wsh logo

Praktyki

praktyki wsh

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.

Informacje na temat praktyk

Każdy student Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział współpracy z zagranicą i praktyk studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Studenci mogą odbywać praktyki również w innych instytucjach – jednak charakter prowadzonej przez nie działalności musi być zgodny z kierunkiem studiów, musi zapewniać realizację zakresu czynności wpisanych do Ramowego programu praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.
Wymiar praktyk na studiach I i II stopnia
Wymiar praktyk dla studentów studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich wynosi 720 godzin (3*240 godzin, III,IV,V semestr i dotyczy kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kryminologia, Informatyka, Administracja, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Pedagogika.
Wymiar praktyk dla studentów studiów II stopnia – studiów uzupełniających magisterskich wynosi 360 godzin praktyk (2*180 godzin, II, III semestr) i dotyczy kierunków: Pedagogika, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja, Psychologia.
Wymiar praktyk dla studentów  studiów II stopnia –  jednolitych magisterskich (5- letnich) wynosi:
  • na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- 240 godzin.
Wymiar praktyk na studiach podyplomowych:
  • Logopedia z emisją głosu – 60 godz.
  • Przygotowanie pedagogiczne – 150 godz.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 180 godz.
Dokumentacja z praktyk – Regulamin praktyk, Ramowe programy praktyk, Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, wzory podań itp. znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie, na Tablicy ogłoszeń- wiadomość z 1.10.2021 r., Temat ogłoszenia: Dokumentacja z praktyk.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH
ul. Staroopatowska 1A
26-600 Radom, pok. 03

tel/fax. 48 363 22 90 w. 40
e-mail: biurokariery@ahns.pl,  praktyki@ahns.pl
Godziny pracy: wt. – sob. godz. 8.00 – 16.00

Dyrektor Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich

mgr Paulina Marcinkiewicz

wtorek-sobota:  8:00-16:00

tel: 48 363 22 90 w. 40
504 048 642
e-mail: pmarcinkiewicz@ahns.pl


THEMES
paulina.marcinkiewicz@wsh.pl

Z-ca Dyrektora Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich

mgr Anna Mączyńska

poniedziałek-sobota 8:00-16:00
obsługa studentów czwartek – sobota 08.00-16.00

tel./fax. 48 363 22 90 w. 41
 601 375 428
e-mail: amaczynska@ahns.pl


THEMES
anna.maczynska@wsh.pl

Specjalista ds. praktyk studenckich

mgr Magdalena Kutkiewicz

poniedziałek –sobota 8.00-16.00
obsługa studentów czwartek – sobota 08.00-16.00

tel: 48 363 22 90 wew.42
504 048 642
e-mail: mkutkiewicz@ahns.pl


THEMES
magdalena.kutkiewicz@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content