wsh logo

Program Mentorski

praktyki wsh

Dla kogo jest Program Mentorski?


Mentor
Jesteś Absolwentem Akademii Handlowej Nauk Stosowanych? Studia przygotowały Cię do obecnie wykonywanego zawodu? Odnalazłeś się na rynku pracy? Masz wiedzę i doświadczenie, którym chciałbyś podzielić się z obecnymi studentami? Wiesz, że mógłbyś udzielić im merytorycznego wsparcia? W takim razie Program Mentorski Akademii Handlowej Nauk Stosowanych Mentoring Improvement  Program jest właśnie dla Ciebie!

Aprentice
Jesteś na początku swojej kariery? Zastanawiasz się nad najlepszą dla siebie ścieżką rozwoju zawodowego? Potrzebujesz porad, wsparcia i motywacji? W takim razie Program Mentorski Akademii Handlowej Nauk Stosowanych Mentoring Improvement  Program jest właśnie dla Ciebie!

Co musisz zrobić, by znaleźć się w Programie?

Program przeznaczony jest dla wybitnych Studentów i Absolwentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Ambitnych, pełnych pasji, zmotywowanych do działania, gotowych na nowe wyzwania, osiągających świetne wyniki w nauce i wyróżniających się aktywnością w innych obszarach działalności – również zawodowej. Zainteresowanych Studentów oraz Absolwentów prosimy o wypełnienie załączonych w regulaminie formularzy zgłoszeniowych.

I edycja Programu Mentorskiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

 Mentoring Improvement Program

Elitarny Program Mentorski Mentoring Improvement Program został stworzony, by wspierać zdolnych, ambitnych i gotowych na nowe wyzwania Studentów AHNS. Mentoring Improvement Program (MIP) skierowany jest do wszystkich Aprentice – Studentów AHNS, którzy w oparciu o doświadczenie i wiedzę Absolwentów AHNS będą poprzez indywidualną współpracę z Mentorem rozwijać swoje umiejętności w taki sposób, by jak najlepiej rozpocząć karierę zawodową.

Mentoring Improvement Program zakłada roczną indywidualną współpracę Aprentice – Studenta – wybranego w procesie rekrutacji, z Mentorem – Absolwentem AHNS. W programie Aprentice będą mieli możliwość nauki od najlepszych Absolwentów AHNS z zakresu: zarządzania, psychologii, pedagogiki, kryminologii, finansów i rachunkowości, informatyki oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Regulamin Programu Mentorskiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Mentoring Improvement Program

§ 1. 
Informacje ogólne

 1. Udział w Programie Mentorskim Mentoring Improvement Program jest całkowicie bezpłatny.
 2. Regulamin określa zasady kwalifikacji i uczestnictwa w Programie Mentorskim  Mentoring Improvement Program, zwanym dalej „Programem MIP”.
 3. Realizowany w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych Program MIP przede wszystkim ma na celu w oparciu o wiedzę i doświadczenie Mentorów podniesienie kwalifikacji oraz jak najlepsze przygotowanie Studentów AHNS do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów. Dodatkowo Program MIP stwarza Aprentice możliwość budowania pozytywnych relacji i więzi z Absolwentami
 4. Wszystkie działania w ramach Programu MIP muszą być realizowane zgodnie z harmonogramem Programu.
 5. W zależności od indywidualnych ustaleń Mentora z Aprentice, zawartych w umowie mentorskiej, Programem MIP, może być realizowany w formule on-line oraz stacjonarnie.

§ 2.
Definicje

 1. Mentor – pracownik będący absolwentem AHNS.
 2. Aprentice – student
 3. Umowa mentorska – umowa pomiędzy Mentorem a Aprentice ustalająca zobowiązania stron umowy w zakresie mentoringu.
 4. Umowa między mentorem a uczelnią – ustala zobowiązania obu stron w zakresie współpracy.
 5. Formularz zgłoszeniowy Mentora/Aprentice – formularz stosowany w procesie kwalifikowania Mentora/Aprentice do Programu
 6. Rozmowa rekrutacyjna – rozmowa kandydata na uczestnika Programu z koordynatorem Programu MIP.
 7. Harmonogram Programu MIP – harmonogram przedstawiający terminy wszystkich aktywności w ramach Programu.

§ 3. 
Uczestnicy Programu  

 1. Mentorem w Programie może zostać osoba, która:
  1) jest absolwentem AHNS
  2) jest przedsiębiorcą / menedżerem / coachem / wyspecjalizowanym funkcjonariuszem/ nauczycielem / pedagogiem / psychologiem / posiada doświadczenie zawodowe lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
  3) została przyjęta do Programu.
 2. Aprentice w Programie może zostać student AHNS, który:
  1) wyróżnia się osiągnięciami w nauce, aktywnością społeczną, naukową lub na rzecz Uczelni (co należy udokumentować w formularzu zgłoszeniowym)
  2) został zakwalifikowany do Programu MIP.

  § 4.
   Rekrutacja Mentorów

  1. Mentorzy są zapraszani do udziału w Programie i kwalifikowani przez koordynatora Programu MIP na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla Mentorów (wypełniony formularz proszę przesłać na adres: program.mentorski@ahns.pl) .
  2. Mentorzy zakwalifikowani do programu podpisują umowę o współpracy z AHNS oraz Aprentice.
  3. Mentor może mieć pod opieką w czasie trwania Programu nie więcej niż 3 Aprentice.

