wsh logo

Program Erasmus+

Erasmus +
Erasmus+ jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.
Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Struktura programu Erasmus+

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji
 • Działania centralne – Działania Erasmus Mundus
 • Działania centralne – Sojusze na rzecz innowacji
 • Działania centralne – Działania Jean Monnet w sektorze Szkolnictwa wyższego
Kto bierze udział w Programie?
 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania.
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021- 2027. Dzięki niej wykładowcy, pracownicy administracyjni, jak i studenci mogą brać udział w różnego rodzaju mobilnościach: studenci mogą odbywać praktykę lub część studiów za granicą, pracownicy mogą realizować szkolenia zagraniczne czy prowadzić zajęcia w uczelniach partnerskich.
Współpracujemy z ponad 170 uczelniami zagranicznymi i ponad 30 firmami zlokalizowanymi w różnych częściach Europy – od Hiszpanii, Portugalii przez słoneczną Grecję, Cypr, Maltę, chłodniejszą Danię, aż po Litwę czy Łotwę.

Przedmioty realizowane w programie Erasmus+

W ramach ścieżki anglojęzycznej zorganizowanej dla studentów zagranicznych przyjeżdżających do nas na program Erasmus+ w zajęciach mogą brać udział również studenci naszej Uczelni.

Przedmioty realizowane w semestrze zimowym:

• EU Administrative Law
• Basics of contemporary economy
• Creation of entrepreneurial attitudes
• Human Resources Management in the international organizations
• Intercultural Communication in Europe
• Pedagogical challenges in the Modern World
• Security problems in European Union
• IT management systems for organizations
• Business English I
• Polish for beginners I
Przedmioty realizowane w semestrze letnim:
• Public International Law
• Business strategies and economic policy in the conditions of globalization
• International relations in the modern world
• International marketing
• Psychological aspects in the management of multicultural organizations
• Advertisement and consumer behaviour in international marketing
• Information technologies in the global economy
• Cyber threats and security of information systems
• Business English II
• Polish for beginners II
erasmus banner

