wsh logo

PSYCHOKRYMINOLOGIA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Psychokryminologia ma charakter interdyscyplinarny – łączy wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, studia przybliżają specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw.

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • metod profilowania nieznanych sprawców przestępstw,
  • metod mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
  • pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw,
  • wiedzy psychologicznej w praktyce sądowej i penitencjarnej,
  • przesłuchiwania świadków i podejrzanych,
  • oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych,
  • podejmowania działań profilaktycznych lub korekcyjnych,
  • czynnika ryzyka wykorzystania seksualnego osób małoletnich i dorosłych oraz ich prewencji,
  • diagnozy, a także podejmowania działań profilaktycznych lub korekcyjnych wobec osób przejawiających zaburzenia funkcjonowania społecznego i niedostosowanych społecznie.

Perspektywy zawodowe

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiowania są pożądane w takich podmiotach gospodarczych i instytucjach jak: służby mundurowe, w szczególności Policja, Służba Więzienna, a także w instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie), instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, np. zespołach kuratorskiej służby sądowej (w charakterze kuratora społecznego), czy też w charakterze mediatora sądowego. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach udzielających pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej lub doświadczającej niedostosowania społecznego (np. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, ośrodkach socjoterapii), a także w sektorze ochrony osób i mienia.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content