wsh logo

ZARZĄDZANIE

studia wsh

Studia licencjackie

czas trwania

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Wybierając studia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, zarządzanie, każdy kandydat może wybrać preferowany tryb studiowania. Poza trybem stacjonarnym i hybrydowym ma do wyboru również tryb online ułatwiający dostępem osobom, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Jak wyglądają poszczególne tryby studiowania?

Tryb stacjonarny

Polega na uczestniczeniu w zajęciach w zdecydowanej większości na Uczelni, w jednym z trzech kampusów.

Tryb hybrydowy

Jest to tryb zrównoważony między zajęciami na Uczelni, a zajęciami zdalnymi. W przybliżeniu podział między zajęciami stacjonarnymi a zajęciami zdalnymi wynosi 50/50.

Tryb online

Polega na realizowaniu zajęć zdalnie (na odległość), z jednym lub dwoma zjazdami stacjonarnymi (na Uczelni) w semestrze. Polskie prawo nie przewiduje możliwości realizacji studiów I i II stopnia w całości online i określa szczegółowe standardy odbywania zajęć zdalnie, które spełniamy i z powodzeniem realizujemy.

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne. W programie studiów wyeksponowana jest problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Ma to służyć przygotowaniu absolwentów do prowadzenia własnego biznesu, a także ukształtowaniu postawy otwartości na zmiany i kreatywności. Równie istotne z punktu widzenia sukcesu na rynku pracy jest ukształtowanie wśród studentów umiejętności zarządzania systemem komunikacyjnym organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań public relations w procesie kształtowania wizerunku firmy. W planie studiów znajdą się przedmioty, takie jak: zachowania organizacyjne, Public Relations w organizacji, materiały i teksty PR, zarządzanie relacjami z klientem, system komunikacji marketingowej firmy. W trakcie zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczeń, warsztatów, seminariów), studenci będą samodzielnie rozwiązywać problemy, współpracować w zespołach, korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć i porządkować wiedzę, organizować i oceniać pracę własną i cudzą, przygotowywać projekty biznesowe, realizować wystąpienia ustne i pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, podejmować inicjatywy twórcze, pełnić różne role zawodowe.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia prawnicze oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, m.in.

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo międzynarodowe
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Mikroekonomia oraz makroekonomia
 • Finanse publiczne
 • Marketing oraz badania marketingowe
 • Międzynarodowe stosunki
 • Teorię organizacji i zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Rachunkowość finansową i podatkową oraz zarządczą
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie jakością, ryzykiem, innowacjami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami (w tym unijnymi)
 • Organizacja systemów logistycznych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności i różnych formach organizacyjno-prawnych, jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach non-profit, instytucjach unijnych oraz strukturach bezpieczeństwa państwa, a także przygotowują do prowadzenia własnej działalności. Absolwenci potrafią zarządzać firmami rodzinnymi, projektować i wdrażać innowacyjne rozwiązania organizacyjne, pełnić funkcje specjalistów i menedżerów na różnych szczeblach zarządzania. Absolwenci mogą również podjąć studia drugiego stopnia na tym samym, bądź pokrewnych kierunkach.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem to profesjonalna pracownia realizująca zajęcia i warsztaty z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania nowoczesną organizacją, zarządzania projektami i funduszami strukturalnymi, prowadzenia branżowych symulacji biznesowych z zakresu planowania działalności przedsiębiorstw i zarządzania jakością poprzez wykorzystanie gier szkoleniowych np. ProfitQuest.

Koło Naukowe Młodych Menedżerów

WSH Koło Młodych Menadżerów

Koło Naukowe Młodych Menadżerów

Cele działalności KNMM:

 1. Umieszczanie informacji o KNMM na stronie internetowej uczelni.
 2. Przeprowadzenie rekrutacji wśród studentów rożnych wydziałów.
 3. Dokonanie wyboru władz koła.
 4. Organizowanie zebrań poświęconych aktualnym problemom koła.
 5. Systematyczne umieszczanie informacji dotyczących działalności koła na stronie internetowej
 6. Stworzenie gabloty informacyjnej w budynku Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu znajdującego się na ul. Staroopatowskiej 1a.
 7. Stworzenie strony na portalu społecznościowym Facebook i umieszczanie informacji dotyczących działalności koła.
 8. Udział i pomoc przy organizacji debaty z okazji ,,Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”.
 9. Badanie naukowe pt. ,, Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, a wymagania współczesnego rynku pracy” Przeprowadzenie badania dla studentów pierwszego roku kierunku zarządzania oraz drugiego roku SUM zarządzania (analiza porównawcza)
 10. Badanie panelowe „Wydatki edukacyjne studentów z perspektywy rozwoju zawodowego- III edycja”.
 11. Badani panelowe pt. ,,Bariery rozwoju przedsiębiorczości w percepcji studentów kierunku zarządzania”
 12. Przeprowadzenie wywiadu na temat ,,Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR postrzeganie CSR wśród pracowników MmiSP”
 13. Sympozjum – ,,Czynniki sukcesu w biznesie”
 14. Przeprowadzenie warsztatów na temat: ,, Rozwijanie umiejętności menedżerskich” oraz ,,Komunikacja i współpraca w zespole. Rozwój kompetencji miękkich”.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content