STUDIA ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

KTO?
Każdy zainteresowany student AHNS spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na studia za granicą trwające od 3 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego (B1) lub języka kraju, w którym odbędą się studia oraz motywacja kandydata do wyjazdu.
Student uprawniony do wyjazdu na studia nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym. Warunkiem koniecznym jest również wybór uczelni partnerskiej zgodnej z profilem studiów (studia kierunkowe). W zależności od czasu trwania mobilności, student w zagranicznej uczelni partnerskiej może zdobyć: 20, 30 lub 60 ECTS (adekwatnie punktom tym odpowiadają: trymestr, semestr, rok).
UWAGA!
Każdy student AHNS, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia i praktyka) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.
KIEDY?
Student może aplikować w trakcie I roku studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, jednak wyjazd może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu II semestrów studiów.
JAK DŁUGO?
Każdy student może  wyjechać na studia na okres od 2 do 12 miesięcy w ciągu każdego cyklu studiów tj.:
1. studia licencjackie, inżynierskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
2. studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
3. jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka)
GDZIE?
Wśród naszych partnerów znajdziecie ponad 170 uczelni zlokalizowanych w 23 krajach: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, Chorwacja, Uzbekistan, Słowenia i Malta.
UBEZPIECZENIE?
Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i ochrona cywilna).
DOFINANSOWANIE?
Kwota dofinansowania przyznana studentowi zależy od kierunku mobilności.Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stawek można sprawdzić w pliku u dołu strony.
DLA KOGO WYŻSZE DOFINANSOWANIE?
Studenci niepełnosprawni i studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne w Uczelni w semestrze poprzedzającym wyjazd, otrzymują dodatkowe dofinansowanie z programu POWER– na studia i praktyki. Wysokość stawek wskazano w pliku STAWKI POWER DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH 2020.
DLA KOGO WYŻSZE DOFINANSOWANIE?
 • Studenci niepełnosprawni
 • Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymujący w AHNS w semestrze poprzedzającym wyjazd-stypendium socjalne
REKRUTACJA
 • semestr zimowy: (październik-listopad)
 • semestr letni: (marzec-kwiecień)
UWAGA!
W przypadku niewykorzystanych funduszy, rekrutacja trwa cały rok akademicki! Informacje o prowadzonej rekrutacji zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie.
Od czego zacząć:
 • Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
 • Wybierz kierunek mobilności
 • Pobierz i wypełnij Formularz aplikacyjny
 • Złóż Formularz aplikacyjny z załącznikami w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich (pokój 03, Staroopatowska 1a)
 • Przyjdź w wyznaczonym terminie na test i rozmowę kwalifikacyjną
 • Poczekaj na wyniki rekrutacji
 • Wyjedź na wymarzone studia 🙂
Sposób rozliczania ECTS zdobytych w trakcie studiów za granicą
Każdy stypendysta Erasmusa powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów odbywanych w zagranicznej Uczelni. Oznacza to uznanie zagranicznych studiów za równoważne w stosunku do studiów wymaganych w kraju.
Pierwszym niezbędnym warunkiem zaliczenia studiów odbytych za granicą jest zatwierdzenie programu studiów przez macierzystą uczelnię przed wyjazdem studenta. Służy temu podpisanie “Porozumienia o programie studiów”/”Learning Agreement for Studies” przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię lub instytucję przyjmującą i studenta. Ewentualne zmiany wprowadzane do programu studiów po jego podpisaniu muszą być zatwierdzane na piśmie.
Wszelkie dokumenty związane z zaliczeniem powinny być zatwierdzane i podpisywane przez kompetentne osoby. W przypadku wątpliwości dotyczących zaliczeń i weryfikacji efektów uczenia się, student zgłasza się do Dziekana swojego Wydziału lub Koordynatora programu Erasmus+.
Drugim niezbędnym warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia studiów jest oczywiście zrealizowanie ustalonego programu. W przypadku studiów potwierdzeniem ich pozytywnego ukończenia jest uzyskanie zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni partnerskiej (“Certificate of Attendance”) oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego zrealizowanie zakładanego programu wraz z oceną wystawioną przez przyjmującą instytucję – “Transcript of Records”.
Jeśli w “Porozumieniu o programie studiów” wystąpiły różnice programowe, student zobowiązany jest do ich zaliczenia niezwłocznie po powrocie z uczelni partnerskiej.

