wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju

Koło badań społecznych

Współczesna cywilizacja światowa konfrontowana jest z wieloma problemami, takimi jak degradacja środowiska naturalnego, perspektywa wyczerpania surowców energetycznych czy też ubóstwo oraz znaczna dysproporcja w poziomie życia mieszkańców różnych krajów. Problemy te przyczyniły się do poszukiwania alternatywnych koncepcji minimalizujących zagrożenia dla rozwoju społeczno- -gospodarczego. Przyjętą i powszechnie zaakceptowaną przez społeczeństwo jest koncepcja zrównoważonego rozwoju.

„Zrównoważony rozwój oznacza dążenie do zapewnienia wszystkim żyjącym obecnie ludziom i przyszłym pokoleniom dostatecznie wysokich standardów ekologicznych, ekonomicznych
i społeczno-kulturowych w granicach tolerancji natury przez wprowadzenie w życie sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej”.

Koncepcja ta opiera się na pojęciu „potrzeb” i „ograniczeń”. Pierwsze z wymienionych pojęć odnosi się do ludzkich potrzeb, nie tylko tych podstawowych, ale także tych, które są możliwe do pogodzenia z innymi wartościami, które powinny być prawnie chronione, drugie zaś do możliwości zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, głównie za sprawą technologii i organizacji społecznej. Ma na celu powstrzymanie degradacji środowiska przyrodniczego oraz zapewnienie możliwości sprawiedliwego korzystania z jego zasobów, przy jednoczesnym dążeniu do dobrobytu społecznego. Jest to zatem koncepcja świadomego oraz aktywnego kształtowania stosunków międzyludzkich, a także stosunków ludzi ze środowiskiem przyrodniczym; nie stoi ona na przeszkodzie w dążeniu do dobrobytu społecznego mierzonego miarą wzrostu gospodarczego.

Tematami wiodącymi Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju będzie problematyka związana z realizacją 17 celów przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w dokumencie „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Cele te obejmą trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: wzrost gospodarczy, inkluzję społeczną  i ochronę środowiska.

Uczestnicząc w spotkaniu będziecie mieć Państwo realny wpływ na plan pracy Koła Naukowego w najbliższym semestrze akademickim.

 

 

 

 

OPIEKUN NAUKOWY:

dr Małgorzata Kozłowska

KOŁA NAUKOWE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content