wsh logo

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci kierunku Pedagogika specjalność Profilaktyka społeczna i resocjalizacja zostanie wyposażony w kluczowe dla pedagoga tej specjalności umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznej, wykorzystywania w praktyce metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktyczno-prewencyjnych programów środowiskowych. Program studiów obejmuje również przygotowanie studenta do bezpośredniej pracy w środowiskach wymagających wsparcia pedagogicznego, a także zasady poradnictwa pedagogicznego, rozwiązania prawne w dziedzinie resocjalizacji oraz kształtowanie umiejętności nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.  Studenci zostaną wyposażeni w odpowiednie narzędzie do rozwiązywania i diagnozowania problemów społecznych, organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz reagowania na problemy społeczne, powstałe w konsekwencji patologii społecznych.

Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

  • Profilaktyka społeczna
  • Kuratela sądowa
  • Podstawy prawne opieki i resocjalizacji
  • Profilaktyka i terapia uzależnień
  • Resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Metody twórczej resocjalizacji

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności zostaną zapoznani z problematyką przestępczości, uzależnień, zachowań dewiacyjnych, dysfunkcji rodziny, migracji i związanej z nią społecznej adaptacji osób odmiennych kulturowo, a także marginalizacji społecznej, wynikającej m. in. z bezdomności lub biedy, dzięki czemu będą mogli podjąć pracę w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych lub placówkach resocjalizacyjnych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content