PRAKTYKUJ ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

KTO?
Każdy zainteresowany student AHNS spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na praktykę zagraniczną długoterminową trwającą od 2 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego (B1) lub języka kraju, w którym odbędzie się praktyka oraz motywacja każdego kandydata.
Student uprawniony do wyjazdu na praktykę nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym. Warunkiem koniecznym jest również wybór placówki, przedsiębiorstwa, bądź uczelni partnerskiej, w której praktyka będzie odbywana zgodnie z profilem studiów (praktyka kierunkowa). Dopuszcza się jednak możliwość odbycia praktyki niezwiązanej z kierunkiem, jako praktyki nadobowiązkowej. Ponadto wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z przewidzianym terminem ukończenia studiów.
UWAGA!
Każdy student AHNS, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia i praktyka) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.
KIEDY?
Student może aplikować w trakcie I roku studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, jednak wyjazd może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu II semestrów studiów.
UWAGA ABSOLWENCI
ERASMUS+ umożliwia wyjazd absolwentom AHNS wyłącznie na praktykę na maksymalny okres 12 miesięcy. Warunkiem jest złożenie Formularza aplikacyjnego na ostatnim roku studiów, a sam wyjazd musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta WSH.
JAK DŁUGO?
Każdy student i absolwent AHNS może maksymalnie wyjechać na praktykę od 2 do 12 miesięcy (łącznie ze studiami) w ciągu każdego cyklu studiów tj.:
1. studia licencjackie, inżynierskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
2. studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
3. jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka)
GDZIE?
Studenci AHNS sami lub z pomocą pracowników Działu współpracy z zagranicą szukają placówek zagranicznych, w których istnieje możliwość odbycia praktyk zagranicznych. Ponadto studentom AHNS polecamy sprawdzone prestiżowe przedsiębiorstwa oraz uczelnie, w których również istnieje możliwość odbycia praktyk.
Wśród naszych partnerów znajdziecie ponad 170 uczelni zlokalizowanych w 23 krajach: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, Chorwacja, Uzbekistan, Słowenia i Malta. Szczegółowy wykaz uczelni sprawdzisz w pliku u dołu strony.
UBEZPIECZENIE?
Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i ochrony cywilnej).
DOFINANSOWANIE?
Kwota dofinansowania przyznana studentowi zależy od kierunku  mobilności.
Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stawek stypendialnych znajdziesz w plikach do pobrania u dołu strony.
DLA KOGO WYŻSZE DOFINANSOWANIE?
Studenci niepełnosprawni i studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne w Uczelni w semestrze poprzedzającym wyjazd, otrzymują dodatkowe dofinansowanie z programu POWER– na studia i praktyki.
DLA KOGO WYŻSZE DOFINANSOWANIE?
 • Studenci niepełnosprawni
 • Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymujący w WSH w semestrze poprzedzającym wyjazd-stypendium socjalne
REKRUTACJA
 • semestr zimowy: (październik-listopad)
 • semestr letni: (marzec-kwiecień)
UWAGA!
W przypadku niewykorzystanych funduszy, rekrutacja trwa cały rok akademicki!
Od czego zacząć:
 • Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
 • Wybierz kierunek mobilności
 • Pobierz i wypełnij Formularz aplikacyjny
 • Złóż Formularz aplikacyjny z załącznikami w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich (pokój 03, Staroopatowska 1a)
 • Przyjdź w wyznaczonym terminie na test i rozmowę kwalifikacyjną
 • Poczekaj na wyniki rekrutacji
 • Wyjedź na wymarzone studia 🙂
Sposób rozliczania ECTS zdobytych w trakcie studiów za granicą
Każdy stypendysta Erasmusa powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu praktyki odbywanej w zagranicznej instytucji. Oznacza to uznanie zagranicznej praktyki za równoważną w stosunku do praktyki wymaganej w kraju.
Pierwszym niezbędnym warunkiem zaliczenia praktyki jest zatwierdzenie programu praktyki przez macierzystą uczelnię przed wyjazdem studenta. Służy temu podpisanie “Porozumienia o programie praktyki” przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię lub instytucję przyjmującą i studenta. Ewentualne zmiany wprowadzane do programu praktyki po jego podpisaniu muszą być zatwierdzane na piśmie.
Wszelkie dokumenty związane z zaliczeniem powinny być zatwierdzane i podpisywane przez kompetentne osoby.
Drugim niezbędnym warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia praktyki jest oczywiście zrealizowanie ustalonego programu.  W przypadku praktyki potwierdzeniem jej pozytywnego ukończenia jest uzyskanie zaświadczenia o czasie pobytu oraz dokumentu stwierdzającego zrealizowanie zakładanego programu wraz z oceną wystawioną przez przyjmującą instytucję.

