wsh logo

INSTRUKCJA WYDAWNICZA DLA AUTORÓW I REDAKTORÓW NAUKOWYCH

Tekst

 • plik tekstowy należy dostarczyć w formacie DOCX, .DOC lub RTF
 • w przypadku pracy zbiorowej wymagane jest ujednolicenie pracy i przekazanie w jednym pliku
 • tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman (CE), rozmiar 12, odstęp między wersami (interlinia) – 1,5
 • marginesy: lewy i prawy, górny i dolny – 2,5 cm
 • akapity wyróżnione tabulatorem – 1,25 cm
 • wcięcie 1,0
 • tabele, wykresy, schematy, rysunki i zdjęcia podpisujemy i numerujemy
 • należy unikać wyróżnień, nie wyróżniamy tekstu przez podkreślenie
 • nie stosujemy ozdobników, przy wyliczeniach najlepiej używać półpauzy ze spacją
 • przypis – na końcu zdania – umieszczamy zawsze przed kropką
 • każdy artykuł powinien zawierać informację o afiliacji autora, streszczenie w języku obcym
 • imię i nazwisko autora – wyrównanie do lewej, 12 pkt.
 • tytuł artykułu – wyśrodkowanie, pogrubienie 16 pkt.
 • tekst główny – normalny, wyjustowany, 12 pkt.
 • śródtytuły – 14 pkt.
 • w przypadku tekstów w języku angielskim zapis liczb dziesiętnych musi być w tym języku np. Pl 0,3, EN 0.3.

 Strona tytułowa powinna zawierać kolejno następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko autora (ów),
 • tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy,
 • afiliacja autora (ów),
 • tytuł artykułu.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim) — powinno zawierać od 500 – do 1000 znaków.

Struktura pracy:

 • wprowadzenie
 • cel badań
 • materiał i metody
 • wyniki (tekst, tabele, ilustracje i wykresy wyników)
 • dyskusja, wnioski, bibliografia

Przypisy

Powinny być oznaczone w tekście numeracją ciągłą, cyfry arabskie, przypisy dolne powinny być zgodne z podanym wzorcem przypisów:

 • do monografii autorskiej – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, Miasto rok, s. xx.
 • przypisy do prac pod redakcją (cytowanej jako całość) – Tytuł pracy kursywą, red. I. Nazwisko, Wydawnictwo, Miasto rok, s. xx.
 • przypisy do artykułów w monografiach pod redakcją – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, [w:] Tytuł pracy kursywą, red. I. Nazwisko, Wydawnictwo, Miasto rok,
  s. xx.
 • przypisy do czasopism – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, „Tytuł Czasopisma” rok, nr x (xx), s. x.
 • przypisy do dokumentów elektronicznych – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, http://www.strona.pl (dostęp: 16 marca 2008)
 • przypisy do ustaw – Ustawa z dnia dd miesiąca rrrr tytuł, Dz.U. rrrr nr xx poz. Xx).
 • przypis nawiązujący do bezpośrednio poprzedzającego przypisu literaturowego – Ibidem, s. xx.
 • przypis do występującego już wcześniej przypisu – I. Nazwisko, op. cit., s. xx. lub I. Nazwisko, początek tytułu…, s. xx

Uwaga!

 • Tytuły zapisane w innym alfabecie niż łaciński powinny być poddane transliteracji. Tytuł : „Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина” należy zapisać: Nabokov, V. (1999). Kommentarii k ‘Evgeniiu Oneginu’ Aleksandra Pushkina [Komentarz do „Eugeniusza Onegina” Aleksandra Puszkina]. Moskwa: NPK.

Z programu do transliteracji można skorzystać tu: https://www.ushuaia.pl/transliterate/

Bibliografia

Bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym, bez podziału na rodzaje publikacji, wszędzie powinno być podane wydawnictwo.

Niedopuszczalne są wszelkie wyróżnienia tekstu, np. pogrubienia, jedynie nazwy łacińskie należy wyróżnić kursywą.

Tabele

 • tabele należy umieścić pośrodku strony
 • tytuł tabeli zawsze nad tabelą, od lewej strony tabeli, pogrubiony
 • linie wewnętrzne i zewnętrzne – cienkie, ciągłe pojedyncze
 • tekst w tabeli czcionką Times New Roman 10 pkt.
 • odstęp pojedynczy
 • nagłówki w tabeli wyrównane do środka
 • sformułowania tekstowe wyrównane do lewej, a liczby do prawej.

Rysunki powinny być wykonane jako czarno-białe, lub w skali szarości.

 • rysunek powinien być wykonany z wykorzystaniem narzędzi istniejących
  w edytorach tekstu Microsoft Word
 • zawsze wyśrodkowany
 • tytuł i numer (od lewej strony, pogrubiony, czcionka 12)
 • źródło (czcionka 10) – umieszczamy pod rysunkiem
 • wykresy, rysunki, fotografie, mapy są traktowane jako rysunki
 • do każdego rysunku i każdej tabeli powinno być odwołanie w tekście. Odwołanie powinno zawierać numer rysunku/tabeli, np. „…przedstawiono na rysunku 1.”
 • tabele i rysunki umieszczone w tekście nie mogą wykraczać poza margines rozdziału monografii.

Grafiki

 • ilustracje przeznaczone do publikacji powinny być dostarczone w postaci odrębnych plików, w formatach: TIF, JPG lub PSD, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy planowanych wymiarach reprodukcji (realne wymiary w książce)
 • wykresy należy wykonać w programach: Microsoft Excel, Corel Draw lub Word
  i zapisać z możliwością poddawania edycji (nie zapisywać jako obrazy)
 • materiał ilustracyjny przygotowujemy w odcieniach szarości, wykresy na białym tle.
Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content