wsh logo

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem specjalności Zwalczanie przestępczości jest zapoznanie studentów z naukowym fenomenem przestępczości, jej formami i uwarunkowaniami oraz systemową i spoleczno-prawną reakcją wobec tego zjawiska. Studenci poznają zakres działania oraz współpracy instytucji krajowych oraz organizacji międzynarodowych, powołanych w celu zapobiegania i zwalczania różnych rodzajów zagrożeń o charakterze przestępczym.

Studenci zapoznają się również z rolą i obowiązkami państwa w zapewnieniu akceptowanego poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz właściwością rzeczową i terytorialną poszczególnych instytucji, reprezentujących organy władzy wykonawczej, na szczeblu administracji rządowej i samorządowej. Poznają również gamę partnerów skupionych wokół społecznych inicjatyw. W ramach przybliżenia idei społeczeństwa obywatelskiego zostaną również przedstawione społeczne formy działalności profilaktycznej, wspierane systemowymi rozwiązaniami związanymi w szczególności z profilaktyką kryminologiczną, kryminalistyczną i penitencjarną.

Studenci, dzięki uzyskanej wiedzy interdyscyplinarnej nabędą także wiedzę specjalistyczną
z zakresu:

 •  penalizacji czynów przestępczych,
 • zasad zapobiegania i zwalczania przestępczości,
 • identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa publicznego,
 • struktury i zakresu działania organów odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego,
 • analizowania, identyfikowania i właściwego zarządzania ryzykami, wygenerowanymi przez przestępcze zjawiska,
 • właściwego organizowania i prowadzenia działań prewencyjnych, przeciwstawnych przestępczości.

Studenci, dzięki uzyskanej wiedzy z zakresu nauk interdyscyplinarnych nabędą także wiedzę specjalistyczną w zakresie walki z przestępczością  oraz liczne umiejętności, szczegółowo dookreślane w ramach przedmiotów specjalnościowych:

 • Strategiczne zapobieganie przestępczości,
 • System profilaktyki kryminalnej,
 • Profilowanie sprawców przestępstw,
 • Fenomenologia przestępczości,
 • Społeczna kontrola Policji,
 • Diagnostyka kryminologiczna.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w szczególności w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Organach Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, oraz komórkach organizacyjnych samorządu terytorialnego – monitorujących (także w ramach Community Policing) poziom ładu i porządku publicznego.

Wiedza zdobyta w trakcie studiów tej specjalności może stać się również niebywale przydatna studentom w realizowaniu przez nich teraźniejszych i przyszłych, prospołecznych misji pod egidą organizacji pozarządowych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content