wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia wsh

Studia magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Wybierając studia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, zarządzanie, każdy kandydat może wybrać preferowany tryb studiowania. Poza trybem stacjonarnym i hybrydowym ma do wyboru również tryb online ułatwiający dostępem osobom, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Jak wyglądają poszczególne tryby studiowania?

Tryb stacjonarny

Polega na uczestniczeniu w zajęciach w zdecydowanej większości na Uczelni, w jednym z trzech kampusów.

Tryb hybyrdowy

Jest to tryb zrównoważony między zajęciami na Uczelni, a zajęciami zdalnymi. W przybliżeniu podział między zajęciami stacjonarnymi a zajęciami zdalnymi wynosi 50/50.

Tryb online

Polega na realizowaniu zajęć zdalnie (na odległość), z jednym lub dwoma zjazdami stacjonarnymi (na Uczelni) w semestrze. Polskie prawo nie przewiduje możliwości realizacji studiów I i II stopnia w całości online i określa szczegółowe standardy odbywania zajęć zdalnie, które spełniamy i z powodzeniem realizujemy.

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia drugiego stopnia jest przekazanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne.

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych ważnych dla problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem państwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej

Zakres tematyczny kierunku:

 • polityka i strategia bezpieczeństwa,
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • systemy obrony państwa,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu,
 • strategie zapobiegania przestępczości,
 • kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa,
 • zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo procesów logistycznych i informatycznych,
 • międzynarodowa przestępczość zorganizowana,
 • bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, w komunikacji i transporcie,
 • międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka,
 • ochrona przed czynnikami masowego rażenia,
 • pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa,
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem,
 • współpraca Policji ze społeczeństwem na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent będzie cennym kandydatem do pracy w organach administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, w cywilnych portach lotniczych, Policji (w służbie cywilnej), Straży Granicznej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego czy Formacjach Obrony Cywilnej Kraju.

Ukończenie studiów otwiera także drogę do zatrudnienia w krajowych, europejskich i światowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego, takich jak Biuro Ochrony Rządu, Europejski Urząd Policji, Międzynarodowa Organizacja Policji oraz w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego w charakterze pracowników cywilnych, jak również w firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia.

 

 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze został opracowany we współpracy z: Mazowiecką Wojewódzką Komendą Policji zs. w Radomiu, Komendą Miejską Policji w Radomiu, Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Komendą Straży Miejskiej w Radomiu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Radomiu, Portem Lotniczym “RADOM” S.A., Jednostką Wojskową nr 4938 w Radomiu, Aeroklubem PLL LOT, Aeroklubem Radomskim Lotnisko Piastów, Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu i in.

Patronat nad kierunkiem objęli: Straż Miejska w Radomiu oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Legia Akademicka

Legia akademicka wsh

Legia akademicka

Głównym nurtem działalności Legii są szkolenia organizowane zgodnie ze standardami służb mundurowych, w szczególności wojskowymi (również w jednostkach Wojska Polskiego prowadzone przez wojskowych instruktorów). Dzięki temu członkowie Legii traktowani będą podczas szkolenia jak żołnierze. Legia w swojej działalności nawiązuje kontakty z różnymi organizacjami proobronnymi, jak również z profesjonalnymi jednostkami Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Aeroklubami.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURITAS

Koło securitas WSH

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURITAS

Koło Naukowe „Securitas”  zrzesza przede wszystkim studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Kryminologia, chcących poszerzać swoja wiedzę z zakresu etiologii i zapobiegania przestępczości oraz współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Nieźle wyposażone laboratorium kryminalistyczne Uczelni zezwala zgłębiać tajniki technik kryminalistycznych, a organizowane wizyty w ramach Koła w profesjonalnych Laboratoriach Kryminalistycznych Policji, czy innych instytucjach służb mundurowych przyczyniają się do uzupełniania zdobytej wiedzy i doskonalenia nabytych umiejętności, ale przede wszystkim gruntowania planów zawodowych przyszłych absolwentów.

Akademicka Pracownia Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Koło securitas WSH

Akademicka Pracownia Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pracownia umożliwia prowadzenie symulowanych działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego na różnych szczeblach funkcjonowania Narodowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Przygotuje studentów do pracy w poszczególnych zespołach (operacyjnym, planowania i analizy zagrożeń, zabezpieczenia logistycznego i medycznego, itp.) w warunkach zbliżonych do realnych. Umożliwia między innymi realizację zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich. Zgromadzone pomoce dydaktyczne i wsparcie informatyczne pozwalają na przećwiczenie różnych epizodów sytuacji kryzysowych, pracy na różnych stanowiskach ZZK, pracy zespołowej, w warunkach deficytu czasu i napływających informacji o zagrożeniach oraz zakłóceniach wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej.

Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Koło securitas WSH

Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Profesjonalna pracownia treningowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia naukę pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich oraz rozwijanie zainteresowania tematyką pierwszej pomocy w celu kształtowania pozytywnych postaw społecznych. Zgromadzony w pracowni sprzęt medyczny, zgodny z najnowszymi standardami, umożliwia między innymi naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i kontrolę poprawności jej wykonywania przez wykwalifikowanego instruktora, przeciwdziałania skutkom nagłego zatrzymania krążenia, profesjonalnego opatrywania ran, czy unieruchamiania kończyn. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content