wsh logo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uczelni. Studium prowadzi naukę języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego jako kontynuację nauki języka na bazie znajomości ze szkoły średniej. Wybór języka należy do decyzji studenta. Lektoraty prowadzone są na wszystkich kierunkach studiów.

Oprócz obowiązkowych lektoratów SJO umożliwia również studentom w trakcie nauki przygotowanie się do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, otwierających drogę do sukcesu w sferze edukacji, pracy i biznesu.

Informacje dla studentów:

Egzamin na poziomie B2

Organizacja lektoratów i tworzenie grup

Globalna skala oceny kompetencji językowych

Warunki zwolnienia z lektoratu

Uznane certyfikaty

Zasady uczestnictwa w lektoracie, warunki zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu

Formularz zgłoszeniowy

Kierownik SJO

mgr Natalia Dudzińska

ul. Traugutta 61a, pokój 210, 26-600 Radom
wtorek – sobota 8-16

tel. 48 363 22 90 w. 06
e-mail: ndudzinska@ahns.pl

THEMES
Microsoft Teams: natalia.dudzinska@wsh.pl

Zespół anglistów

mgr Edyta Bracik
mgr Renata Rutka-Gwozdowska
mgr Adam Siek
mgr Katarzyna Sułecka
mgr Małgorzata Szczepaniak
mgr Marzena Borowska
mgr Daniel Ignasiak
mgr Angelika Murawska
mgr Karolina Wasiak
mgr Sylwia Walkiewicz-Carboni

Zespół języków: niemieckiego i rosyjskiego

dr Edyta Bochnia – język niemiecki
mgr Natalia Dudzińska – język rosyjski

KURSY JĘZYKOWE

Uczelnia prowadzi odpłatne zajęcia wyrównawcze dla studentów z języka angielskiego, które odbywają się w godzinach popołudniowych. Warunkiem rozpoczęcia zajęć wyrównawczych jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości chętnych. Odpłatne zajęcia innych języków mogą zostać zorganizowane po pozytywnym rozpatrzeniu podania złożonego w studium języków obcych.

OFERUJEMY KURSY JĘZYKÓW OBCYCH NA POZIOMACH:
A1, A2, B1, B2
język angielski, język niemiecki, język rosyjski , język francuski, język hiszpański, język polski dla obcokrajowców.

Cena podstawowa kursu (60 godz. dydaktycznych)  dla studentów Uczelni jest uzależniona od liczebności grupy tj.:
-10 osób i więcej: 500 zł
-9 osób: 550 zł
-8 osób: 600 zł
-7 osób: 650 zł
-6 osób: 700 zł

Cena podstawowa zajęć wyrównawczych (30 godz. dydaktycznych) dla studentów Uczelni jest uzależniona od liczebności grupy tj.:
-10 osób i więcej: 180 zł
-9 osób: 200 zł
-8 osób: 225 zł
-7 osób: 260 zł
-6 osób: 300 zł
CERTYFIKATY JĘZYKOWE

AHNS  jest ośrodkiem egzaminacyjnym TELC (The European Language Certificates) w Radomiu. Certyfikaty TELC – międzynarodowe standaryzowane testy z zakresu 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, turecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, polski i arabski. Organizacją nadrzędną, wydającą certyfikaty jest telc GmbH, mająca swoją siedzibę w niemieckim Frankfurcie nad Menem.

Standardy dotyczące egzaminów TELC zostały ustalone przez Radę Europy i odnoszą się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Dzięki temu kandydaci mogą zdać go na odpowiednim dla siebie poziomie, testując swoją wiedzę z zakresu mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania. Wszyscy kandydaci muszą ukończyć cztery moduły testu (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie), aby uzyskać końcową punktację. Egzamin pisemny obejmuje teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem (ogólne i szczegółowe), wykonanie testu wielokrotnego wyboru, jak również napisanie formalnego/nieformalnego listu czy uzupełnienie formularzy/prostej odpowiedzi na ogłoszenie, natomiast egzamin ustny polega na przeprowadzeniu rozmowy w danym języku z innym kandydatem. Cały test trwa około 160-170 minut, a maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 300, przy czym za część pisemną można uzyskać 225 punktów, natomiast za część ustną 75

Certyfikaty językowe TELC, są oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument zwalniający z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (rozporządzenie MNiSzW z dnia 26 września 2016r.) i w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służb cywilnych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r) oraz honorowane przez pracodawców jak i uczelnie wyższe w kraju i za granicą. Z dniem 01.08.2017 egzaminy The European Language Certificates – telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawane w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.

Uzyskanie certyfikatu TELC, to: szansa zdobycia dobrego zawodu, szansa szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.

AHNS oferuje kursy przygotowujący wraz z egzaminem końcowym TELC z języka angielskiego na poziomie B1 i B2.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content