MIESZANY PROGRAM INTENSYWNY (BLENDED INTENSIVE PROGRAM – BIP) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

KTO?
Każdy zainteresowany student AHNS spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na BIP za granicą trwający od 5 do 30 dni. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego (B1) lub języka kraju, w którym odbędzie się mobilność oraz motywacja kandydata do wyjazdu.
Student uprawniony do wyjazdu na BIP nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym. Warunkiem koniecznym jest również wybór programu zgodnego z profilem studiów, ponieważ mobilność ma stanowić wartość dodaną do studiów danego kierunku.
UWAGA!
Każdy student AHNS, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia, praktyka, BIP) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.
KIEDY?
Student może aplikować w trakcie I roku studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, jednak wyjazd może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu II semestrów studiów.
JAK DŁUGO?
Każdy student może wyjechać na BIP na okres od 5 do 30 dni w ciągu każdego cyklu studiów tj.:
• studia licencjackie, inżynierskie – 12 miesięcy (studia + praktyka + BIP)
• studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka + BIP)
• jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka + BIP)
GDZIE?
Wśród naszych partnerów znajdziecie ponad 170 uczelni zlokalizowanych w 23 krajach: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, Chorwacja, Uzbekistan, Słowenia i Malta.
UBEZPIECZENIE?
Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i ochrona cywilna).
DOFINANSOWANIE?
Kwota dofinansowania przyznana studentowi zależy od kierunku mobilności. Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stawek można sprawdzić w pliku u dołu strony.
DLA KOGO WYŻSZE DOFINANSOWANIE?
Studenci niepełnosprawni i studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne w Uczelni w semestrze poprzedzającym wyjazd, otrzymują dodatkowe dofinansowanie z programu POWER– na studia i praktyki. 
DLA KOGO WYŻSZE DOFINANSOWANIE?
• Studenci niepełnosprawni
• Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymujący w AHNS w semestrze poprzedzającym wyjazd-stypendium socjalne
REKRUTACJA
W zależności od dostępności BIP-ów na uczelniach partnerskich.
UWAGA!
W przypadku niewykorzystanych funduszy, rekrutacja trwa cały rok akademicki! Informacje o prowadzonej rekrutacji zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie.
Od czego zacząć:
• Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
• Wybierz odpowiedni program BIP (dostępne u koordynatora programu Erasmus+)
• Pobierz i wypełnij Formularz aplikacyjny
• Złóż Formularz aplikacyjny z załącznikami w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich (pokój 03, Staroopatowska 1a)
• Przyjdź w wyznaczonym terminie na test i rozmowę kwalifikacyjną
• Poczekaj na wyniki rekrutacji i wyjedź na BIP

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ Uczelnia uzyskała dofinansowanie na prowadzenie wymiany pracowników z krajami programu.
Projekty mobilności pracowników dotyczące współpracy z krajami programu obejmują:
 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (co najmniej 8) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).
Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich i pracowników Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w ramach programu Erasmus+
1. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się raz w roku, w okresie wiosenno-letnim. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc określonego umową finansową z Narodową Agencją rekrutacja będzie prowadzona przez cały rok obowiązywania umowy.
2. Rekrutację poprzedza akcja informacyjna na terenie uczelni, m.in.: plakaty, ulotki, newsletter, foldery, informacje na stronie internetowej uczelni, Facebooku, w Wirtualnym Dziekanacie, informacje przekazywane przez pracowników Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich na spotkaniach.
3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje: powiadomienie Kierownika Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich o chęci uczestniczenia w programie, przedstawienie podpisanego, zaakceptowanego przez Uczelnię przyjmującą “Indywidualnego programu nauczania”/”Staff Mobility for Teaching” lub “Indywidualnego programu szkolenia”/”Staff Mobility for Training”.
4. Pracownik kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracowników etatowych, jak i pracowników wyjeżdżających po raz pierwszy.
5. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ może być:
5.1.prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STA;
5.2.udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej – wyjazd typu STT.
6. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Staff Mobility for Teaching) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia” (Staff Mobility for Training) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. „Indywidualny program szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
7. Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach z elementami szkolenia nie powinien stanowić większości realizowanych szkoleń. Ewentualna akceptacja takiej formy szkoleń powinna wynikać ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników instytucji wysyłającej.
8. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania obowiązującej umowy finansowej. Wszelkie płatności związane z wypłatą stypendiów oraz kosztami organizacji mobilności muszą zostać zrealizowane przez uczelnię do ostatniego dnia obowiązującej umowy.
9. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganej umową w danym roku ilości zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.
10. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
11. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
12. Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu.
12.1. W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno także zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej.
12.2. W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno także zawierać informację o czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej oraz charakterze odbytej wizyty.
13. Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty.
14. Pracownik powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.
15. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
16. Wykaz uczelni partnerskich WSH w Radomiu oraz  aktualnych stawek stypendialnych wypłacanych w ramach STA i STT  i obowiązującej umowy znajduje się w plikach do pobrania.

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS +

mgr inż. Bartłomiej Świostek

Staroopatowska 1a, pok. 03
tel. +48 48 363 22 90 wew. 40
e-mail: bswiostek@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: bswiostek@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content