wsh logo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Celem  Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia oraz organizowanie właściwej kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim.

Podstawowym zadaniem systemu jest dostosowywanie jakości kształcenia do obowiązujących przepisów prawa ustawowego dotyczącego funkcjonowania Uczelni. Ponadto system monitoruje rezultaty kształcenia w odniesieniu do zakładanych efektów kształcenia oraz wymogów otoczenia społeczno-gospodarczego i interesariuszy wewnętrznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. System obejmuje trzy podstawowe poziomy działania realizowane przez: Uczelniany zespół ds. Monitorowania Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Monitorowania Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. System gwarantuje każdemu studentowi m.in.:

  • na pierwszych zajęciach informację od nauczyciela dotyczącą efektów kształcenia, sposobu ich weryfikacji (zasady zaliczenia) oraz wykaz literatury,
  • możliwość zapoznania się z kartami przedmiotu w wirtualnym dziekanacie oraz w Bibliotece WSH i wyrażenie opinii na temat osiągnięcia efektów kształcenia,
  • możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi (terminy konsultacji podane są w wirtualnym dziekanacie oraz na tablicy ogłoszeń).

Pełnomocnikiem Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski:
agolebiowski@wsh.pl

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu
System Weryfikacji Efektów Kształcenia Uczenia się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content