wsh logo

PROCEDURA WYDAWNICZA

Procedura wydawnicza obejmuje kilka etapów:

 1. Pierwszym etapem współpracy Autora / Autorów lub Redaktora / Redaktorów
  z Wydawnictwem Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest złożenie propozycji wydawniczej za pomocą formularza w wersji elektronicznej.
 2. Koszty wydania zostaną obliczone na podstawie danych z formularza.
 3. Następnie przystępujemy do etapu kwalifikowania pracy do publikacji, którego początek stanowi: recenzja wydawnicza, weryfikacja materiału tekstowego i graficznego pod względem praw autorskich, w przypadku monografii zbiorowych obowiązkowym warunkiem zakwalifikowania dzieła do procesu redakcyjnego jest odesłanie do Wydawnictwa kompletu umów autorskich, następnie podpisanie umowy wydawniczej, skierowanie utworu do recenzji naukowej, rezerwacja numeru ISBN, będącego w puli Wydawnictwa, dla wnioskującego autora.
 4. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze recenzji naukowej. Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i Dobrymi Praktykami w Procedurach Recenzyjnych w Nauce.
 5. Na podstawie pozytywnych recenzji oraz kompletu umów autorskich Rada Naukowa Wydawnictwa podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu utworu do druku.
 6. Wydawnictwo informuje Autora o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych.
 7. Następnie rozpoczynają się prace redakcyjne, w skład których wchodzą:

– opracowanie redakcyjne,

– profesjonalny skład i łamanie,

– korekta językowa i techniczna,

– projekt okładki,

– druk.

 1. Autor lub wskazany przez niego podmiot pokrywa całkowite koszty związane
  z recenzją, profesjonalnym składem i łamaniem tekstu, korektą językową
  i techniczną, projektem okładki, drukiem i dystrybucją wydawanych publikacji.
 2. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących zakres obowiązków Wydawnictwa i autorów oraz wszelkie sprawy prawne.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content