wsh logo

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu stworzyła system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im optymalne warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Działania Uczelni obejmują m.in.:

 • zmiany uregulowań prawnych (np. korzystne zapisy dotyczące wypożyczania książek z Biblioteki),
 • wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
 • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób
  z niepełnosprawnościami,
 • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
 • zmiany w infrastrukturze (likwidacja barier architektonicznych).

Asystent osoby z niepełnosprawnością

W ramach oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta polega na udzieleniu doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/ka niepełnosprawny/a nie będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów np. pomoc przy dokonywaniu formalności w dziekanacie, rektoracie, podczas konsultacji z wykładowcami, promotorem, w bibliotece, wsparcie przy sporządzaniu notatek lub inny rodzaj wsparcia zgłoszony przez niepełnosprawnego studenta. Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniem potwierdzającym status studenta/doktoranta oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego z określeniem zakresu i formy wsparcia jakiej student/ka oczekuje, wskazaniem tych zajęć na których student/ka potrzebuje wsparcia asystenta oraz podaniem szacunkowego wymiaru godzin pracy asystenta w skali miesiąca. Student/ka niepełnosprawny może zaproponować konkretną osobę, która mogłaby dla niego świadczyć tę usługę. Jeśli w otoczeniu studenta/ki taka osoba się nie znajduje, uczelnia za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych postara się znaleźć właściwe wsparcie.

Uwaga studenci z niepełnosprawnościami

Wszyscy studenci niepełnosprawni mają wydłużony termin wypożyczania książek do 4 tygodni. Każda osoba niepełnosprawna ma możliwość skorzystania z pośrednictwa pełnomocnika przy korzystaniu z biblioteki oraz odbioru zamówionych książek.

Jeżeli Czytelnik niepełnosprawny chce upoważnić do odbioru swoich książek inne osoby, osoba upoważniona do odbioru książek powinna przy ich odbiorze okazać swój dowód tożsamości oraz jednorazowe upoważnienie. Pełnomocnictwo można w każdej chwili wycofać.

Upoważnienie do odbioru zamówionych książek

Pełnomocnictwo do korzystania z Biblioteki w zastępstwie czytelnika

Jeżeli Czytelnik chce upoważnić do korzystania z Biblioteki inne osoby, wówczas musi w bibliotece w obecności bibliotekarza złożyć odpowiednie pełnomocnictwo na określony czas. Pełnomocnictwo można w każdej chwili wycofać.

Pełnomocnictwo do korzystania z biblioteki w zastępstwie czytelnika

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność występują trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, każdy student niepełnosprawny może wnioskować o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które udostępnią mu własne materiały.

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze wsparciem dla niepełnosprawnych studentów prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Cały czas czekamy też na sugestie, w jaki sposób Uczelnia może wesprzeć Państwa w procesie kształcenia.

Propozycje prosimy przesyłać na adres kmajka@ahns.pl,  telefonicznie pod nr tel. 601 388 096 lub osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych każdy student AHNS w Radomiu może kontaktować się z władzami Uczelni. W tym celu należy umówić się na spotkanie – drogą mailową, telefonicznie lub osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością

Dla studentów z niepełnosprawnością narządu wzroku:

 • Dyktafony cyfrowe Olympus DM – 7 w ilości 2 szt
 • Mobilne oprogramowanie Supernowa PEN – Magnifier & Screen PEN – pendrive
  – w ilości 1 szt.
 • BraillantPen Klawiatura – w ilości 2 szt.
 • Braillant 32 linijka brajlowska – w ilości 1 szt.
 • Lupa elektroniczna Explorer 5 – w ilości 1 szt.
 • Kalkulator DoubleCheck – w ilości 2 szt.

Dla studentów z niepełnosprawnością narządu słuchu:

 • Zestaw Domino Classic z pętlą indukcyjną i słuchawkami BE 9124 – w ilości 1 szt.

Pracownie komputerowe – stanowiska dla studentów niepełnosprawnych

W pracowniach komputerowych znajdują się 4 oznakowane stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Komputery podłączone są do sieci Internetowej oraz wyposażone zostały w programy powiększające i umożliwiające czytanie informacji ekranowych za pomocą mowy syntetycznej (SuperNowa,  iZoom).

Aby starać się o wypożyczenie sprzętu należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Regulamin korzystania z wypożyczalni

Wniosek wypożyczenia sprzętu dla osób niepełnosprawnych

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego znajduje się w Bibliotece Uczelni AHNS na parterze budynku przy ul. Mazowieckiego 7a.

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Katarzyna Majka

tel. 601 388 096

e-mail: kmajka@ahns.pl

wtorek – sobota w godz. 08.00-16.00

ul. Traugutta 61, pokój 211

Konsultacje zespołów

Konsultacje Zespołu

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu realizuje projekt pn. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią Dostępną współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

Celem projektu jest poprawa dostępności szkolnictwa wyższego poprzez zmiany organizacyjne Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, podnoszenie świadomości i kompetencji jej kadr, a także opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji.

 • W ramach projektu odbywają się konsultacje mające na celu wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym.

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY I JEGO ZADANIA


Asystent Dydaktyczny

Gerard Maj

prof. AHNS dr Gerard Paweł Maj

Konsultacje po uzgodnieniu telefonicznym, e-mail lub przez inną osobę

wtorek – sobota godz. 8.30-15.30 pok. 104

ul. Traugutta 61 a

tel. 601 388 096

e-mail: gmaj@ahns.pl

Microsoft Teams: gerard.maj@wsh.pl 

Wspiera studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia. Celem konsultacji z asystentem dydaktycznym jest utrzymywanie kontaktu oraz wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami i innych osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi w pełnym dostępie do procesu kształcenia w AHNS. Konsultacje mają zastosowanie do wszystkich form i kierunków studiów w AHNS. Mogą one dotyczyć w szczególności formy egzaminów, toku studiowania, jak również lokalizacji, w których mają miejsce zajęcia dydaktyczne. Asystent poprzez kontakt z osobą niepełnosprawną reaguje na bieżące trudności napotkane podczas realizowania procesu kształcenia, pomaga w doborze odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.

