wsh logo

Samorząd Studencki

samorzad studencki

Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest reprezentowanie wszystkich studentów oraz ścisła współpraca z organami Uczelni.

Aktywność Samorządu określa Regulamin SS AHNS, a jego zasadnicze cele można podzielić na trzy główne elementy:

  1. ochrona praw, godności i interesów każdego studenta
  2. inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego
  3. sprawy socjalno-bytowe

Samorząd, działając poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących studentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Do jego zadań należy opiniowanie aktów prawnych i współdecydowanie o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej i innych środków AHNS przeznaczanych na cele studenckie. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego AHNS czynnie wspierają działania Parlamentu Studentów RP oraz aktywnie uczestniczą w pracach forum uczelni niepaństwowych FUN. Są także reprezentantami Uczelni podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji naukowych i spotkań studenckich.

Jednym z podstawowych zadań Samorządu Studenckiego jest inicjowanie i organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych oraz imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Przy współpracy Samorządu powstało kilka ciekawych przedsięwzięć, m.in.:

  • cykliczne akcje krwiodawstwa pt. “Wampiriada”,
  • warsztaty artystyczne dla dzieci z domów dziecka,
  • zbiórka artykułów szkolnych i zabawek na rzecz dzieci,
  • paczki mikołajkowe dla dzieci z Domu Samotnej Matki,
  • koncert charytatywny w klubie Sothis (dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację Piotra Krzysztofika,chłopca cierpiącego na nowotwór policzka),
  • studenckie imprezy integracyjne,
  • imprezy kulturalne, m.in. Dni Dialogu Kultur Świata.

Władze samorządu wyłaniane są na początku każdego roku akademickiego na drodze wyborów. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content