wsh logo

Obrony 2022 na Akademii Handlowej Nauk Stosowanych

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Czerwiec to miesiąc, w którym w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbywają się obrony prac magisterskich i egzaminy dyplomowe. Studenci z radością wrócili do tradycyjnej formy obron, czyli do spotkania z komisją egzaminacyjną w murach Uczelni. Sprawdźcie, na których kierunkach oraz komu z Waszych kolegów i koleżanek możecie pogratulować dyplomu.

Kierunek Pedagogika, studia licencjackie i magisterskie

W dniach 2, 3 i 4 czerwca 2022 roku Wydział Nauk Społecznych rozpoczął obrony 2022. W tych dniach ponad 120 studentów opuściło mury naszej Uczelni z tytułem: licencjat i magister z ►pedagogiki na specjalnościach: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, Pedagogika Społeczna i Terapia Psychologiczno – Pedagogiczna i Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz  ►psychologii na specjalności Psychologia kliniczna.

W tym roku akademickim studenci studiów I stopnia nie przygotowywali prac licencjackich, stąd egzamin wyglądał nieco inaczej niż zwykle. Przygotowywali projekt i jedno pytanie podczas egzaminu dotyczyło właśnie jego. Dwa kolejne pytania były losowane.  Projekty były przygotowywane przez cały semestr pod kierunkiem prof. AHNS dr Andrzeja Gołębiowskiego na pedagogice oraz mgr Eweliny Mleczkowskiej i prof. AHNS dr Pawła Nowaka na psychologii.

Podczas egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia, połączonego z obroną pracy magisterskiej, studenci prezentowali przygotowane prace dyplomowe, odpowiadali na pytania promotora oraz wylosowane z puli pytań z zakresu pedagogiki ogólnej i studiowanej specjalności.

Egzamin dyplomowy to moment, w którym studenci mogli wykazać się znajomością środowiska pracy nauczycieli, projektem rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych. Dla przykładu można wymienić: pomoc dzieciom niepełnosprawnym w szkole, wsparcie pedagogiczne rodzin dysfunkcjonalnych, zadania psychologa i pedagoga w profilaktyce uzależnień, realizację zajęć pozalekcyjnych w sposób twórczy i integrujący społeczność lokalną. Studenci odpowiadali też na dwa wylosowane przez siebie pytania z zakresu pedagogiki ogólnej i studiowanej specjalności.

W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźli się: Przewodnicząca komisji – dr Milena Matuszewska – Birkowska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz członkowie komisji: Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, dr Katarzyna Zaremba, Rektor prof. AHNS dr Elżbieta Kielska, Prof. AHNS dr hab. Andrzej Słomka oraz na kierunku psychologia: mgr Ewelina Mleczkowska i prof. AHNS dr Paweł Nowak. Funkcję sekretarza komisji egzaminacyjnej pełniła Pani mgr Magdalena Urbańska.

Kierunek Zarządzanie, studia licencjackie i magisterskie

9, 10 i 11 czerwca z sukcesami zakończyły się  egzaminy na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia. Tytuł licencjata otrzymało ponad 60-ciu studentów. W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźli się: Przewodnicząca komisji dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz, prof. AHNS dr Gerard Maj oraz prof. AHNS dr hab. Barbara Olbrych.

Studia podyplomowe, Kierunek Rachunkowość budżetowa

11 czerwca odbyły się również obrony na studiach podyplomowych. 10 słuchaczy kierunku Rachunkowość budżetowa podeszło do egzaminu końcowego.

W składzie komisji znaleźli się: Przewodnicząca dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr Piotr Możyłowski oraz mgr Arkadiusz Żeżawski.

 Kierunek Administracja, studia II stopnia

W składzie dwóch komisji znaleźli się: Przewodnicząca dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz, dr Monika Samcik, prof. AHNS dr hab. Władysław Tabasz oraz dr Adam Tokarski. Komisja wysłuchała odpowiedzi studentów kierunku Administracja 25 czerwca.

Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia jednolite

25 czerwca odbyły się również obrony na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. W składzie dwóch komisji znaleźli się: Przewodnicząca dr Milena Matuszewska – Birkowska, prof. AHNS dr Elżbieta Kielska, prof. AHNS dr hab. Andrzej Słomka oraz dr Wioletta Budny.

Kierunek Administracja, studia I stopnia

Obrony odbyły się 28 i 29 czerwca, w składzie komisji znaleźli się: Przewodnicząca dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz, prof. AHNS dr hab. Kamil Sikora oraz dr Adam Tokarski

Kierunek Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia

18 i 19 czerwca tytuł licencjata bronili studenci Finansów i rachunkowości. Skład Komisji: Przewodnicząca dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz, dr Sylwia Rudecka oraz dr Ewelina Markowska.

Kierunek Psychologia, studia II stopnia

Tytuł magistra obronili również studenci Psychologii II stopnia. W składzie komisji znaleźli się: Przewodnicząca dr Milena Matuszewska – Birkowska, prof. AHNS dr Leszek Mellibruda, dr hab. Jacek Śliwak, dr Konrad Wójcik. Obrony te odbyły się 20 czerwca i 1 lipca.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Absolwentom życzymy, żeby dyplomy licencjata, inżyniera, magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otworzyły  nowe perspektywy i okazały się dobrą inwestycją w siebie.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content