Doradca edukacyjny

mgr Danuta Rokita

e-mail drokita@ahns.pl

Microsoft Teams: danuta.rokita@wsh.pl 

Celem konsultacji jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, poszukujących oferty edukacyjnej, najlepiej spełniającej ich potrzeby i oczekiwania.  „Diagnozowanie” potrzeb w oparciu o realne kompetencje, indywidualne potrzeby  studentów z niepełnosprawnościami jak również diagnozowanie barier i trudności, które mogą pojawiać się podczas realizowania procesu kształcenia. Konsultacje mają na celu wsparcie procesu kształtowania ścieżki edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami w AHNS.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Katarzyna Majka

mgr Katarzyna Majka

Konsultacje po uzgodnieniu telefonicznym, e-mail lub przez inną osobę

wtorek – sobota godz. 8.30-15.30 pok. 211

ul. Traugutta 61 a

tel. 601 388 096

e-mail: kmajka@ahns.pl

Microsoft Teams: kadry_1@wsh.pl 

Do zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy m in. określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych w szczególności: likwidacji barier uniemożliwiających udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych, transportowych i dostępu do zasobów informacyjnych, zapewnienie pomocy lub usług podnoszących ich niezależność, zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Konsultacje mają na celu diagnozowanie indywidualnych potrzeb  studentów z niepełnosprawnościami. jak również wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia  uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.

Specjalista ds. technologii wspierających

mgr Robert Rogala

Konsultacje po uzgodnieniu telefonicznym, e-mail lub przez inną osobę

wtorek – sobota godz. 8.30-15.30 pok. 209

ul. Traugutta 61 a

tel. 601 388 096

e-mail: rrogala@ahns.pl

Microsoft Teams: rrogala@wsh.pl 

Wspiera osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Organizuje szkolenia dla studentów i kadry na temat obsługi sprzętu i oprogramowania wspierającego osoby niepełnosprawne, prowadzi indywidualne konsultacje, pomaga w diagnozie barier i dostosowanie rozwiązań usprawniających realizację procesu kształcenia osobom z niepełnosprawnościami.

Konsultacje prawne dla studentów z niepełnosprawnościami

dr Monika Samcik

Konsultacje po uzgodnieniu telefonicznym, e-mail lub przez inną osobę

wtorek – sobota godz. 8.30-15.30 pok. 106

ul. Traugutta 61 a

tel. 601 388 096

e-mail: msamcik@ahns.pl

Microsoft Teams: monika.samcik@wsh.pl 

Uczelnia proponuje także wsparcie prawne dla studentów z niepełnosprawnościami w AHNS. Podczas dyżurów można skorzystać z profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez Panią dr Monikę Samcik m in. w zakresie:

 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy w zakresie szczególnych uprawnień niepełnoprawnych,
 • prawidłowego wypełniania wniosków pomocowych,
 • systemu składania odwołań od decyzji ZUS i postępowania sądowego w tym zakresie,
 • sytuacji prawnej rodzin niepełnosprawnych i przysługujących im z tego tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Konsultacje logopedyczne dla studentów z niepełnosprawnościami

Wioletta Latosek

e-mail: violalog@hotmail.com

Microsoft Teams: wioletta.latosek@wsh.pl 

Studenci AHNS, posiadający niepełnosprawność w zakresie narządu słuchu lub mowy mogą skorzystać z nieodpłatnych zajęć z logopedą. Zajęcia te w znaczący sposób mogą podnieść sprawność narządów mowy i przyczynić się do zwiększenia wyrazistości wypowiedzi studentów.  Podczas zajęć z logopedą, studenci będą mogli m.in.:

 • Usprawniać narządy artykulacyjne;
 • Wzmacniać wyrazistość wypowiedzi;
 • Opracowywać treści wystąpień i prezentacji.

Oferowane zajęcia mają charakter konsultacji, oznacza to, że student z niepełnosprawnością słuchu i mowy musi samodzielnie ćwiczyć w domu zgodnie z zaleceniami logopedy. Tylko w takim przypadku możliwe będzie osiągnięcie postępu w zakresie sprawności artykulacyjnej.

Konsultacje zawodowe dla studentów z niepełnosprawnościami

dr Monika Mazur – Mitrowska

Microsoft Teams: monika.mazur-mitrowska@ahns.pl 

HARMONOGRAM DYŻURÓW ZESPOŁU


 

Transport osób niepełnosprawnych

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu realizuje projekt pn. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią Dostępną współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

Studenci z niepełnosprawnościami w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, u których  niepełnosprawność uniemożliwia lub znacznie utrudnia samodzielne przemieszczanie się pomiędzy obiektami dydaktycznymi AHNS, mogą korzystać z bezpłatnej usługi transportu.

Wsparcie w postaci transportu pomiędzy obiektami AHNS na zajęcia dydaktyczne przyznawane jest na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub wiadomości e-mail przesłanej do Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych w AHNS.

Zapoznaj się z zasadami korzystania z transportu:

Zasady Transportu AHNS

Wykaz zrealizowanych przejazdów – do pobrania

Kontakt:

Katarzyna Majka

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

mgr Katarzyna Majka

e-mail: kmajka@wsh.pl  lub bon@wsh.pl

tel./fax. 48 363 22 90 w. 42

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content