wsh logo

PEDAGOGIKA SZKOLNA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci specjalności „Pedagogika szkolna” zdobędą wiedzę i umiejętności na temat planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozowania i leczenia zaburzeń, które blokują lub ograniczają rozwój psychosomatyczny dziecka, w tym specyficznych zaburzeń uczenia się i zachowania lub ich ryzyka. Studenci nauczą się tworzyć odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, stymulowania i usprawniania rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz eliminowania niepowodzeń szkolnych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika szkolna
  • Metody pracy pedagoga szkolnego
  • Diagnoza pedagogiczna
  • Poradnictwo szkolne i zawodowe
  • Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Program studiów obejmuje wiedzę i kształtuje umiejętności niezbędne do pracy w charakterze pedagoga szkolnego oraz do wypełniania jego zadań i obowiązków. Studenci zostaną wyposażeni w nowoczesne metody i narzędzia pracy pedagogicznej zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content