wsh logo

INSTRUKCJA WYDAWNICZA DLA AUTORÓW I REDAKTORÓW NAUKOWYCH

Monografia – ogólne wymogi

Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była wcześniej publikowana lub złożona w Redakcji innego czasopisma. Każdy artykuł powinien mieć minimum 20 000 znaków ze spacjami – bez streszczenia (tj. objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego), ale nie więcej niż 25 000 znaków ze spacjami.

Zasady ogólne

 • edytor plik tekstowy w formacie Microsoft Office Word
 • tekst wyjustowany
 • czcionka Times New Roman (CE), rozmiar 12, odstęp między wersami (interlinia) – 1,5
 • marginesy: lewy i prawy, górny i dolny – 2,5 cm
 • akapity wyróżnione tabulatorem – 1,25 cm
 • numerowanie – dół strony
 • objętość tekstu – 20-25 tysięcy znaków (z przypisami).
 • imię i nazwisko autora – wyrównanie do lewej, wielkimi literami, 12 pkt.
 • tytuł artykułu – wyśrodkowanie, pogrubienie 16 pkt.
 • tekst główny – normalny, wyjustowany, 12 pkt.
 • śródtytuły – wielkimi literami, 14 pkt.
 • w przypadku tekstów w języku angielskim zapis liczb dziesiętnych musi być w tym języku np. Pl 0,3, EN 0.3.

Strona tytułowa powinna zawierać kolejno następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko autora (ów),
 • tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy,
 • afiliacja autora (ów),
 • tytuł artykułu.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim) — powinno zawierać od 500 – do1000 znaków.

Struktura pracy:

 • wprowadzenie
 • cel badań
 • materiał i metody
 • wyniki (tekst, tabele, ilustracje i wykresy wyników)
 • dyskusja, wnioski, bibliografia

Przypisy

Powinny być oznaczone w tekście numeracją ciągłą, cyfry arabskie, przypisy dolne powinny być zgodne z podanym wzorcem przypisów:

 • do monografii autorskiej – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, Miasto rok, s. xx.
 • przypisy do prac pod redakcją (cytowanej jako całość) – Tytuł pracy kursywą, red. I. Nazwisko, Wydawnictwo, Miasto rok, s. xx.
 • przypisy do artykułów w monografiach pod redakcją – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, [w:] Tytuł pracy kursywą, red. I. Nazwisko, Wydawnictwo, Miasto rok, s. xx.
 • przypisy do czasopism – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, „Tytuł Czasopisma” rok, nr x (xx), s. x.
 • przypisy do dokumentów elektronicznych – I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, http://www.strona.pl (dostęp: 16 marca 2008)
 • przypisy do ustaw – Ustawa z dnia dd miesiąca rrrr tytuł, Dz.U. rrrr nr xx poz. Xx).
 • przypis nawiązujący do bezpośrednio poprzedzającego przypisu literaturowego – Ibidem, s. xx.
 • przypis do występującego już wcześniej przypisu – I. Nazwisko, op. cit., s. xx. lub I. Nazwisko, początek tytułu…, s. xx

Uwaga!

 • Tytuły zapisane w innym alfabecie niż łaciński powinny być poddane transliteracji. Tytuł : „Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина” należy zapisać: Nabokov, V. (1999). Kommentarii k ‘Evgeniiu Oneginu’ Aleksandra Pushkina [Komentarz do „Eugeniusza Onegina” Aleksandra Puszkina]. Moskwa: NPK.

Z programu do transliteracji można skorzystać tu: https://www.ushuaia.pl/transliterate/

Niedopuszczalne są wszelkie wyróżnienia tekstu, np. pogrubienia, jedynie nazwy łacińskie należy wyróżnić kursywą.

 Tabele

 • tabele należy umieścić pośrodku strony
 • tytuł tabeli zawsze nad tabelą, od lewej strony tabeli, pogrubiony
 • linie wewnętrzne i zewnętrzne – cienkie, ciągłe pojedyncze
 • tekst w tabeli czcionką Times New Roman 10 pkt.
 • odstęp pojedynczy
 • nagłówki w tabeli wyrównane do środka
 • sformułowania tekstowe wyrównane do lewej, a liczby do prawej.

  Rysunki powinny być wykonane jako czarno-białe, lub w skali szarości.

  • rysunek powinien być wykonany z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu Microsoft Word
  • zawsze wyśrodkowany
  • tytuł i numer (od lewej strony, pogrubiony, czcionka 12)
  • źródło (czcionka 10) – umieszczamy pod rysunkiem
  • wykresy, rysunki, fotografie, mapy są traktowane jako rysunki
  • do każdego rysunku i każdej tabeli powinno być odwołanie w tekście. Odwołanie powinno zawierać numer rysunku/tabeli, np. „…przedstawiono na rysunku 1.”
  • tabele i rysunki umieszczone w tekście nie mogą wykraczać poza margines rozdziału monografii.

   

   

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content