wsh logo

PROCEDURA RECENZJI

Etapy procedury recenzji:

 1. Publikacje naukowe zgłoszone do Wydawnictwa Akademii Handlowej Nauk Stosowanych podlegają dwustopniowej procedurze recenzji. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez wewnętrznego recenzenta wyznaczonego przez Radę Naukową Wydawnictwa. Na tym etapie artykuł jest kwalifikowany do etapu oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucony.
 2. Po uzyskaniu akceptacji wyznaczany jest recenzent i tekst jest przekazywany do recenzji.
 3. Wyboru recenzenta dokonuje Rada Naukowa Wydawnictwa.
 • Utwór może być recenzowany przez co najmniej dwóch  lub więcej  niezależnych recenzentów.
 • Wybór recenzentów odbywa się na kilka sposobów: przeszukanie baz bibliograficznych, przeszukanie baz bibliometrycznych lub wykorzystanie Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/home
 • Wybierając recenzenta Wydawnictwo może, lecz nie musi, korzystać z zaproponowanej przez Autora listy. Recenzenci nie mogą pozostawać w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej oraz prowadzić bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem, co potwierdzają w oświadczeniu. Nie są przyjmowane także – jako wydawnicze – recenzje prac na stopień naukowy Autora.
 • Utwory recenzowane są anonimowo – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 • Recenzji dokonuje pracownik naukowy posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie do oceny danego tekstu, reprezentujący odpowiednią dyscyplinę naukową oraz posiada co najmniej stopień doktora.
 • Recenzent sporządza recenzję na podstawie umowy zawartej z Wydawnictwem.
 • Recenzja ma formę pisemną.
 • Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu, określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność, wskazuje zauważone przez recenzenta błędy i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu oraz zawiera propozycje zmian w utworze.

Recenzja zawiera opinię o wydaniu utworu bez poprawek bądź z wymaganymi poprawkami, a autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia lub do odrzuceniu pracy. Recenzent może wnioskować o ponownie przesłanie pracy po naniesieniu poprawek przez autora.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content