wsh logo

Program LEADER ACADEMY

lider academy

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu od lat wspiera rozwój naukowy swoich studentów w ramach elitarnego programu LEADER ACADEMY, który jest pionierskim przedsięwzięciem wśród radomskich uczelni wyższych.

LEADER ACADEMY daje najzdolniejszym studentom możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, jest formą stypendium dla wybitnych. W ciągu kilku lat uczestnictwa w programie dzięki konsekwentnej realizacji programu Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu wykształciła młodych naukowców, którzy odnotowali na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów, m.in. stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, główne nagrody w konkursie Primus Inter Pares, Studencki Nobel i wiele innych.

IDEA PROGRAMU

Program LEADER ACADEMY (LA) adresowany jest do najlepszych studentów AHNS, którzy zostają objęci przez uczelnię szczególnymi przywilejami. W ramach tego projektu AHNS m.in. wspiera ich rozwój naukowy, finansuje udział w konferencjach naukowych, zjazdach i szkoleniach. Ponadto, studenci objęci są opieką merytoryczną opiekuna naukowego, przygotowani są do konkursów, staży oraz publikacji naukowych.

Udział w programie LEADER ACADEMY daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Jest pewną formą stypendium dla zdolnych studentów, bowiem należy pamiętać, iż nie wystarczy być wybitnym, pracowitym i zdeterminowanym, aby sukces stał się naszym udziałem. Tylko właściwi nauczyciele mogą sprawić, że czynniki te będą ze sobą współgrać.

FRAGMENT REGULAMINU LEADER ACADEMY

§ 1

 1. Celem elitarnego programu AHNS w Radomiu LEADER ACADEMY jest skupienie najwybitniejszych studentów AHNS w Radomiu dla utrzymywania i stałego pogłębiania wiedzy i doświadczenia.
 2. Rozwój różnych form opieki nad członkami LEADER ACADEMY.
 3. Utrzymywanie łączności z Wydziałami i współpraca dla dalszego rozwoju, w szczególności poprzez poszerzenie kontaktów studentów z Wydziałami AHNS w Radomiu.
 4. Aktywny udział swych członków w życiu naukowym kraju.
 5. Popularyzacja osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych studentów.
 6. Działania na rzecz rozwoju nauki polskiej.

CELE PROGRAMU LEADER ACADEMY

 1. Prowadzenie stałej współpracy z Władzami Wydziału.
 2. Wymianę informacji o działalności Wydziałów, osiągnięciach technicznych, naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników oraz studentów Uczelni.
 3. Informowanie o możliwościach rozwoju naukowego nadobowiązkowego.
 4. Organizowanie sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich, debat konferencji, sympozjów.
 5. Tworzenie zespołów i komisji problemowych.
 6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania.
 7. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności naukowej.
 8. Objęcie członków LEADER ACADEMY opieką merytoryczną.

KTO MOŻE STAĆ SIĘ CZŁONKIEM LEADER ACADEMY?

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,5 ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w okresie zaliczonych lat studiów oraz działa czynnie w kołach naukowych, bierze udział w pracach naukowo-badawczych, współpracuje naukowo z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, publikuje, reprezentuje uczelnię podczas konferencji naukowych, bierze udział w konkursach itp.
 2. Członkiem wspierającym może być każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,3 ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w okresie zaliczonych lat studiów oraz działa czynnie w kołach naukowych, bierze udział w pracach naukowo-badawczych, współpracuje naukowo z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, publikuje, reprezentuje uczelnię podczas konferencji naukowych, bierze udział w konkursach itp.

PLAN PRACY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

PUBLIKACJE

Współczesne problemy
i zjawiska psychologiczne

Od pandemii
ku normalności

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content