wsh logo

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia wsh

Studia jednolite magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Jednolite studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu uwzględniają wszystkie standardy określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Od nowego roku akademickiego 2019/2020 pozwolenie na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mają wyłącznie Uczelnie, które spełniają warunki prawne określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu posiada uprawnienia i spełnia warunki niezbędne do prowadzenia studiów na Pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W toku studiów student poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej i nabywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych organizowanych w Pracowni Pedagogiki i Wczesnoszkolnej dzięki czemu jest lepiej przygotowany do pierwszych praktyk w szkołach i przedszkolach.

 

Absolwenci studiów licencjackich, którzy ukończyli Pedagogikę, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, mogą ubiegać się o przyjęcie na VII semestr PPIW (pisemne podanie złożone w Biurze Rekrutacji).

Absolwenci studiów licencjackich, którzy ukończyli Pedagogikę, specjalność inną niż edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, mogą ubiegać się o przyjęcie na V semestr PPIW (pisemne podanie złożone w Biurze Rekurtacji).

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Dydaktyka nauczania zintegrowanego w przedszkolu
 • Dydaktyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej

 • Kształtowanie umiejętności wychowawczych w przedszkolu

 • Kształtowanie umiejętności wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej

 • Metodyka edukacji (polonistycznej, muzycznej, technicznej, zdrowotnej itp.)

 • Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka

 • Trening efektywnego uczenia się

 • Psychologiczno – pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego

 • Zabawa w rozwoju poznawczym dziecka

 • Rozwijanie ekspresji teatralnej dziecka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich  można podjąć studia III stopnia (doktoranckie)  lub studia podyplomowe zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Akademicka pracownia pedagogiki

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Misją pracowni jest interdyscyplinarne  i wielokierunkowe działanie mające na celu zapewnienie studentom kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  kształtowanie umiejętności praktycznych. Głównie poprzez  możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Zajęcia prowadzone  są  w formie warsztatów, wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach oświatowych przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Pod opieką mentora studenci nabywają umiejętności pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych,  kształtują swoje postawy w świecie sprawności pedagogicznych. Uczą się rozwiązywania trudnych pedagogicznych problemów oraz radzenia sobie  z emocjami i stresem, zgłębiają tajniki warsztatu pracy nauczyciela w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Akademicka Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna

Akademicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Akademicka Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasób u studentów oraz rozwijanie zainteresowań. Niezwykle istotnym elementem jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne, umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności jest możliwość także pracy nad sobą, lepszego poznania siebie a przez to i zrozumienia. Praca nad swoim warsztatem, nad swoimi emocjami to niepowtarzalnie istotny element w powyższych zawodach.

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Koło młodych pedagogów WSH

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Koło Naukowe Młodych Pedagogów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prowadzi przedsięwzięcia dotyczące badań naukowych i życia społecznego-kulturalnego.
Cele:
– uczestnictwo bierne i aktywne w konferencjach,  warsztatach, seminariach, oraz imprezach kulturalno-oświatowych,
-współorganizacja konferencji naukowych,
-stwarzanie warunków ułatwiających studentom poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki,
– rozbudzanie zainteresowań pracą badawczą, naukową i twórczą,
– prowadzenie badan empirycznych na tematy w spektrum zainteresowań studentów,
– publikacje naukowe studentów,
– organizowanie wykładów otwartych,  warsztatów metodycznych, spotkań, zajęć,

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content