  § 5. 
  Rekrutacja Aprentice

  1. Studenci aplikują do Programu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (liczba miejsc w Programie MIP jest uzależniona od liczby Mentorów zakwalifikowanych do danej edycji Programu przy założeniu, że Mentor nie może mieć pod swoją opieką więcej niż trzech Aprentice. Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: program.mentorski@ahns.pl).
  2. Aprentice przechodzą weryfikację dokonywaną przez koordynatora Programu. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc do Programu MIP, zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy uzyskali poparcie Mentorów.
  3. Mentorzy posiadają ważny głos przy wyborze Aprentice.
  4. Aprentice wybierają z listy trzech Mentorów, pod opieką których chcieliby zrealizować Program.
  5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Programu Mentorskiego MIP oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu.
  6. Studenci ubiegający się o udział w Programie zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu się do Programu.

  § 6. 
  Zasady uczestnictwa w Programie

  1. Program Mentorski MIP trwa jeden rok akademicki.
  2. Programu Mentorskiego MIP obejmuje minimum 8 obowiązkowych spotkań:
   a) pierwsze spotkanie – inauguracyjne oraz ostatnie spotkanie – kończące Program MIP odbędzie się w Uczelni
   b) harmonogram pozostałych 6 spotkań, Mentor ustala indywidualnie z Aprentice w czasie pierwszego spotkania. Spotkania powinny być rozłożone w czasie trwania Programu (roszę unikać sytuacji, że kilka spotkań zostało zaplanowanych w pierwszym okresie trwania Programu w taki sposób, że Mentor i Aprentice nie mają ze sobą kontaktu przez kilka miesięcy w późniejszym okresie trwania Programu. Zaleca się zatem jedno spotkanie w miesiącu).
   c) Relacja ze współpracy będzie promowana i dokumentowana przez Uczelnię (uczestnicy Programu MIP zobowiązani są do podpisania klauzuli RODO).
  3. Mentor zakwalifikowany do danej edycji Programu jest zobowiązany do przesłania informacji o sobie i o swojej działalności zawodowej, które zostaną opublikowane na stronie Uczelni w zakładce dotyczącej Programu Mentorskiego.
  4. Zasady współpracy Mentora z Uczelnią oraz Mentora z Aprentice określa umowa mentorska, podpisana na pierwszym spotkaniu.
  5. Mentor zobowiązuje się do podjęcia rocznej współpracy z Aprentice, w czasie której będzie przekazywał swoją wiedzę, dzieląc się doświadczeniami oraz wnioskami zawodowymi. Jednocześnie będzie wspierał podopiecznego, przygotowując go do trudności i problemów, które mogą pojawić się w przyszłości. Mentor będzie dla Aprentice wzorem do naśladowania oraz osobą otwartą i gotową na omawianie ważnych dla podopiecznego kwestii. Dodatkowo Mentor powinien skłaniać Aprentice do refleksji oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań, a także samodzielności.
  6. Aprentice zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w Programie. Zobowiązuje się również do rzetelnego i sumiennego wywiązywania się ze wszystkich opisanych w umowie oraz ustalanych na bieżąco przez Mentora zadań.
  7. Na zakończenie Programu, Aprentice jest zobowiązany do podsumowania rocznej współpracy w formie wywiadu.
  8. Na zakończenie Programu MIP uczestnicy dostaną certyfikat potwierdzający uczestnictwo w przedsięwzięciu.
  9. Program może być realizowany zarówno on-line jak i offline, w zależności od sytuacji pandemicznej oraz umowy z Mentorem.

  Formularz zgłoszeniowy dla Mentora do Programu Mentorskiego

  Mentoring Improvement Program  

  1. Dlaczego chciałaby Pani / Pan wziąć udział w Programie Mentorskim?
  2. Z jakiego zakresu mogłaby Pani / Pan udzielić Aprentice wsparcia?
  3. Jakie korzyści mogłyby płynąć dla Pani / Pana z udziału w Programie?
  4. Jakie są Pani / Pana oczekiwania względem Programu?
  5. Czy ma Pani / Pan jakieś sugestie odnośnie udziału w Programie Mentorskim MIP?

  Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: program.mentorski@ahns.pl

  Formularz zgłoszeniowy dla Aprentice do Programu Mentorskiego

  Mentoring Improvement Program  

  1. Dlaczego chciałaby Pani / Pan wziąć udział w Programie Mentorskim MIP?
  2. Jak widzi Pani/Pan siebie za kilka lat? Proszę opisać swoją wymarzoną ścieżkę zawodową.
  3. Jakie warunki muszą być przez Panią/Pana spełnione, by zrealizować swoje wymarzone plany zawodowe?
  4. Czy jest Pani/Pan osobą pracującą? Jeżeli tak, proszę krótko opisać swoje stanowisko i zakres obowiązków, a także ostatnie „wyzwania” zawodowe, w których brała Pani/Pan udział.
  5. Proszę opisać swoją działalność w: kołach naukowych / w organizacjach studenckich / społecznych / lokalnych / innych.
  6. Proszę wskazać trzech mentorów, pod opieką których chciałaby Pani/Pan zrealizować Program Mentorski, z krótkim uzasadnieniem każdego wyboru.
  7. Proszę opisać swój dorobek naukowy: udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, publikacje naukowe itp.
  8. Proszę opisać oczekiwania względem Programu Mentorskiego w kontekście swojego rozwoju zarówno osobistego jak i zawodowego, a także zakres umiejętności, które chciałaby Pani/Pan doskonalić pod okiem mentora.
  9. Proszę uzasadnić, dlaczego to właśnie Pani / Pan powinna / powinien zostać objęta / objęty Programem Mentorskim?

   

  Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: program.mentorski@ahns.pl

  Formularz oceny Aprentice

  1. Imię i nazwisko / kierunek i rok studiów kandydata do Programu Mentorskiego
  2. Kryteria oceny: ocena informacji zawartych w formularzuzgłoszeniowym, udział w organizacjach, działalność społeczna /uczelniana /zrealizowane projekty w pracy zawodowej.
  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content