wsh logo

KRYMINOLOGIA

studia wsh

Studia magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze przeciwdziałania zjawisku przestępczości oraz patologii w życiu społecznym i działalności gospodarczej. Studia dają  możliwość uzyskania poszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych związanych ze strategią, taktyką i technikami kryminologicznymi, pozwalającymi opisywać różne rodzaje przestępczości oraz kryminalistycznymi wykorzystywanymi do wykrywania i zwalczania poszczególnych rodzajów przestępstw. W uczelnianym laboratorium kryminalistycznym oraz podczas praktyk zawodowych studenci zapoznają się z wybranymi technikami kryminalistycznymi m. in.: daktyloskopia, grafologia, fonoskopia, traseologia, mechanoskopia, badania mikrośladów, fotografia kryminalistyczna, itp.

Program studiów, oprócz wiedzy z zakresu osoby sprawcy i przyczyn popełniania czynów zabronionych, obejmuje również treści dotyczące metod ujawniania i zabezpieczania śladów, metod identyfikacji człowieka, badania dowodów rzeczowych i metodyki wykrywania oraz dowodzenia zdarzeń, a także psychokryminalistyki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę i służbę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, w służbach karno-skarbowych, instytucjach zajmujących się ofiarami przestępstw oraz bezpieczeństwem wewnętrznym. Po ukończeniu specjalności można znaleźć zatrudnienie w organizacjach przeciwdziałania zjawisku przestępczości, lub rozpocząć prowadzenie własnej działalności itp.

SPECJALNOŚCI
NA KIERUNKU

administracja samorządowa wsh

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA I KORUPCJA

administracja publiczna mgr wsh

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

administracja finansowo gospodarcza

PREWENCJA KRYMINALNA I PROFILAKTYKA KRYMINALISTYCZNA

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Laboratorium kryminalistyczne

Laboratorium kryminalistyczne

Laboratorium kryminalistyczne

Powstało w celu upraktycznienia toku kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Kryminologia. W laboratorium studenci poznają praktyczne zastosowanie czterech podstawowych dziedzin kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalnej. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejsze zdobycze techniki, między innymi: poligraf, powszechnie zwany jako wykrywacz kłamstw, videospektrokomparator służący do sprawdzania wiarygodności dokumentów, walizka śledcza, mikroskopy.

Organizacje studenckie

Legia akademicka wsh

Legia Akademicka

Głównym nurtem działalności Legii są szkolenia organizowane zgodnie ze standardami służb mundurowych, w szczególności wojskowymi (również w jednostkach Wojska Polskiego prowadzone przez wojskowych instruktorów). Dzięki temu członkowie Legii traktowani będą podczas szkolenia jak żołnierze. Legia w swojej działalności nawiązuje kontakty z różnymi organizacjami proobronnymi, jak również z profesjonalnymi jednostkami Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Aeroklubami.

Akademicie Studium Kształcenia Praktycznego

Legia akademicka wsh

Akademicka Pracownia Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pracownia umożliwia prowadzenie symulowanych działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego na różnych szczeblach funkcjonowania Narodowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Przygotuje studentów do pracy w poszczególnych zespołach (operacyjnym, planowania i analizy zagrożeń, zabezpieczenia logistycznego i medycznego, itp.) w warunkach zbliżonych do realnych. Umożliwia między innymi realizację zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich. Zgromadzone pomoce dydaktyczne i wsparcie informatyczne pozwalają na przećwiczenie różnych epizodów sytuacji kryzysowych, pracy na różnych stanowiskach ZZK, pracy zespołowej, w warunkach deficytu czasu i napływających informacji o zagrożeniach oraz zakłóceniach wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content