wsh logo

ZARZĄDZANIE

studia wsh

Studia magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Wybierając studia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, zarządzanie, każdy kandydat może wybrać preferowany tryb studiowania. Poza trybem stacjonarnym i hybrydowym ma do wyboru również tryb online ułatwiający dostępem osobom, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Jak wyglądają poszczególne tryby studiowania?

Tryb stacjonarny

Polega na uczestniczeniu w zajęciach w zdecydowanej większości na Uczelni, w jednym z trzech kampusów.

Tryb hybrydowy

Jest to tryb zrównoważony między zajęciami na Uczelni, a zajęciami zdalnymi. W przybliżeniu podział między zajęciami stacjonarnymi a zajęciami zdalnymi wynosi 50/50.

Tryb online

Polega na realizowaniu zajęć zdalnie (na odległość), z jednym lub dwoma zjazdami stacjonarnymi (na Uczelni) w semestrze. Polskie prawo nie przewiduje możliwości realizacji studiów I i II stopnia w całości online i określa szczegółowe standardy odbywania zajęć zdalnie, które spełniamy i z powodzeniem realizujemy.

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Studenci poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne, tworzące podbudowę dla zrozumienia istoty zarządzania w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i mikroskali w organizacji.

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia o profilu praktycznym ukierunkowany jest na efekty i ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk prawnych. W programie studiów znalazła się też problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystywania wiedzy rachunkowej i technologii informatycznych przy podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia prawnicze oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, m.in.:

  • pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych,
  • zdolność abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów  i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia,
  • umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim,
  • przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
  • umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów
  • przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzenie i realizację złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
  • umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
  • zrozumienie zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie mogą podjąć pracę w firmach konsultingowych, agencjach marketingowych, reklamowych, rekrutacyjnych, w przedsiębiorstwach, jako specjaliści organizacji i zarządzania, menedżerowie i kierownicy średniego szczebla, specjaliści ds. analiz i sprawozdawczości, zarządzania personelem. Są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej, państwowej i samorządowej, a także w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym jako doradcy lub konsultanci. Absolwenci są również przygotowani do realizacji własnej przedsiębiorczości i współzarządzania firmami rodzinnymi.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem to profesjonalna pracownia realizująca zajęcia i warsztaty z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania nowoczesną organizacją, zarządzania projektami i funduszami strukturalnymi, prowadzenia branżowych symulacji biznesowych z zakresu planowania działalności przedsiębiorstw i zarządzania jakością poprzez wykorzystanie gier szkoleniowych np. ProfitQuest.

Koło Naukowe Młodych Menedżerów

WSH Koło Młodych Menadżerów

Koło Naukowe Młodych Menadżerów

NASZA MISJA:
Poznawanie specjalności i środowiska pracy, zdobywanie kontaktów, współpraca z firmami i organizacjami.
Rozwijanie praktycznych umiejętności, to wszystko dzięki integracji, przyjaźni, współpracy i w rewelacyjnej atmosferze!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content