej udział przedstawiciele świata nauki, głównie pedagogiki specjalnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy służb społecznych, firm prywatnych i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne.

AHNS regularnie współpracuje z mediami, organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi i centralnymi, jak również z instytucjami zagranicznymi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, pobierający stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z programu POWER i wyjechać na studia lub praktykę w ramach wymiany studenckiej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content