wsh logo

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Student nabędzie umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznej, pozna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktyczno-prewencyjnych programów środowiskowych. Otrzyma przygotowanie do bezpośredniej pracy w środowiskach wymagających wsparcia pedagogicznego (pedagodzy ulicy, kuratorzy). Pozna zasady poradnictwa pedagogicznego i rozwiązania prawne w dziedzinie resocjalizacji. Nabędzie umiejętności nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • Psychologii,
 • Pedagogiki,
 • pojęć i systemów pedagogicznych,
 • teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia,
 • historii myśli pedagogicznej,
 • biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania,
 • profilaktyki społecznej,
 • patologii społecznej,
 • nauki o komunikowaniu,
 • treningu interpersonalnego i mediacji,
 • andragogiki,
 • wiktymologii,
 • diagnostyki pedagogicznej,
 • penitencjarystyka,
 • metodyka wychowania resocjalizującego,
 • polityka społeczna w profilaktyce i resocjalizacji,
 • kulturotechniki w wychowaniu resocjalizującym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent będzie przygotowany do pracy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich), placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), a także w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora lub mediatora sądowego. Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne umożliwi pracę w instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content