wsh logo

Praktyki

praktyki wsh

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.

Informacje na temat praktyk

Każdy student Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Studenci mogą odbywać praktyki również w innych instytucjach – jednak charakter prowadzonej przez nie działalności musi być zgodny z kierunkiem studiów, musi zapewniać realizację zakresu czynności wpisanych do Ramowego programu praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Wymiar praktyk na studiach I i II stopnia

Wymiar praktyk dla studentów studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich wynosi 960 godzin (4*240 godzin,II III,IV,V semestr i dotyczy kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kryminologia, Informatyka, Administracja, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Pedagogika.

Wymiar praktyk dla studentów studiów II stopnia – studiów uzupełniających magisterskich wynosi 480 godzin praktyk (2*240 godzin, II, III semestr) i dotyczy kierunków: Pedagogika, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja, Psychologia, Kryminologia.

Wymiar praktyk dla studentów  studiów II stopnia –  jednolitych magisterskich (5- letnich) wynosi:

na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- 240 godzin.

Wymiar praktyk na studiach podyplomowych:

Logopedia z emisją głosu – 60 godz.

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela – 150 godz.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – 180 godz.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 180 godz.

Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami przysposobienia obronnego i metodyka pierwszej pomocy – 90 godz.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 120 godz.

Edukacja włączająca – 120 godz.

Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli – 90 godz.

Dokumentacja z praktyk – Regulamin praktyk, Ramowe programy praktyk, Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, wzory podań itp. znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie, na Tablicy ogłoszeń.

Zarządzenie nr 26 z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania studenckich praktykm zawodowych na studiach o profilu praktycznym

Regulamin odbywania studenckich praktyk zawodowych- studia o profilu praktycznym

 

AKADEMICKIE STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
ul. Staroopatowska 1A
26-600 Radom, pok. 03,04,05

tel/fax. 48 363 22 90 w. 40,41,42
e-mail: biurokariery@ahns.pl,  praktyki@ahns.pl
Godziny pracy: wt. – sob. godz. 8.00 – 16.00

Prodziekan Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego

mgr Anna Mączyńska

wtorek-sobota 8:00-16:00

tel./fax. 48 363 22 90 w. 41

e-mail: amaczynska@ahns.pl


THEMES
anna.maczynska@wsh.pl

Pracownik Działu Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym

mgr Bartłomiej Świostek

wtorek –sobota 8.00-16.00

tel: 48 363 22 90 wew.40

e-mail: bswiostek@ahns.pl


THEMES
bartlomiej.swiostek@wsh.pl

Pracownik Działu Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym

mgr Agnieszka Lipińska

wtorek –sobota 8.00-16.00

tel: 48 363 22 90 wew.42

e-mail: alipinska@ahns.pl


THEMES
agnieszka.lipinska@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content